مطالب این صفحه معرفی عناوین کتابهای موجود در بازار کتاب می باشد که در زمینه حقوق ثبت نگارش یافته اند  

نام کتاب ، نویسنده ، انتشارات ، نوبت چاپ

 


١ ـ ثبت املاک در ایران ، علی حقیقت ، گنج دانش ، دوم 78

 

٢ ـحقوق اموال ، دکتر لنگرودی ، گنج دانش                             

 

٣ ـ حقوق ثبت (ج1) ثبت املاک ، دکتر لنگرودی ، گنج دانش 

 

۴ ـ حقوق ثبت : نمونه اسناد ، غلامرضا حجتی اشرفی ، گنج دانش 

 

۵ ـ مجموعه قوانین اجاره ،‌ غلامرضا حجتی اشرفی ، گنج دانش 

 

۶ ـ مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری و شورای اسلامی ، غلامرضا حجتی اشرفی ، گنج دانش 

 

٧ ـ مجموعه محشی از بخشنامه های ثبتی ، حمید آذرپور و غلامرضا حجتی اشرفی ، گنج دانش

 

٨ ـ ضبط و مصادره اموال ، حمید محمدی ، گنج دانش

 

٩ ـ حقوق ثبت اسناد و املاک ـ غلامرضا شهری ، انتشارات جهاددانشگاهی

 

١٠ ـ نحوه عملی تنظیم و نگارش حقوق ثبت ، منصور اباذری فومشی ، خرسندی ،  دوم 85

 

١١ ـ قانون ثبت اسناد و املاک در نظم حقوقی کنونی  ، منصور اباذری فومشی ، خرسندی  

 

١٢ ـ نحوه عملی تنظیم و نگارش عقد وقف ، منصور اباذری فومشی ، خرسندی

 

١٣ ـ نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع عقد صلح  ، منصور اباذری فومشی ، خرسندی

 

١۴ ـ نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع عقد و رهن  ، منصور اباذری فومشی ، خرسندی

 

١۵ ـ قوانین و مقررات ناظر بر حفظ کاربری اراضی و باغ ها  ، احمد باختر ، خرسندی

 

١۶ ـ نحوه عملی تقسیم ارث و ترکه متوفی  ، منصور اباذری فومشی ، خرسندی

 

١٧ ـ مجموعه محشی از قانون ثبت اسناد و املاک  ، منصور اباذری فومشی ، خرسندی

 

١٨ ـ مجموعه قوانین و مقررات اوقاف ، روح اله فروزش ، خرسندی

 

١٩ ـ قانون ثبت اسناد و املاک در رویه قضایی ، احمد باختر ، خرسندی

 

٢٠ ـ مجموعه سوالات طبقه بندی شده (موضوعی) حقوق ثبت  ، مجد  ، 88

 

٢١ ـ مجموعه آزمونهای حقوق ثبت ، طرح نوین

 

٢٢ ـ جزوه حقوق ثبت ، طرح نوین

 

٢٣ ـ حل مشکلات ثبتی (املاک) ، علی رستمی بوکانی ، ققنوس  ، 87

 

٢۴ ـ حل مسائل ثبتی اسناد و املاک (با پاسخ آنها) ، علی رستمی بوکانی ،  ققنوس ، ٨۶

 

٢۵ ـ حقوق ثبت: شرح قانون و آئین نامه ها اجرای اسناد رسمی،ایرج نجفی،نشر تدریس ،٨۴

 

٢۶ ـ حقوق ثبت کاربردی  وعملی ، علیرضا میرزائی ، بهنامی ، 85  

 

٢٧ ـ قانون ثبت در نظم حقوقی کنونی ، علیرضا میرزائی ، بهنامی ، 85  

 

٢٨ ـ محشی قانون ثبت ، علیرضا میرزائی ، بهنامی ، 85  

 

٢٩ ـحقوق ثبت تخصصی  ، حمیدرضا آدابی  ، جنگل ؛ جاودانه

 

٣٠ ـ حقوق ثبت در آیینه اختبار ، سید احمد باختر ، جنگل ، 88

 

٣١ ـ حقوق ثبت مواد 14٧و148اصلاحی قانون ثبت دررویه قضایی،عاطفه زاهدی،جنگل،

 

٣٢ ـ قانون ثبت اسناد و املاک در آئینه آراء قضائی ، عاطفه زاهدی  ، جنگل ، 88

 

٣٣ ـ راهنمای ثبت شرکتهای تجارتی ، نصراله دوستی ، نشر حقوقدان ، 85

 

٣۴ ـ حقوق ثبت ، احمد علی حمیتی واقف  ، دانش نگار ، 84

 

٣۵ ـ حقوق ثبت ، مدخل ،  بهمن رازانی ، اساطیر  ، چاپ اول 79

 

٣۶ ـ مجموعه قوانین و مقررات ثبتی ، جهانگیر منصور ،  نشر دیدار  ، 88

 

٣٧ ـ تلخیصی از حقوق ثبت  ، محمود صادقی ؛ منوچهر باقری مقدم  ، جابر ، 84

 

٣٨ ـ حقوق ثبت املاک  ، محمود تفکریان ، نگاه بینه ،  87

 

٣٩ ـ حقوق ثبت املاک (2) ، محمود تفکریان ، نگاه بینه  ، 87

 

۴٠ ـ وکلای جوان بدانند . . . درس سوم(حقوق ثبت)،ابراهیم اسماعیلی هریسی،جاودانه،٨٧

 

۴١ ـ حقوق ثبت اسناد ، خسرو عباسی داکانی ،  نشر میزان  ، 88

 

۴٢ ـ مجموعه سوالات حقوق ثبت اسناد و املاک در دوره های آزمون تخصصی مشاورین املاک  ، مرتضی یوسفی ،  88

