شرح وظایف پست‌های موجود در واحدهای ثبت اسناد و املاک کشور که به ترتیب و به شرح ذیل می باشد :

 


عنوان پست : 1- رئیـس

شرح وظایف :

 • نظارت برحسن جریان امور واتخاذ روشهای مناسب درجهت پیشرفت صحیح وسریع کارها و رسیدگی به امور استخدامی کارکنان وارائه پیشنهادها در مورد تغییرات وانتصابات ومرخصی ومعذوریت وفوق العاده های قانونی انها به اداره کل ثبت استان و مراقبت کلی درحفظ اموال واثاثیه دولتی و پرونده های مربوطه وامانات مردم ودفاتر مربوطه
   
 • امضاء اظهار نامه های قبول وتقاضای ثبت از اشخاص حقیقی وحقوقی با رعایت دفتر توزیع اظهار نامه و بررسی گواهی مسئول بایگانی و گزارشات وصورتجلسات معاینه های محلی نماینده و نقشه بردار در صورت لزوم گزارش به ثبت استان
   
 • صدور دستور انتشار آکهی های نوبتی وتحدیدی و کنترل وامضاء آگهی ها از نظر رعایت ترتیب شماره گذاری پلاک ها وقید تاریخ انتشار و مدت اعتراض با توجه به موازین و مقررات قانونی
   
 • صدور دستور جهت تحدید حدود املاک ونظارت درتهیه ومقدمات امر از قبیل تهیه وانتشار به موقع آکگهی ها وفراهم نمودن لوازم وعوامل مورد نیاز ونظارت بر مجلد نمودن آگهی ها تحدیدی
   
 • اقدام نسبت به واخواهی به پذیرش ثبت وتحدید حدود املاک وبرطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف معترضین ثبتی ... مصوب 25/2/1373
   
 • اظهار نظر نسبت به اعتراضات خارج از موعد طبق ماده 92 و 97 اصلاحی آئین نامه وماده 16 قانون ثبت وارسال دعوت نامه جهت رسیدگی به دادگاه عمومی وتشکیل کمیسیون اداری
   
 • همکاری با مجریان طرح کاداستر
   
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت وماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی و ارسال آمار عملکرد ماهیانه مواد مذکور به ثبت استان
   
 • نظارت برثبت به موقع خلاصه معاملات
   
 • امضاء اوراق اجرائیه
   
 • کنترل عملیات تحدید حدود نمایندگان ونقشه برداران وسایر مراحل ثبت ملک
   
 • امضاء پاسخ استعلامیه های املاک جاری و امضاء صورت مجلسهای تفکیکی و اوراق بازداشتی های اجرائی و نظارت بر صدور پاسخ استعلام
   
 • نظارت بر صدور پاسخ استعلام املاک ثبت شده در ضرب الاجل مقرر از مرکز خدمات ماشینی به وسیله متصدیان
   
 • صدور دستور ثبت ملک در دفتر املاک و امضاء مستخرجه ها ( پیش نویس اسناد مالکیت )
   
 • نظارت در تهیه وارسال آمارهای 492 و 701
   
 • امضاء دفترچه های اسناد مالکیت و ذیل ثبت های دفاتر املاک وهم چنین امضاء ثبت بازداشتیها وخلاصه معاملات وتوضیحاتی که طبق اراء هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت یا احکام صادره از دادگاههادر دفتر املاک قید میشود واعمال اختیارات تفویضی از طرف هیئت نظارت نسبت به اشتباهات ثبتی
   
 • نظارت بر تهیه وامضاء گزارشهای لازم جهت طرح در هیئت نظارت
   
 • رسیدگی واظهار نظر نسبت به شکایات واختلافات در امور ثبت واداری
   
 • نظارت در حسن اجرا آئین نامه استملاک اتباع بیگانه درایران که از طرف اداره کل ثبت استان اعلام میشود.
   
 • ارشاد کلیه کارکنان در امور ثبتی واداری
   
 • امضاء کلیه مکاتباتیکه با مراجع وادارات ثبت به عمل می آید.
   
 • صدور نظریه به اعتراضات واصله نسبت به عملیات اجرائی
   
 • صدور نظریه نسبت به تصمیم اداری د رمودر افراز دراجرای قانون افراز وفروش املاک مشاع
   
 • نظارت مستمر برعملکرد دفاتر اسنادرسمی وازدواج وطلاق حوزه ثبتی تابعه وبازرسی آنها
   
 • نظارت برامور مالی وافزایش درامدهای ثبتی
   
 • امضاء بخشنامه های بازداشتی املاک و افرادممنوع المعامله وامضای ابلاغیه ها ودعوت نامه ها
   
 • نظارت درتهیه جواب صحیح نسبت به شکایات اشخاصیکه از سازمان یا اداره کل ثبت استان تهران یا سایر ادارات کل سازمان ثبت ارجاع میشود در اسرع وقت به مرجع مربوطه
   
 • نظارت دقیق و مستمر به کار ثبت خلاصه معلامات در دفاتر املاک به طوریکه خلاصه معاملات واصله از دفاتر مرتباً ورزنامه با رعایت مقررات ثبت دفاتر املاک گردد.
   
 • نظارت به کار ارزیاب الف : نسبت به تشخیص ارزش معاملاتی املاک که ارزیاب صحیحاً وبراساس دفترچه ارزش معاملاتی دارائی از استان مربوطه تعیین قیمت نموده باشد و رئیس ثبت ماهانه چند مورد کنترل نمایند .ب : نسبت به قیمت هائیکه تا کنون ارزش معاملاتی آن تعیین نشده برطبق مقررات ماده 18 آئین نامه اصلاحی 8/11/80 ارزیابی میگردد.
   
 • راهنمائی وارائه طریق قانونی نسبت به مشکلاتی که دفاتراسنادرسمی در امور مربوط به املاک و اسناد با ان مواجه بوده واستعلام مینمایند با رعایت قسمت آخر بند 18 ماده آئین نامه رسیدگی به اسناد مالکیت معارض وهیئت نظارت وگزارش اشتباهات وتخلفاتیکه دفاتر اسنادرسمی مرتکب میشوندبا وصول خلاصه معامله ویا رونوشت سند رسمی و یا بر اثر وصول شکایات از اشخاص و غیره با قید فوریت به اداره کل ثبت استان تهران
   
 • نظارت درتهیه وارسال آمار های مختلف به دفتر کل تشکیلات واداره کل ثبت استان
   
 • همکاری وتشریک مساعی با سایر سازمانهای ذیربط در امورات ثبتی
   
 • ارائه پیشنهادات لازم در مورد اصلاح وبازنگری در مقررات جاری برحسب ضرورت ها
   
 • اعلام فوری تخلفات کارکنان در امور مربوطه به اداره کل ثبت استان
   
 • کسب تکلیف وگزارش درمورد مشکلات ثبتی خارج از مواردیکه قانوناً بایستی جریان به هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت از طریق ثبت استان ویا اداره کل امور املاک گزارش گردد با اداره کل ثبت استان واجرا دستور های صادره در حدود قوانین ومقررات موجود
   
 • تشکیل جلسات هفتگی ویا ماهیانه وتعیین دستور مذاکرات به منظور طرح مسائل ومشکلات وبحث و تبادل نظر وایجاد تدابیر لازم وتعیین راه حل های مناسب با توجه به مقررات قانونی
   
 • اجرای سیاست کلی سازمان ثبت درحوزه تحت تصدی خود.

