املاکی که به واسطه عدم حضور مالک یا جهات دیگر در اجرای ماده 14 قانون ثبت(تحدید عمومی) تحدید نشده یا باصطلاح از تحدید خارج شده باشند در صورتیکه به استناد تبصره ذیل ماده15 قانون ثبت نتوان آنها را تحدید نمود در این صورت به در خواست مستدعی ثبت یا قائم مقام قانونی او و هزینه شخصی وی با ذکر علت می توان نسبت به آن ملک تحدید حدود اختصاصی بعمل آورد.


   ١- قبول درخواست متقاضی مبنی بر تقاضای تحدید اختصاصی به هزینه       شخص او.

2- دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور از طرف مسئول اداره وارجاع به بایگانی.

3- ثبت در دفتر اندیکاتور و ارسال به بایگانی.

4- بررسی پرونده توسط بایگانی و ارسال به حسابداری جهت پرداخت هزینه‌های قانونی در صورت امکان تحدید.

5- اخذ هزینه‌های قانونی در شعبه حسابداری.

6- اعاده پرونده به بایگانی و تهیه پیش نویس آگهی توسط مسئول بایگانی و اعلام وقت تحدیدی به متقاضی.

7- بررسی و امضا آگهی توسط مسئول اداره و صدور آن.

8- ارسال آگهی به اداره ارشاد اسلامی محل جهت درج در یکی از روزنامه‌های محلی یا کثیرالانتشار تعیین شده.

9- وصول آگهی درج شده در روزنامه وتطبیق آن با پیش نویس آگهی تحدیدی و گواهی صحت و سقم آن وسیله مسئول بایگانی.

10- ارسال یک نسخه از آگهی‌ها به ادارت ذیربط و انتشار در معابر عمومی.

11-وصول گزارش الصاق آگهی تحدیدی در محل و اماکن عمومی و ثبت در دفتر اندیکاتور.

12-ارسال سوابق آگهی به بایگانی جهت ضبط در پرونده و ادامه عملیات بعدی.

13- مراجعه متقاضی در روز تحدید به ثبت محل و صدور ابلاغ ماموریت نماینده و نقشه بردار.

14- عزیمت نماینده و نقشه بردار به محل جهت انجام عملیات تحدیدی به همراه پرینت اولیه نقشه کاداستر.

15- تنظیم صورت مجلس تحدید حدود وسیله نماینده و ترسیم نقشه و تنظیم برگ ارزیابی وسیله نقشه‌بردار و ارزیاب همزمان و پیاده نمودن موقعیت ملک در نقشه کاداستر.

16- بررسی و تطبیق با مجاورین و تهیه پیش نویس سند مالکیت مورد تحدید وسیله نماینده.

17- گزارش انجام عملیات تحدید به رئیس اداره.

18-دستور ثبت صورت جلسه تحدید در دفتر اندیکاتور وسیله مسئول اداره و ثبت آن در دفتر اندیکاتور.

19-تحویل پرونده به بایگانی جهت ضبط تا انقضا زمان واخواهی و مراجعه مالک

چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()