 

۴٣ ـ حقوق ثبت ، مسعود رئیسی , سید احمد باختر  ، خط سوم ،  83

 

۴۴ ـ آزمون حقوق ثبت ، علیرضا کوه فلاح ، اسماعیل صغیری ، فروزش ، 82

 

۴۵ ـ گنجینه سند ، علی حاجیانی  ، آریان ، 85

 

۴۶ ـ گنجینه سند (جلد 2) ، علی حاجیانی  و زهرا نورائی ، همسفر ، 85

 

۴٧ ـ حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت ، سید علی حسینی؛موسی الرضا رضایی و زهرا نورائی  ، همسفر ،  85

 

۴٨ ـ مشاغل ثبت ، کاتبان عدل ، سید جلیل محمدی  ، همسفر ، 86

 

۴٩ ـ مجموعه کامل آزمونهای سردفتری اسناد رسمی ،  تقی آریافر ، خورشید ، 82

 

۵٠ ـ مجموعه مقررات ثبت ازدواج و طلاق  ، علی مظفری  ، آثار اندیشه ، 86

 

۵١ ـ مروری بر قانون ثبت اسناد و املاک ،  اصغر حجاریان  ، جهان نو ، 89

 

۵٢ ـ سیستم کاداستر و ثبت زمین  ، میترا پورکمال و گرهار دلارسن  ،  شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

 

۵٣ ـ راهنمای گام به گام ثبت شرکت سهامی خاص ، حسن سید آبادی،انتشارات مشهد، 86

 

۵۴ ـ سیرمالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک ،  سید جلیل محمدی ،  86

 

۵۵ ـ مجموعه مشاور ثبتی خود باشید ثبت شرکتها ، فریبرز احمدی ، نورپردازان ،  81

 

۵۶ ـ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری ، عبداله شمس ، دراک ، 88

 

۵٧ ـ راهنمای جامع عملیات املاک در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور ، مجتبی شهبازی ، فکور، ٨٨

 

۵٨ ـ علائم تجاری ، طرحهای صنعتی و اختراعات ، غلام سلطانی ، بهینه ، 87

 

۵٩ ـ چگونه وقف کنیم ؟ ، نادر ریاحی سامانی  ، مهبان ، 83

 

۶٠ ـ نحوه عملی ثبت شرکتها ، جواد صادقی ، آیدین ، 88

 

۶١ـ  منتخب آراء دیوان عالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت ، یداله بازیگر ، فردوسی ، ٨٧    

 

۶٢ ـ آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور(درخصوص ثبت اسنادواملاک)، پرتو واقعه،٨٧

 

۶٣ ـ مجموعه کامل آزمونهای برگزار شده در کانون کارشناسان رسمی دادگستری  ، محمد شاپوری ، فراگستر ،  اول 86

   ۶۴ ـ اجرای حقوق مالکیت صنعتی در مقررات سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران ، حسین علی امیری ، نشر میزان ، چاپ اول تابستان 88

 

 

۶۵ ـ حقوق مالکیت معنوی ، دکتر اسداله امامی ، نشر میزان

 

۶۶ ـ حقوق ثبت اسناد ، خسرو عباسی داکانی ، نشر میزان

 

۶٧ ـ حقوق ثبت املاک ، ایرج نجفی ، بهینه

  

۶٨ ـ نگاهی به پیشینه ثبت اسناد در ایران ـ سید علی آل داود ـ  نشر تاریخ ایران

 

 

۶٩ ـ مجموعه محشّی از قوانین و مقررات ثبت-اسناد و املاک و شرکت ها و انجمن ها و علائم و اختراعات-دکتر جعفری لنگرودی انتشاراتِ ابن سینا، تهران.1349 

 

٧٠ ـ حقوق ثبت ، شناخت دفاتر رسمی ( مقررات ثبت عقود ، معاملات ، تعهدات ، ازدواج و طلاق ) ، تالیف محمود تفکریان ، چاپ سوم پائیز ۱۳۸۷ ، ناشر مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه

٧١ ـ فرهنگ ثبتی ـ نادر اسکافی ـ نشردادگسترـ ١٣٨٨

٧٢ـ جرائم ثبتی ، مولف سیدجلیل محمد خوانساری ، چاپ اول بهار ۱۳۸۸ ، نشر همسفر

٧٣. فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف ، تالیف سیدجلیل محمدی خوانساری ، چاپ اول ۱۳۸۸ ، نشر همسفر

٧۴. ترمینولوژی حقوق ثبت اسناد ، مولف قدیر محمدی لویه ، سردفتر اسناد رسمی ۹۷۰ تهران ، چاپ اول ۱۳۸۹ ، انتشارات همسفر

٧۵. منشور موجز سردفتری و اسناد رسمی و آداب تنظیم سند رسمی ، تالیف علی حاجیانی بوشهری ، سردفتر و اسناد رسمی و مدرس دانشگاه ، چاپ اول فروردین ۱۳۸۸ ، انتشارات همسفر

٧۶. اجرای مفاد اسناد رسمی ، تالیف دکتر بهرام بهرامی ، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه ، چاپ دوم ۱۳۸۷

٧٧. بررسی حقوقی و نحوهء تفکیک و افراز املاک و اراضی و باغ ها ، مولف جلیل پورسلیم بناب ، ناشر آثار اندیشه ، چاپ سوم ۱۳۸۸

٧٨. مشاغل ثبتی کاتبان عدل ، تالیف سیدجلیل محمدی ، موسسه انتشارات همسفر ، چاپ اول ۱۳۸۶

٧٩. حقوق ثبت اسناد ، تالیف خسرو عباسی داکانی ، نشر میزان ، چاپ اول بهار ۱۳۸۷

 

 

 
چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩ساعت ۸:٠٥ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()