 

عنوان پست :2- معاون

شرح وظایف :

 • همکاری ومعاضدت با رئیس واحد ثبتی در انجام امور واحد تحت تصدی
   
 • نظارت برحسن جریان امور
   
 • راهنمائی وارشاد متصدیان امور در انجام وظایف محوله وتقسیم کار بین آنها
   
 • رسیدگی به پرونده ها ی املاک ثبت شده وصدور دستور ثبت اسناد مالکیت طبق ماده 22 قانون ثبت در صورت داشتن اجازه امضاء از سازمان ثبت
   
 • امضاء دفاتر املاک پس از ثبت خلاصه معامله درآنهادرصورت داشتن اجازه امضاء از سازمان ثبت
   
 • کنترل وامضاء صورتمجلس تفکیکی جهت ارسال به دفاتر اسنادرسمی به اطلاع رئیس ناحیه
   
 • کنترل وامضاء پاسخ استعلامات املاک ثبت شده وجاری به اطلاع رئیس ناحیه
   
 • اظهار نظر نسبت به گزارشهای نمایندگان درباره اشتباهات واختلافات حاصله در املاک
   
 • رسیدگی واقدام نسبت به بازداشت ورفع بازداشت املاک وامضاء دفاتر مربوطه در صورت داشتن اجازه از مرکز
   
 • نظارت دراعلام جریان ثبتی به قسمت اجراثبت در مورد اجرائیه های صادره به منظور طی مراحل انجام کارپرونده های اجرائی
   
 • نظارت دراعلام جریان ثبتی املاک به دادگاهها ومراجع قضائی واداری ونظارت بر امر ثبت خلاصه معاملات ثبت دردفاتر املاک .
   
 • رسیدگی به آگهی های فقدان سند مالکیت واعلام مراتب به دفاتر اسنادرسمی وامضاء سند مالکیت المثنی پس از طی تشریفات قانونی با داشتن اجازه امضاء اسناد مالکیت واقدام نسبت به تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب 8/11/80 نسبت به درخواست ورثه
   
 • مطالعه وبررسی گزارشهای تهیه شده توسط کارکنان تحت سرپرستی و تطبیق آن با قوانین ومقررات موضوعه وصدور دستور لازم ویا اظهار نظر نسبت به آن وارسال گزارش نزد رئدیس ناحیه
   
 • امضاء پلمپ اسناد مالکیت ویا ضمیمه نمودن دفترچه انتقالات سند مالکیت اولیه
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع میگرد

 

عنوان پست :3- مسئول دفاتر املاک

شرح وظایف :

 • همکاری ومعاضدت بارئیس واحد ثبتی درانجام امور واحد تحت تصدی
   
 • نظارت برحسن جریان امور
   
 • راهنمائی وارشاد متصدیان امور در انجام وظایف محوله وتقسیم کار بین آنها
   
 • رسیدگی به پرونده های املاک ثبت شده وصدور دستور ثبت اسناد مالکیت طبق ماده 22 قانون ثبت در صورت داشتن اجازه امضاء از سازمان ثبت
   
 • امضاء دفاتر املاک پس از ثبت خلاصه معامله درانها در صورت داشتن اجازه امضاء از سازمان ثبت
   
 • کنترل وامضاء صورتمجلس تفکیکی جهت ارسال به دفاتر اسنادرسمی به اطلاع رئیس ناحیه
   
 • کنترل وامضاء پاسخ استعاملات املاک ثبت شده وجاری با اطلاع رئیس ناحیه
   
 • اظهار نظر نسبت به گزارشهای نمایندگان درباره اشتباهات واختلافات حاصله در املاک
   
 • رسیدگی واقدام نسبت به بازداشت ورفع بازداشت املاک وامضاء دفاتر مربوط در صورت داشتن اجازه از مرکز
   
 • نظارت دراعلام جریان ثبتی به قسمت اجرا درمورد اجرائیه های صادره به منظور طی مراحل انجام کار پرونده های اجرائی
   
 • نظارت دراعلام جریان ثبتی املاک به دادگاههای ومراجع قضائی واداری ونظارت بر امر ثبت خلاصه معاملات ثبت در دفاتراملاک
   
 • رسیدگی به آگهی های فقدان سند مالکیت واعلام مراتب به دفاتر اسنادرسمی وامضاء سند مالکیت المثنی پس از طی تشریفات قانونی با داشتن اجازه امضاء اسناد مالکیت واقدام نسبت به تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب 8/11/80 نسبت به درخواست ورثه
   
 • مطالعه و بررسی گزارشهای تهیه شده توسط کارکنان تحت سرپرستی وتطبیق آن با قوانین ومقررات موضوعه وصدور دستور لازم ویا اظهار نظر نسبت به آن وارسال گزارش نزد رئیس ناحیه
   
 • امضاء پلمپ اسناد مالکیت ویا ضمیمه نمودن دفترچه انتقالات سند مالکیت اولیه
   
 • نظارت بر حسن جریان امور دفتر املاک وتقسیم کار بین متصدیان دفتر املاک
   
 • رسیدگی به پرونده های ثبتی و دستور اقدام نسبت به پیش نویس اسناد مالکیت که دستور ثبت آنها صادره شده در دفتراملاک
   
 • رسیدگی وامضاء ثبت انتقالات قطعی ورهنی واطلاعنامه های فسخی در دفاتر املاک بر طبق اجازه سازمان ثبت
   
 • کنترل وامضاء پیش نویس اسناد مالکیت ( در صورت داشتن اجازه امضاء )
   
 • دستور اقدام نسبت به بازداشت ورفع بازداشت املاک وامضاء دفاتر مربوط با توجه به مستندات قانونی در صورت داشتن اجازه امضاء
   
 • گزارش اشتباهات ثبت دفتر املاک وتحریر اسناد مالکیت صادره جهت کسب تکلیف به رئیس واحد ثبتی
   
 • امضاء مکاتبات در زمینه املاک ثبت شده با دفترخانه ومراجع د یگر
   
 • اخذ سند مالکیت سفید و ملزومات از کارپردازی وتحویل آن به متصدیان دفتر املاک با رعایت دستور بند 312 مجموعه بخشنامه های ثبتی
   
 • اخذ دفاتر املاک سفید از کارپردازی که به امضاء نماینده دادستان رسیده باشد.
   
 • تهیه رونوشت از روی دفاتر املاک دراجرای دستور مواد 212 و 225 و 105 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79
   
 • تنظیم و امضاء فرم مخصوص به الصاق دفترچه ستون انتقالات به سند مالکیت و پلمپ اسناد مالکیت و اسناد مالکیت المثنی
   
 • نظارت دقیق در امر ثبت خلاصه معاملات از طرف متصدیان دفاتر املاک وهمچنین ضبط خلاصه معاملات در پرونده ومراقبت درحفظ وبایگانی آنها
   
 • امضاء پاسخ استعلامیه های دفاتر اسنادرسمی ( با کسب مجوز از رئیس اداره )
   
 • امضاء و صدور پاسخ جریان ثبتی املاک به دادگاهها ومراجع قضائی واداری ( با مجوز رئیس اداره )
   
 • اعلام جریان ثبتی املاک ثبت شده به شعب اجرا وثبت شرکتهای اداره متبوعه وهیات های حل اختلاف
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :4 - مسئول دفتربازداشتی وپاسخ به استعلامات

شرح وظایف :

 • نظارت بر کار متصدی دفتر بازداشتی به منظور حسن جریان کار ودادن اطلاعات دقیق از موضوع بازداشتی و رفع بازداشتی به دستگاه کامپیوتر ( رایانه )
   
 • صدور دستور ثبت مراتب بازداشت املاکی که به استناد نامه های صادره از دادگاه ها با مراجع صالحه ویا دستور العمل های اداری بایستی مراتب بازداشت آنها در دفاتر مربوطه ثبت گردد ورعایت تقدیم و تاخر نامه های بازداشتی در ثبت دفتر
   
 • صدور دستور ثبت مراتب رفع بازداشت املاک در دفاتر مربوطه وقید ازاد بودن ملک از جهت صدور سند مالکیت
   
 • کنترل وامضاء پیش نویس پاسخ استعلامیه ها و پرسش های دفاتر اسنادرسمی در مورد بازداشت املاک ویا سایر موارد.
   
