وقتیکه سند مالکیت از بین برود مثلاً دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید در این صورت بر طبق تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مصوب بهمن 53 بشرح ذیل عمل می شود:


1-     قبول تقاضای صدور سند المثنی منضم به فرم استشهاد محلی گواهی شده.

2-    دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارجاع به دفتر املاک.

3-    ثبت در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده.

4-    پیوست نمودن پرونده مربوطه همراه با تقاضا و ارسال به دفتر  املاک به وسیله بایگانی.

5-    بررسی پرونده در دفتر املاک و صدور بخشنامه مبنی بر اعلام فقدان سند مالکیت به دفاتر اسناد رسمی تابعه.

6-    اخذ حق الدرج آگهی وسیله حسابداری.

7-    تهیه آگهی فقدان سند مالکیت وسیله دفتر املاک.

8-    بررسی وامضا آگهی فقدان به وسیله مسئول مربوطه.

9-    صدور آگهی از دفتر اندیکاتور .

10-ارسال آگهی به اداره کل ارشاد اسلامی محل ،درج  دریکی از روزنامه های محلی یاکثیرالانتشار

11-ارسال پرونده به شعبه بایگانی جهت ضبط و اعلام وقت مراجعه بعدی به متقاضی.

  12-وصول آگهی منتشر شده در روزنامه و تطبیق آن به پیش‌نویس وسیله مسئول دفتراملاک.

13-اعاده پرونده به بایگانی جهت ضبط واعلام وقت مراجعه بعدی به متقاضی.

14-مراجعه متقاضی جهت پیگیری در زمان تعیین شده.

15-بررسی و گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر بازداشت یا عدم آن مراجعه به واحدهای فناوری و کاداستر.

16-صدور دستور چاپ سند مالکیت المثنی وسیله مسئول مربوطه.

17-ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بها دفترچه سند مالکیت.

18-اعاده پرونده به دفتر املاک جهت چاپ سند مالکیت و صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر صدور سند مالکیت المثنی و توضیح در ستون ملاحظات دفتر املاک و پیش نویس سند مالکیت اولیه.

19-امضا سند مالکیت المثنی وبخشنامه وسیله مسئول مربوطه.

20-صدور بخشنامه از دفتر اندیکاتور و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی تابعه.

21-ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر تسلیم سند و الصاق هولوگرام یا برچسب امنیتی  آن و تسلیم سند به مالک در قبال اخذ رسید پس از احراز هویت از مالک

جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()