مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند .


ادامه مطلب
چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (ماده 94 قانون تجارت)


ادامه مطلب
چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

مدارک مورد نیاز برای صدور اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شرکتها


ادامه مطلب
چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

علامت تجاری عبارت است از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت مهر و لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصو ل صنعتی تجارتی یا فلاحتی ( کشاورزی) اختیار شود.


ادامه مطلب
چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

اختراع حاصل خلاقیت ذهنی بشر است یا می توان گفت اختراح راه حل جدید برای مشکلات فنی جامعه به شمار می آید و هرکس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید .


ادامه مطلب
چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

هر گاه فردی که سند مالکیت ملکی بنام او صادر و تسلیم شده فوت نماید وراث می توانند با طی مراحل زیر از ادراه ثبت محل وقوع ملک در خواست صدور سند مالکیت نسبت به سهم الارث خود را بنمایند.


ادامه مطلب
جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

دفترچه متمم اسناد مالکیت یا به عبارت دیگر سند متمم دفترچه ای است بهادار که بعداز پر شدن ستونهای نقل و انتقالات سند مالکیت که در صفحات آخر اسناد مالکیت پیش بینی شده حسب تقاضای مالک با رعایت تشریفات زیر بدان ضمیمه می گردد.(بند310 مجموعه بخشنامه های ثبتی) بدین معنی اگر ستون نقل و انتقالات سند مالکیت ملکی بر اثر انجام معاملات متعدد اعم از شرطی و رهنی و قطعی پر شود مالک می تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک و تسلیم تقاضا درخواست سند متمم را بنماید


ادامه مطلب
جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

اگر فردی که نسبت به زمین مالکیت رسمی و قانونی دارد و ملک او در جریان ثبت باشد حق احداث اعیانی و در یافت سند مالکیت آن را به موجب سند رسمی به دیگری واگذار نماید دارنده حق اعیانی می تواند با مراجعه به اداره ثبت محلی که ملک در حوزه آْن واقع است تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به اعیان احداثی خو را بنماید.

بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به اعیان احداثی متقاضی منوط به اتمام تشریفات قانونی و انقضاء مواعد اعتراض نسبت به اصل ملک (عرصه) و عدم وصول اعتراض نسبت به عرصه خواهد بود.(ماده104 مکرر آئین نامه قانون ثبت و بند 329 بخشنامه های ثبتی تا اول مهر1365 ).


ادامه مطلب
جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۸:۱۸ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت املاک جاری قبلاً جریان ثبتی آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملک استعلام نمایند هم چنین پاره ای از دستگاههای اجرائی ذیربط و یا مراجع قضائی صالحه نیز در مواقع ضروری و لازم مجاز به استعلام جریان ثبتی املاک جاری هستند که روش تهیه پاسخ استعلام املاک جاری به شرح زیر است.


ادامه مطلب
جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

 وقتیکه سند مالکیت از بین برود مثلاً دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید در این صورت بر طبق تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مصوب بهمن 53 بشرح ذیل عمل می شود:


ادامه مطلب
جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

 املاک ثبت شده به املاکی اطلاق می شوند که دارای سابقه ثبت در دفتر املاک هستند.


ادامه مطلب
جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

املاک جاری به املاکی اطلاق می شود که سابقه ثبت در دفتر املاک را نداشته باشند بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکانپذیر است که تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان وا خواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد.

صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری تابع تشریفات خاصی است که مراحل رسیدگی آن ذیلاً شرح داده می شود:


ادامه مطلب
جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۸:٠٩ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

 کسانی که موفق به ثبت املاک خود در اجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نمایند که جریان آن به شرح زیر می باشد:


ادامه مطلب
جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

در مواردیکه دو یا چند پلاک بر اثر ساختمان یا دیوار کشی به صورت واحد در آمده یا قطعاتیکه وصل بهم باشند و یا مالک یا مالکان املاک مزبور سهام مشاعی برابر دفتر املاک داشته باشند با تسلیم اسناد مالکیت خویش می توانند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای تجمیع املاک خود را بنمایند که نحوه انجام آن به شرح زیراست:


ادامه مطلب
جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

اصطلاح تفکیک در حقوق جدید ایران پدید آمده و به مفهوم افراز و تقسیم نزدیک است. لکن با آنها فرق دارد زیرا همانگونه که در مبحث قبل گفته شده در افزار باید حالت اشاعه وجود داشته باشد ولی در تفکیک وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد به عبارت ساده تر در افراز تعداد مالکین مشاعی باید از 2 نفر بیشتر باشند ولی در تفکیک حتی یک نفرهم که مالک شش دانگ ملکی باشد می توان آنرا به قطعات متعددی که قانوناً مقدور باشد تفکیک نماید که روش انجام انجام عمل تفکیک به شرح زیر بیان می شود :


ادامه مطلب
جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

چنانچه در اثر تغییر وضعیت در مجاورین املاک ثبت شده تغییری در وضع حدود اربعه ملکی که دارای سند مالکیت می باشد حاصل شود یا به عبارت دیگر یک یا چند حد از حدود اربعه ملک ثبت شده ای که قبلاً به پلاک مشخصی محدود شده در اثر تغییر وضع مجاورین به کوچه محدود می شود مالک می تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای اصلاح حد ملک خود به کوچه را بنماید.(بند306 مجموعه بخشنامه های ثبتی)


ادامه مطلب
جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()