 • گواهی ذیل پیش نویس اسناد مالکیت ( مستخرجه ) مشعر بر عدم بازداشت ملک ویا بند ( ز )
   
 • صدور دستور ثبت مراتب بند ( ز) بودن املاک وبه استناد احکام با نامه های هیئت سه نفری
   
 • کنترل وامضاء پیش نویس نامه هائی که جهت تائید سند مالکیت به بازپرسی ها برای ضمانت وقبول وثیقه ارسال میشود.
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که ازطرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

عنوان پست :5- متصدی دفاتر املاک

شرح وظایف :

 • تهیه پیش نویس اسناد مالکیت ثبت شده وثبت پیش نویس اسناد مالکیت اعم از ثبت شده وجاری در دفاتراملاک پس از صدور دستور ثبت و تحریر اسناد مالکیت
   
 • کنترل مستخرجه های که آماده ثبت در دفتراملاک شده اند و گزارش نواقص احتمالی واشکالاتی که از نظر ثبت در دفتر ممکن است وجود داشته باشد.
   
 • توجه به مساحت اصلی ملک در موقع انتقال قسمتی از ملک وکنترل خروجی های قبلی وقید خروجی در دفتر املاک
   
 • کنترل و پیش نویس استعلامیه ها که نیاز به تطبیق با دفتر املاک دارند وتائید مالکیت متقاضی
   
 • تطبیق پاسخ تهیه شده به عنوان دایره اجرا یا مراجع دیگر با ثبت دفتر املاک
   
 • رسیدگی به خلاصه معاملات واصله وفسخ نامه ها از دفترخانه ها و مکاتبه با دفاتر برای رفع نواقص احتمالی و ثبت انها در دفاتر املاک با رعایت مقررات
   
 • ثبت موارد بازداشت ملک در دفتر املاک با رعایت مقررات
   
 • ثبت موارد بازداشت ملک دردفتر املاک با توجه به مالکیت افراد
   
 • کنترل ورسیدگی به فسخ نامه های واصله از دفترخانه ها در مورد معاملات انجام شده وثبت آنها در دفاتر املاک
   
 • تهیه پیش نویس مکاتبات با دفاتر رسمی برای تکمیل ثبت دفاتر املاک وهمچنین ثبت دادنامه های افرازی و حصر وراثت ومالکیت های موروثی با رعایت قوانین
   
 • استخراج اسامی ومقدار مالکیت مالکین از دفتراملاک طبق دستور مافوق
   
 • گواهی مالکیت متقاضی فقدان سند مالکیت در مواردی که برای صدور بخشنامه به دفاتر اسنادرسمی و کامپیوتر لازم است .
   
 • رسیدگی به اشتباهاتی که درجریان صدور اسناد مالکیت حاصل شده وقید توضیحات لازم برای رفع این اشتباهات مربوط به دفاتر املاک ودفترچه مالکیت به دستور رئیس ثبت
   
 • رفع بازداشت در دفتر املاک وامضاء وتائید پیش نویس که متصدی بازداشتی در اعلام موضوع به مراجع قضائی واجرائی واداری تهیه نموده است .
   
 • گواهی لازم درخصوص مالکیت افراد و وضعیت ملک برای دادگاهها وسایر مراجع ذیصلاح پس از ارجاع رئیس یا معاون ثبت
   
 • آمار ماهیانه دفتر املاک
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که ازطرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :6- متصدی دفتراملاک و وصول و توزیع خلاصه معاملات و فسخ نامه ها

شرح وظایف :

 • تهیه پیش نویس اسناد مالکیت ثبت شده وثبت پیش نویس اسناد مالکیت اعم از ثبت شده وجاری در دفاتراملاک پس از صدور دستور ثبت و تحریر اسناد مالکیت
   
 • کنترل مستخرجه های که آماده ثبت در دفتراملاک شده اند و گزارش نواقص احتمالی واشکالاتی که از نظر ثبت در دفتر ممکن است وجود داشته باشد.
   
 • توجه به مساحت اصلی ملک در موقع انتقال قسمتی از ملک وکنترل خروجی های قبلی وقید خروجی در دفتر املاک
   
 • کنترل و پیش نویس استعلامیه ها که نیاز به تطبیق با دفتر املاک دارند وتائید مالکیت متقاضی
   
 • تطبیق پاسخ تهیه شده به عنوان دایره اجرا یا مراجع دیگر با ثبت دفتر املاک
   
 • رسیدگی به خلاصه معاملات واصله وفسخ نامه ها از دفترخانه ها و مکاتبه با دفاتر برای رفع نواقص احتمالی و ثبت انها در دفاتر املاک با رعایت مقررات
   
 • ثبت موارد بازداشت ملک دردفتر املاک با توجه به مالکیت افراد
   
 • کنترل ورسیدگی به فسخ نامه های واصله از دفترخانه ها در مورد معاملات انجام شده وثبت آنها در دفاتر املاک
   
 • تهیه پیش نویس مکاتبات با دفاتر رسمی برای تکمیل ثبت دفاتر املاک وهمچنین ثبت دادنامه های افرازی و حصر وراثت ومالکیت های موروثی با رعایت قوانین
   
 • استخراج اسامی ومقدار مالکیت مالکین از دفتراملاک طبق دستور مافوق
   
 • گواهی مالکیت متقاضی فقدان سند مالکیت در مواردی که برای صدور بخشنامه به دفاتر اسنادرسمی و کامپیوتر لازم است .
   
 • رسیدگی به اشتباهاتی که درجریان صدور اسناد مالکیت حاصل شده وقید توضیحات لازم برای رفع این اشتباهات مربوط به دفاتر املاک ودفترچه مالکیت به دستور رئیس ثبت
   
 • ثبت رفع بازداشت در دفتر املاک وامضاء وتائید پیش نویس که متصدی بازداشتی دراعلام موضوع به مراجع قضائی واجرائی واداری تهیه نموده است .
   
 • گواهی لازم درخصوص مالکیت افراد و وضعیت ملک برای دادگاهها وسایر مراجع ذیصلاح پس از ارجاع رئیس یا معاون ثبت
   
 • تهیه آمار ماهانه دفتراملاک
   
 • دریافت خلاصه معاملات اعم از قطعی ورهنی ووثیقه وفسخ نامه ها وتقسیم نامه ها و اجازه نامه ها و وصیت نامه ها وسایر اسناد تنظیمی که توسط مامورین دفاتر اسنادرسمی به اداره ثبت ارسال میگردد در قبال امضاء و قید تاریخ ونام ومشخصات مربوطه
   
 • درج وثبت خلاصه معاملات فوق الذکر در دفتر مخصوص با قید مشخصات اسناد وتاریخ وصول وردیف مربوطه
   
 • طبقه بندی وبخش بندی خلاصه معاملات مذکور به تعداد بخشهای مربوطه
   
 • توزیع وپخش فوری خلاصه معاملات به متصدیان هریک از بخشها جهت ثبت به موقع انها در دفتر املاک با قید تاریخ تحویل وامضاء متصدیان امر
   
 • ارائه آمار ماهیانه خلاصه معاملات وصول به مسئول مربوطه
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحخد که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :7- متصدی دفتر بازداشتی وپاسخ به استعلامات

 • ثبت مراتب بازداشت املاک به استناد نامه های صادره از دادگاه ها یا مراجع صالحه دردفاتر مربوطه
   
 • ثبت مراتب رفع بازداشت املاک به استناد نامه های صادره از دادگاه ها یا مراجع صالحه در دفاتر مربوطه
   
 • گواهی عدم بازداشت و بند ( ز) پیش نویس پاسخ استعلامیه ها جهت ارسال به دفترخانه ها
   
 • گواهی عدم بازداشت وبند (ز) مستخرجه های سند مالکیت جهت ثبت در دفتر املاک
   
 • ثبت مراتب بند (ز) بودن املاک به استناد احکام یا نامه های هیئت سه نفری
   
 • تهیه پیش نویس نامه هائی که جهت تائید سند مالکیت به بازپرسی ها برای ضمانت وقبول وثیقه ارسال میشود.
   
