چنانچه در اثر تغییر وضعیت در مجاورین املاک ثبت شده تغییری در وضع حدود اربعه ملکی که دارای سند مالکیت می باشد حاصل شود یا به عبارت دیگر یک یا چند حد از حدود اربعه ملک ثبت شده ای که قبلاً به پلاک مشخصی محدود شده در اثر تغییر وضع مجاورین به کوچه محدود می شود مالک می تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای اصلاح حد ملک خود به کوچه را بنماید.(بند306 مجموعه بخشنامه های ثبتی)


ادارات می توانند با رعایت ضوابط مقرر فراز یک در بند (ز) امور متفرقه اختیارات تفویضی هیئت نظارت به روئسای واحدهای ثبتی برابر مقررات اقدام نمایند.

1-     قبول تقاضای متقاضی مبنی بر اصلاح حد

2-     دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و تعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی توسط مسئول اداره

3-     ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارسال تقاضا به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده

4-     برگشت پرونده نزد مسئول اداره

5-     ارجاع به نماینده جهت بررسی و استعلام از شهرداری مبنی بر چگونگی وضع کوچه از لحاظ عام بودن

6-     تهیه استعلام از شهرداری بوسیله نماینده

7-     امضاء نامه تهیه شده برای شهرداری بوسیله مسئول اداره

8-     صدور نامه تهیه شده برای شهرداری از دفتر اندیکاتور و ارسال آن به شهرداری

9-     برگشت پرونده به بایگانی تا روز وصول پاسخ از شهرداری و معاینه محل

10-  وصول پاسخ شهرداری

11-  دستور ثبت نامه شهرداری در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره

12-  ارسال نامه به بایگانی جهت ضبط در سابقه تا روز معاینه محل

13-  مراجعه متقاضی در روز مقرر و ارسال پرونده نزد مسئول اداره برای تعیین نماینده و نقشه بردار

14-  عزیمت نماینده و نقشه بردار به محل همراه متقاضی و تهیه پرینت اولیه نقشه کاداستر از محل وقوع ملک

15-  معرفی ملک بوسیله متقاضی و تشخیص حدود توسط نماینده و برداشت نقشه وضع موجود بوسیله نقشه بردار و انعکاس تغییرات بر روی پرینت اولیه کاداستر

16-  ترسیم نقشه و تنظیم صورت جلسه اصلاحی و امضاء آن بوسیله نقشه بردار و نماینده و متقاضی

17-  ارائه گزارش انجام کار بوسیله نماینده به مسئول اداره

18- بررسی مسئول اداره و دستور به واحد کاداستر جهت بروزرسانی نقشه های کاداستر و ثبت گزارش و صورت جلسه اصلاحی در دفتر اندیکاتور و ارجاع به دفتر املاک در صورتیکه کوچه بن بست نباشد

19-  ثبت گزارش و صورت جلسه اصلاحی در دفتر اندیکاتور

20-  ارسال پرونده به دفتر املاک جهت اقدامات بعدی

21-  ثبت صورتجلسه اصلاحی در دفتر املاک و اصلاح پیش نویس سند مالکیت و سند بوسیله متصدی دفتر املاک مراجعه به واحدهای کاداستر و فناوری

22 ـ چاپ سند مالکیت جدید با مراجعه به دفتر املاک

23-  برگشت پرونده به بایگانی جهت تسلیم سند به متقاضی

جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()