 • اعلام فوری جریان بازداشت ورفع بازداشت به قسمت کامپیوتر
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :8- متصدی دفتر بازداشتی

شرح وظایف :

 • ثبت مراتب بازداشت املاک به استناد نامه های صادره از دادگاه ها یا مراجع صالحه دردفاتر مربوطه
   
 • ثبت مراتب رفع بازداشت املاک به استناد نامه های صادره از دادگاه ها یا مراجع صالحه در دفاتر مربوطه
   
 • گواهی عدم بازداشت و بند ( ز) پیش نویس پاسخ استعلامیه ها جهت ارسال به دفترخانه ها
   
 • گواهی عدم بازداشت وبند (ز) مستخرجه های سند مالکیت جهت ثبت در دفتر املاک
   
 • ثبت مراتب بند (ز) بودن املاک به استناد احکام یا نامه های هیئت سه نفری
   
 • تهیه پیش نویس نامه هائی که جهت تائید سند مالکیت به بازپرسی ها برای ضمانت وقبول وثیقه ارسال میشود.
   
 • دادن اطلاعات دقیق از موضوع بازداشت ورفع بازداشتی به رایانه ( کامپیوتر )
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :9- دبیر هیات

شرح وظایف :

 • انجام کارهای مقدماتی و تنظیم دفاتر وسایر امور مربوطه به اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت
   
 • ایجاد هماهنگی لازم بین اعضاء هیات درجهت تشکیل جلسات
   
 • پیگیری لازم درخصوص تمدید مهلت اعتبار ابلاغ عضو قاضی هیات در صورتیکه مدت دار باشد.
   
 • پیگیری لازم درخصوص تهیه ابزار وامکانات ومطبوعات لازم برای تشکیل جلسات هیات
   
 • کنترل پرونده های تشکیل شده واعمال تدابیر لازم برای توزیع آن بین سایر هیات ها ( در صورتیکه بیش از یک هیات دراداره ثبت دایر باشد ) با هماهنگی و نظر رئیس ثبت محل
   
 • بررسی پرونده ها از جهت تکمیل مدارک برای شروع رسیدگی
   
 • تعیین نوبت رسیدگی وثبت آن در دفتر اوقات
   
 • استعلام جریان ثبتی ملک مورد تقاضا از واحد ثبتی مربوطه
   
 • تهیه دعوت نامه وارسال آن برای متقاضی جهت حضور در جلسه رسیدگی هیات حل اختلاف
   
 • همکاری با اعضاء هیات در جهت تنظیم صورتجلسات لازم تحقیقات مقدماتی از متقاضی وعنداللزوم سایر مدعوین
   
 • همکاری با اعضاء هیات درجهت تهیه قرار ارجاع پرونده به کارشناسان منتخب هیات
   
 • پیگیری امور ارجاعی به کارشناسان وجدیت درمطالبه گزارش کارشناسی از آنان
   
 • مقدمات لازم جهت طرح گزارش کارشناسان درهیات وطرح آن در هیات
   
 • ارائه توضیحات لازم در جلسات هیات درخصوص گردش کار پرونده وایجاد زمینه لازم برای صدور رای یا قرار
   
 • ثبت آراء صادره در دفاتر مربوطه طبق آئین نامه وضوابط
   
 • تهیه دعوت نامه های موضوع ماده 21 آئین نامه مربوطه
   
 • تهیه پیش نویس کلیه مکاتباتی که با مراجع مختلف درجریان رسیدگی به پرونده ضروری تشخیص داده میشود.
   
 • ارسال لیست آراء ویا قرارهای صادره وضمائم آن به ثبت محل جهت اقدامات بعدی
   
 • ضبط سوابق امر در دبیرخانه هیات بعد از ارسال آراء به ثبت محل ونگهداری پرونده های مربوطه
   
 • صدور گواهی لازم مبنی بر تائید انجام کار کارشناسان برای هیات به منظور صدور دستور پرداخت دستمزد کارشناسی کارشناسان توسط اعضاء هیات
   
 • تهیه هرگونه آمارهای ماهیانه مربوطه مستقر در واحد ثبتی در جهت انجام امور
   
 • هماهنگی با سایر هیاتهای حل اختلاف
   
 • نظارت برامضاء آراء ودفاتر ثبت آراء و تکمیل بودن آنها توسط اعضاء هیات حل اختلاف
   
 • انجام سایر اموریکه طبق مقررات به عهده وی گذاشته شده ویا عندالاقتضاء از طرف مقامات مافوق اداری یا اعضاء هیات حل اختلاف بعدی ارجاع میشود.

 

عنوان پست :10- پیشخدمت

شرح وظایف :

 • انجام کارهای سرپائی از قبیل دریافت پرونده ها و نامه ها ویادداشتهای اداری ورساندن آن بیم افراد واحد مربوطه و یا سایر قسمتها
   
 • تنظیف وگردگیری لوازم ووسایل اطاق کار در ساعات خدمت اداری
   
 • انجام دستورات کارکنان وتهیه لوازم ونیاز مندیهای اداری شخصی آنان درحدود مقررات
   
 • بستن وباز کردن درها وپنجره ها ی اطاق وروشن وخاموش کردن کولر وشوفاژ وبخاری
   
 • نگهداری ونظافت لوازم ووسایل آبدارخانه وتهیه چای وقهوه برای کارکنان
   

انجام سایر امور مربوطه که ازطرف مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :11- ماشین نویس

شرح وظایف :

 • تایپ کردن نامه ها ویادداشتهای ساده اداری از روی پیش نویس های خطی
   
 • تایپ کردن از روی بخشنامه ها ،یادداشتها ، گزارشها، مقامات ونامه های چاپی
   
 • تایپ نمودن احکام ولیست حقوق ، سند هزینه ، حواله وسایر اسناد
   
 • تایپ کردن جدول از روی پیش نویسهای خطی یا اوراق چاپی با رعایت جدول بندی واصول مربوط به نامه نگاری
   
 • مقابله مطالب تایپ شده با نسخه اصلی وتصحیح آنها در صورت لزوم
   
 • انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :12- نامه رسان وپیشخدمت

شرح وظایف :

 • توزیع بخشنامه ها ودستورالعمل های اداری و یا نشریه های داخلی بین ادارات وواحدهای تابعه سازمان و اخذ رسید از مسئولین آنها در دفتر ارسال مراسلات
   
 • ابلاغ احکام رسمی یا اخطاریه های اداری به کارمندان واحد یا واحدهای تابعه در سازمان یا اخذ رسید از آنها در دفتر ارسال مراسلات
   
 • رسانیدن نامه ها واخطاریه های اداری واحد های سازمان به سایر سازمانها و موسسات یا اشخاص وشرکتها وتحویل آن با اخذ رسید
   
 • اعاده دستور العملها وبخشنامه ها ومکاتبات ونشریه های تحویل نشده با ذکر عدم تحویل
   
 • انجام امور پستی واحدهای سازمان اعم از تحویل نامه های ارسالی به پست یا اخذ نامه های رسیده از پست خانه
   
 • تهیه گزارشات ضروری در مورد اشکالات کار جهت مسئول مربوطه وانجام گواهی لازم در مورد ابلاغ یا عدم ابلاغ نامه ها یا اخطاریه های اداری
   
 • انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع میگردد.
   
 • انجام کارهای سرپائی از قبیل دریافت پرونده ها و نامه ها ویادداشتهای اداری ورساندن آن بیم افراد واحد مربوطه و یا سایر قسمتها
   
 • تنظیف وگردگیری لوازم ووسایل اطاق کار در ساعات خدمت اداری
   
 • انجام دستورات کارکنان وتهیه لوازم ونیاز مندیهای اداری شخصی آنان درحدود مقررات
   
 • بستن وباز کردن درها وپنجره ها ی اطاق وروشن وخاموش کردن کولر وشوفاژ وبخاری
   
 • نگهداری ونظافت لوازم ووسایل آبدارخانه وتهیه چای وقهوه برای کارکنان

 

عنوان پست :13- سرایدار

شرح وظایف :

 • سکونت دائمی در ساختمان سازمان ثبت
   
 • کمک به انجام کارهای نگهبانی – پیشخدماتی – باغبانی – نامه رسانی وسایر کارهای مشابه آن درساعات اداری
   
 • حصول اطمینان از بسته بودن کلیه پنجره ها – درها – شیرهای آب وخاموش بودن لامپها اضافی در پایان ساعات اداری
   
 • ممانعت از ورود وخروج غیر مجاز کلیه افراد ووسائط نقلیه ونظایر آن در ساعات غیر اداری به ساختمان
   
 • مراقبت ومطلع نمودن مسئولان امر به منظور پیش گیری حوادث ناشی از خرابی برق – لوله آب وخرابیهای ساختمانی و یا اموال ووسایل اداری وماشین آلات تحت کنترل
   
 • دادن اطلاع فوری ووقع اتفاقات وحوادث نگهبانی نظیر سرقت وآتش سوزی وخرابی به سوالات مربوطه ومامورین انتظامی وانجام اقدامات احتیاطی اولیه
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :14- نامه رسان

شرح وظایف :

 • توزیع بخشنامه ها ودستورالعمل های اداری و یا نشریه های داخلی بین ادارات وواحدهای تابعه سازمان و اخذ رسید از مسئولین آنها در دفتر ارسال مراسلات
   
 • ابلاغ احکام رسمی یا اخطاریه های اداری به کارمندان واحد یا واحدهای تابعه در سازمان یا اخذ رسید از آنها در دفتر ارسال مراسلات
   
 • رسانیدن نامه ها واخطاریه های اداری واحد های سازمان به سایر سازمانها و موسسات یا اشخاص وشرکتها وتحویل آن با اخذ رسید
   
 • اعاده دستور العملها وبخشنامه ها ومکاتبات ونشریه های تحویل نشده با ذکر عدم تحویل
   
 • انجام امور پستی واحدهای سازمان اعم از تحویل نامه های ارسالی به پست یا اخذ نامه های رسیده از پست خانه
   
 • تهیه گزارشات ضروری در مورد اشکالات کار جهت مسئول مربوطه وانجام گواهی لازم در مورد ابلاغ یا عدم ابلاغ نامه ها یا اخطاریه های اداری
   
 • انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست : 15- مامورابلاغ واجرا

شرح وظایف :

 • دریافت اخطاریه ها – اوراق اجرائیه – بازداشت نامه اظهار نامه از متصدی مربوطه وابلاغ آن به اشخاص تعیین شده دراوراق واخذ امضاء از گیرنده در ذیل برگ ثانی و تسلیم برگ اولیه به امضاء کننده طبق ماده 15 آئین نامه اجرا
   
 • دریافت کیفرخواست وآراء دادگاه اداری وانتظامی سردفتران وابلاغ آن به اشخاص مربوطه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی
   
 • برگشت نسخه های ابلاغ شده اوراق قانونی مذکور به متصدی مربوطه پس از گواهی وامضاء
   
 • ابلاغ اجرائیه یا سایر اوراق قانونی به کسان وخادمین بدهکار یا مخاطب طبق ماده فوق
   
 • درصورت استنکاف مدیون یا مخاطب از دریافت اوراق قانونی مراتب استنکاف کتباً دراوراق قید میشود.
   
 • انجام سایر امور به ابلاغ اوراق طبق قوانین ومقررات مربوطه
   
 • تنظیم گزارش از انجام عملیات جهت مقام مافوق وکسب دستور در صورت لزوم
   
 • مراجعه جهت بازداشت اموال بدهکاران با حضور نمایندگان قانونی طبق دستور صادره از ادارات اجرا
   
 • صورت برداری لازم از اموال بازداشتی وتهیه صورتمجلس وامضاء ذیل آن با قید مبلغ ارزیابی شده ومشخصات کامل اموال
   
 • سپردن اموال بازداشتی به حافظ یا امین طیق آئین نامه اجرا
   
 • شرکت در جلسات مزایده وحراج اموال منقول وفروش اموال با حضور اشخاص قانونی طبق مقررات
   
 • انجام تشریفات لازم جهت تامین حق طلبکاران طبق مقررات
   
 • وصول حقوق دولتی از بدهکاران طبق دستورهای صادره وتودیع فوری آن به بانک ودریافت فیش صادره وتقدیم گزارش به متصدی مربوطه
   
 • الصاق آگهی های پشت سفیدمزایده وحراج در معابر عمومی و مال مورد مزایده وابلاغ آگهی های مزایده وحراج به بستانکار – بدهکار – حافظ
   
 • انجام دستور های تخلیه ( مورد معامله – مورد مزایده – حراج – مورد اجرا وغیره ) و تحویل مورد تخلیه به اشخاص ذینفع وسپردن اموال موجود در محل مورد تخلیه به امین طبق آئین نامه اجرا
   
 • تودیع وجوه وصولی بابت اصل ونیم عشر وحق حراج به صندوق بانک ملی وقید آن در صورتمجلس تنظیمی
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مافوق ارجاع میشود.

 

عنوان پست : 16- ممیز اجرا ومتصدی حراج

شرح وظایف :

 • ثبت کیفیت ونوع مشخصات کامل اموال منقول وغیر منقول درکارت مخصوص
   
 • تنظیم آگهی الصاقی جهت الصاف درمرکز حراج – محل ملک واماکن عمومی
   
 • تنظیم دفتر اوقات جهت نوبت حراج
   
 • ارسال آگهی برای چاپ اوراق به صاحبخانه
   
 • شرکت در جلسه حراج و تنظیم صورتجلسات
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.
   
 • رسیدگی به جریان امور اجرائی و رسیدگی به اجرا بیمه های صادره وامضاء آنها
   
 • رسیدگی به نحوه ابلاغ اجرائیه
   
 • تهیه پیش نویس اخطار لازم به بستانکار به منظور اعلام نحوه وصول طلب ورسیدگی به صحت ابلاغ اخطاریه
   
 • تهیه پیش نویس دستور وصول حقوق دیوانی ازطریق مامورین اجرا ویا مامورین انتظامی
   
 • تهیه پیش نویس دستور بازداشت اموال منقول و غیر منقول بدهکاران به مامور اجرا ودوایر ثبت املاک وارزیابی آنها با نظر کارشناس
   
 • تهیه پیش نویس اخطار تجدید ارزیابی
   
 • تهیه پیش نویس آگهی مزایده وابلاغ اجرا ئیه
   
 • تهیه پیش نویس دستور تخلیه مورد اجاره ویا مورد معامله به مامورین اجرا و نمایندگان دادگستری و مامورین انتظامی
   
 • تهیه پیش نویس پرسش وضعیت املاک مورد رهن از دوایر املاک
   
 • تهیه پیش نویس دستور تعیین اجاره بندی ووضعیت بندی ملک مورد وثیقه شرطی ورهنی
   
 • تهیه پیش نویس صدور دستور کسر حقوق وبدهکارانی که در موسسات دولیت انجام وظیفه مینمایند.
   
 • تقاضای دستور محاسبه بدهی پرونده از حیث اصل ونیم عشر وخسارات وحق حراج ومالیات از دایره رسیدگی اجرا
   
 • تهیه پیش نویس سند انتقال اجرائی و به طور کلی کنترل کارهای ممیزین قبل از رسیدگی وامضاء نهایی رئیس اجرائیه

 

عنوان پست : 17- ممیز ومتصدی اجرا

شرح وظایف :

 • تهیه گزارش جریان پرونده وسپس تهیه پیش نویس سند انتقال اجرائی حسب مورد جهت تائید وامضاء رئیس
   
 • تهیه پیش نویس دستور تخلیه وتحویل مورد سند انتقال
   
 • تهیه پاسخ نامه های رسیده از طرف مراجع قضائی وسایر ادارات
   
 • بررسی پرونده های مختومه وثبت خلاصه جریان عملیات در دفتر مختومه وتهیه کارت وامضاء آن
   
 • مرتب نمودن پرونده های مختومه درآخر هر ماه وخارج نموده آن از ردیف جاری
   
 • زدن مهر محتومه در روی پرونده های مختومه شده ومجزانمودن آنها ازپرونده های جاری و ضبط در محل
   
 • تهیه پیش نویس نیابت اجرائی طبق ماده 30 و 31 آئین نامه اجرا
   
 • اوقاتی کردن پرونده ها از نظر اقدام بعدی وثبت در دفتر اوقات
   
 • اقدام فوری در مورد پروندهائیکه از طرف ذینفع درخواست خود داری از عملیات اجرائی شده یا از مراجع قضائی قرار توقف عملیات اجرائی صادر شده
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.
   
 • گواهی صحت ابلاغ اجرائیه ها وبه تائید رئیس ومعاون رسانیدن و ثبت موعد قانونی جهت اقدام بعدی در دفتراوقات
   
 • تهیه پیش نویس اخطار لازم به بستانکار به منظور اعلام نحوه وصول طلب
   
 • تهیه بازداشتیها شخص ثالث به مراجع مربوطه وتهیه گزاش به رئیس ثبت جهت رسیدگی به اعتراض وتهیه گزارش به هیات نظارت
   
 • تنظیم دفتر اوقات ودستور به بایگانی جهت ارسال پرونده ها در موعد مقرر جهت اقدام
   
 • تهیه پیش نویس دستور وصول حقوق دیوانی از طریق مامورین اجرا ویا مامورین انتظامی
   
 • حواله وجه به اشخاص ذینفع
   
 • تهیه پیش نویس دستور بازداشت اموال منقول و غیرمنقول بدهکاران به مامور اجرا ودوایر ثبت املاک ومخابرات و اداره شماره گذاری نیروی انتظامی راهنمائی ورانندگی وممنوع الخروج کردن با اعلام به اداره گذرنامه
   
 • تهیه پیش نویس اخطار ارزیابی موضوع ماده 108 آئین نامه اجرا
   
 • تهیه پیش نویس آگهی مزایده وحراج واعراض از رهن وآگهی های ابلاغ اجرائیه وماده 108 آئین نامه اجرا
   
 • تهیه پیش نویس دستور تخلیه مورد اجاره ویا مورد معامله به مامورین اجرا ونمایندگان دادگستری ومامورین انتظامی واشخاص ذینفع
   
 • تعیین مواعد انتشار آگهی روز مزایده وحراج وثبت در دفاتر مربوطه
   
 • تهیه پیش نویس پرسش وضعیت املاک مورد رهن وبازداشتی از ثبت املاک مربوطه
   
 • تهیه پیش نویس دستور تعیین اجاره بندی وتعیین مشخصات ملک مورد وثیقه شرطی و رهنی به مامورین اجرا
   
 • تهیه پیش نویس صدور دستور کسر حقوق دستمزد بدهکارانی که در موسسات دولتی وغیر دولتی انجام وظیفه مینمایند.
   
 • تقاضای محاسبه وتعیین بدهی بدهکار پرونده از اصل ونیم عشر وخسارت وحق حراج وغیره
   
 • تهیه پیش نویس دستور رفع بازداشت از اموال ورفع ممنوع الخروجی ودستور تخلیه وتحویل وغیره

 

عنوان پست : 18- ممیز اجرا

شرح وظایف :

 • گواهی صحت ابلاغ واجرائیه ها
   
 • تهیه پیش نویس تهیه اخطار لازم به بستانکار به منظور اعلام نحوه وصول طلب
   
 • تهیه بازداشت نامه شخص ثالث وتهیه گزارش به رئیس ثبت جهت رسیدگی به اعتراض وتهیه گزارش به هیات نظارت
   
 • دستور وصول حقوق دیوانی از طریق مامورین اجرا ویا مامورین انتظامی
   
 • تهیه پیش نویس دستور بازداشت اموال منقول و غیر منقول بدهکاران به مامور اجرا و دوایر ثبت املاک و مخابرات و اداره شماره گذاری نیروی انتظامی راهنمائی ورانندگی
   
 • تهیه پیش نویس اخطار ارزیابی موضوع ماده 108
   
 • تههی پیش نویس آگهی مزایده وحراج وآگهی های ابلاغ اجرائیه وماده 108
   
 • تهیه پیش نویس دستور تخلیه مورد اجاره و یا مورد معامله به مامورین اجرا ونمایندگان دادگستری ومامورین انتظامی
   
 • تعیین مواعد انتشار آگهی روز مزایده وحراج وثبت در دفاتر مربوطه
   
 • تهیه پیش نویس پرسش وضعیت املاک مورد رهن از املاک مربوطه
   
 • تهیه پیش نویس دستور تعیین اجاره بندی و تعیین مشخصات ملک مورد وثیقه شرطی ورهنی
   
 • تهیه پیش نویس صدور دستور کسر حقوق دستمزد بدهکاران که در موسسات دولتی وغیردولتی انجام وظیفه مینمایند.
   
 • تقاضای محاسبه تعیین بدهی بدهکار پرونده از دستمزد اصل ونیم عشر خسارات وحق حراج وغیره
   
 • تهیه گزارش جریان پرونده وسپس پیش نویس سند انتقال اجرائی حسب مورد تهیه دستور تخلیه مورد سند انتقال
   
 • تهیه پاسخ نامه های رسیده از طرف مراحع قضائی و سازمان بازرسی کل کشور وبازرسی سازمان ثبت وسایر مراجع
   
 • بررسی پرونده های مختومه و ثبت خلاصه جریان عملیات در دفتر مختومه وتهیه کارت وامضاء آن
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که ازطرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست : 19- مسئول اجرا

شرح وظایف :

 • نظارت ومراقبت برحسن انجام اموراجرائی و تقسیم کار ها بین ممیزین تحت سرپرست وراهنمائی وارشاد آنها در اجرای قوانین ومقررات اجرائی
   
 • کنترل مدارک ومستندات وسوابق پرونده های اجرائی
   
 • کنترل مفاد اسناد رسمی رهنی وشرطی تنظیم شده در دفاتر اسنادرسمی
   
 • رسیدگی به نحوه کنترل اجرائیه واصله در مورد اسناد ذمه وصول اطمینان از صحت ابلاغ آنها
   
 • نظارت بر امور تعیین وضعیت اجاره بندی درمورد اموال غیر منقول بازداشت شده ومعرفی شده از طرف بستانکار
   
 • رسیدگی به امر پرسش وضعیت ثبتی پلاک ملک مورد وثیقه وتطبیق مشخصات آن با مدلول سند لازم الاجرا
   
 • کنترل پاسخهای تهیه شده در مورد استعلامیه های ثبتی
   
 • نظارت بر ارسال اوراق اجرائی ونیابت دادن به واحدهای ثبتی در مورد اسنادی که املاک آنها خارج از محدوده حوزه عملیات اجرا میباشد.
   
 • کنترل پیش نویس سند انتقال اجرائی
   
 • نظارت بر صدور اخطاریه های قانونی به بستانکار درمورد تعیین نحوه وصول طلب
   
 • اتخاذ تصمیم درمورد تعیین نحوه وصول طلب بستانکاران و انطباق آن با مقررات وقوانین جاری و مفاد آئین نامه های اجرائی و اسنادرسمی
   
 • صدور دستور بازداشت اموال منقول و غیر منقول مدیون طبق تقاضا ومعرفی بستانکار
   
 • نظارت بر امر رسیدگی بصورتجلسات بازداشت اموال و چگونگی تطبیق ان با مقررات موجود.
   
 • رسیدگی بر نحوه تشخیص میزان طلب واحراز هویت متقاضی و صدور حواله پرداخت وجه به ذینفع پرونده اجرائی
   
 • صدور دستور فسخ ویا رفع بازداشت از اموال مدیون به مراجع قانونی
   
 • رسیدگی به صدور دستور بازداشت شخص ثالث موضوع مواد 081 تا 88 آئین نامه اجرا مصوب سال 1351 اعم از شخص حقیقی یا حقوقی
   
 • کنترل دستور بازداشت حقوق بدهکاران که درخدمت دولت میباشند.
   
 • کنترل اخطار ارزیابی دراجرای ماده 108 آئین نامه اجرا
   
 • اتخاذ تصمیم در مورد تقاضای مزایده ونظارت بر تهیه مقدمات عملیات مزایده
   
 • کنترل آگهی مزاید اموال مورد بازداشت
   
 • کنترل تائیدیه و گواهی صحت چاپ وانتشار آکهی مزایده وآگهی الصاق ورعایت کامل مفاد آئین نامه اجرا
   
 • صدوردستور جهت تعیین وقت وتهیه مقدمات عملیات مزایده پس از طی تشریفات مراحل قانونی وانقضاء موعد مقرر در آئین نامه اجرا
   
 • رسیدگی به صورتجلسه تنظیم شده جهت مزایده مورد رهن
   
 • رسیدگی وکنترل علمیات انجام شده مزایده
   
 • رسیدگی به نحوه صدور اخطار حسن نیت جهت اطلاع بدهکار به منظور تعیین ضرب الاجل قانونی برای تادیه بدهی
   
 • صدور دستور مطالبه گواهی لازم مبنی بر عدم تودیع بدهی یا عدم وصول اعتراض ازطرف بدهکار از مسئولین مربوطه
   
 • بررسی گزارش اعلام وضعیت پرونده اجرائی متشکله و صدور دستور تنظیم سند انتقال اجرائی
   
 • نظارت بر ارسال سند انتقال اجرائی تنظیمی پس از طی مراحل قانونی به دفترخانه اسنادرسمی جهت انتقال قطعی
   
 • صدور دستور تحویل مورد انتقال به مامورین ذیربط
   
 • صدور دستور مختومه نمودن پرونده اجرائی متشکله پس از کنترل و بررسیهای لازم
   
 • صدور دستور ضبط پرونده ها
   
 • نظارت بر صدور دستور تخلیه مورد اجاره یا مورد معامله یا مورد رهن و غیره برحسب مورد به مامورین ذیربط
   
 • نظارت بر نحوه صدور اخطار به حافظ در مورد تحویل اموال مورد حفاظت وی در مواقع مقتضی براساس آئین نامه اجرا
   
 • در صورت امتناع حافظ صدور دستور بازداشت اموال حافظ برابر مقررات مربوطه
   
 • صدور دستور ثبت کیفیت و نوع مشخصات کامل اموال منقول و غیر منقول درکارت مخصوص حراج
   
 • بررسی آگهی های الصاقی مربوط به حراج اموال منقول و غیر منقول درمرکز حراج
   
 • شرکت در جلسات حراج و نظارت بر تنظیم صورتجلسات برابر مقررات و در صورت اقتضاء
   
 • نظارت بر انجام کلیه عملیات واقداماتی که درمورد حراج ومزاید انجام میشود.
   
 • رسیدگی برصدور اخطار طبق ماده 113 آئین نامه اجرا مصوب سال 1332 در صورت اقتضاء در مورد بانکها که تقاضای حراج بنمایند برحسب مورد
   
 • صدور دستور تهیه کارت حراج واحدحراج در صورتیکه در موعد مقرر تقاضای بازداشت مازاد با درخواست حراج از طرف مدیون طبق مقررات مصوب سال 1301 شده باشد .
   
 • صدور دستور مطالبه گواهی از مسئولین مربوط مبنی بر عدم واخواهی وتودیع وجه ودرخواست حراج از ناحیه مدیون برابر مقررات وبررسی میزان آن
   
 • صدور دستور انجام امور مربوط به وصول نیم عشر حق حراج وسایر حقوق دیوانی متعلقه به پرونده های اجرائی پس از محاسبه واعلام آن از واحد مربوطه .
   
 • مطالعه وتحقیق مستمر و دائمی در مقررات وقوانین موضوعه وانطابق آن با ضوابط وموازین مورد عمل و ارائه نظریات وپیشنهادات اصلاحی چه در مورد قوانین وچه در مورد روشها وشیوه های کار وتعیین راه حل های مناسب قانونی د رموارد بروز مشکلات ومعضلات اجرائی و اظهار نظر درخصوص حل مسائل حاصله
   
 • اجرای کلیه وظایفی که به موجب قانون دفاتر اسنادرسمی وقوانین ثبت وآئین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی و آئین نامه اجرا مصوب 1357 به طور خاص به عهده مسئولین اجرا محول گردیده است
   

انجام سایرامور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

عنوان پست :21- حسابدار وسپرده ها

شرح وظایف :

 • دریافت فیش ازمراجعین جهت پرداخت وکنترل مهر وامضای مسئول حواله ( ظهر نویسی پشت فیش حواله ) وضمیمه نمودن فیش نسخه ذیحسابی با نسخه صدور حواله وکنترل شماره فیش مبلغ حواله
   
 • ثبت وتامین اعتبار فیش های پرداختی در دفاتر سپرده وممهور وامضای فیش
   
 • ثبت کلیه فیش های پرداختی در دفتر سپرده وجمع بندی قبوض پرداختی وکنترل وممیزی وصدور چک و ثبت و ثبت در دفتر بانک جمع بندی روزانه وماهانه سپرده وکنترل و با حساب وتحویل به مقام مافوق
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که ا زطرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست : 22- حسابدار ومتصدی آمار

شرح وظایف :

 • تنظیم ونگهداری حساب دفاترمالی برای ثبت درآمدهای وصولی روزانه
   
 • محاسبه و تعیین میزان حق الثب وهزینه تفکیک پرونده های ثبتی وتنظیم فیش های بانکی
   
 • جمع آوری اوراق واسناد درآمدی وثبت علمیات مالی مربوطه و نگهداری فیش هی بانکی و بایگانی آنها
   
 • تنظیم حساب فروش اوراق بهادار پس از برقراری ارتباط لازم با جمعدار اوراق بهادار
   
 • گواهی دریافت حق الثبت و هزینه تفکیک پرونده ای ثبتی
   
 • محاسبه وتعیین میزان حق الثبت 492 -701
   
 • نگهداری حساب فروش اوراق بهادار
   
 • ثبت فیش های بانکی مربوط به وصول درآمدها در دفاتر مربوطه وتهیه صورت وضعیت درآمدهای وصولی
   
 • کنترل امارهای واصله از دفاتر اسنادرسمی وازدواج وطلاق از لحاظ تنظیم اسناد وتعداد ازدواج وطلاق ووصول حق الثبت وغیره
   
 • انجام مکاتبات لازم در مورد رفع نقص آمارهای ارسالی با دفاتر اسنادرسمی ودوایر تابعه
   
 • ثبت آمار در دفاتر مربوطه
   
 • جمع بندی وتنظیم امار وارسال آن به اداره کل ثبت استان پس از تائید وامضای مقام مافوق
   
 • حفظ ونگهداری آمارهای موجود
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست : 23- حسابدار وامین اموال

شرح وظایف :

 • تنظیم ونگهداری حساب دفاتر مالی برای ثبت درآمدهای وصولی روزانه
   
 • محاسبه وتعیین میزان حق الثبت وهزینه تفکیک پرونده های ثبتی وتنظیم فیشهای بانکی
   
 • جمع آوری اوراق واسناد درآمدی و ثبت عملیات مالی مربوطه ونگهداری فیش های بانکی و بایگانی آنها
   
 • تنظیم حساب فروش اوراق بهادار پس از برقراری ارتباط لازم با جمعدار اوراق بهادار
   
 • گواهی دریافت حق الثبت وهزینه تفکیک پرونده ای ثبتی
   
 • محاسبه وتعیین میزان حق الثبت نقشه ها ورونوشت ها وبها اسناد مالکیت
   
 • تهیه آمار نمونه 492 – 710
   
 • نگهداری حساب فروش اوراق بهادار
   
 • ثبت فیش هی بانکی مربوط به وصول درامدها در دفاتر مربوطه وتهیه صورت وضعیت درآمدهای وصولی
   
 • دریافت حواله انباراز اداره کارپردازی وخدمات – الصاق برچسب اموال وانعکاس درفرم 26 اموال تهیه وتنظیم فرم 16 اموالی تهیه صورتجلسات رسیده وفرستاده اموال وضبط در پرونده مربوطه
   
 • ثبت مشخصات اموال غیر منقول وگزارش لازم وضبط سوابق در پرونده مربوطه
   
 • تهیه وتنظیم صورتجلسه اموال سرقتی وگزارش مربوطه
   
 • تهیه فهرست و گزارش در مورد اموال اسقاطی وخارج از رده
   
 • انتقال اموال غیر قابل فروش به خارج از شهر
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست : 24-حسابدار

شرح وظایف :

 • تنظیم ونگهداری حساب دفاتر مالی برای ثبت درآمدهای وصولی روزانه
   
 • محاسبه وتعیین میزان حق الثبت وهزینه تفکیک پرونده های ثبتی وتنظیم فیشهای بانکی
   
 • جمع آوری اوراق واسناد درآمدی و ثبت عملیات مالی مربوطه ونگهداری فیش های بانکی و بایگانی آنها
   
 • تنظیم حساب فروش اوراق بهادار پس از برقراری ارتباط لازم با جمعدار اوراق بهادار
   
 • گواهی دریافت حق الثبت وهزینه تفکیک پرونده ای ثبتی
   
 • محاسبه وتعیین میزان حق الثبت نقشه ها ورونوشت ها وبها اسناد مالکیت
   
 • تهیه آمار نمونه 492 – 710
   
 • نگهداری حساب فروش اوراق بهادار
   
 • ثبت فیش هی بانکی مربوط به وصول درامدها در دفاتر مربوطه وتهیه صورت وضعیت درآمدهای وصولی
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که ازطرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست : 25-مسئول امور مالی

شرح وظایف :

 • نظارت درحسن جریان امور حسابداری وتقسیم کار بین حسابداران و متصدیان اوراق بهادار
   
 • نظارت ونگهداری حساب اوراق بهادار وتعیین میزان مصرفی ودرخواست تامین آن از ذیحسابی مربوطه .
   
 • رسیدگی وکنترل وامضاء لیست حقوق ومزایای کارکنان شاغل وحقوق بازنشستگان وموظفین
   
 • تنظیم وکنترل دفاتر دریافت وپرداخت وجوه سپرده اشخاص واجرائی ودفاتر درآمدهای ثبتی دفتر اوراق بهادار
   
 • نگهداری حساب اعتبار موارد مختلف حواله شده از مرکز ونظارت در حسن اجرای قانون محاسبات عمومی وسایر قوانین ومقررات مالی
   
 • رسیدگی وکنترل حساب پرونده های شرطی ورهنی در امور اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه و نیمعشر اجرائی تا روز مزایده یا فسخ سند طبق مقررات
   
 • دریافت صورتحساب ماهانه دفاتر اسنادرسمی وگواهی آنها از جهت پرداخت به موقع درآمدها و حسابهای مربوط
   
 • نظارت در نگهداری حساب سپرده اشخاص و سپرده های اجرائی و امضاء ذیل حواله های استرداد وجه به متقاضیان ذینفع پس از حصول اطمینان از اینکه وجه حواله شده از دفتر اسنادرسمی یا اجرای دارای اعتبار میباشد.
   
 • رسیدگی به وجوه در آمد واریز شده به حساب هلال احمر وعوارض شهرداری
   
 • تامین اعتبار در مواردی که دستور انجام هزینه ای از طرف مافوق صادر میگردد.
   
 • رسیدگی به وجوه پرداختی به حساب سازمانها وموسسات مربوط که برطبق مقررات بایستی وجوهی به حساب آنان واریزشود وتنظیم صورتجلسات ماهانه
   
 • نظارت در انجام هزینه های جاری واحد ثبتی ورعایت صرفه وصلاح دولت در حدود اعتبار از موارد مربوطه
   
 • تهیه وتنظیم صورتحساب ماهانه براساس دستور العمل های مربوطه وارسال آن به قسمت های ذیربط
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :26- کاردان نقشه برداری وکاداستر

شرح وظایف :

 • اجرای مفاد دستور العمل اداره کل نقشه برداری و کاداستر برای به روز رسانی بانک اطلاعات کاداستر ضمن اجرای عملیات ثبتی مربوطه
   
 • همکاری و هماهنگی درجمع آوری – پردازش وبروز کردن بانک اطلاعات کاداستر همزمان با عملیات ثبتی به حدود املاک در اداره ثبت
   
 • انجام کلیه عملیات ثبتی مربوط به حدود املاک از قبیل تفکیک – تجمیع – اصلاح حدود و ... املاک به دستور مافوق ضمن اعمال در بانک اطلاعاتی کاداستر
   
 • جمع آوری – پردازش وبروز نمودن بانک اطلاعات کاداستر هم زمان با عملیات ثبتی روی حدود املاک
   
 • همکاری در زمینه های های تهیه بانک اطلاعات کاداستر و همچنین مرحله پیاده سازی وبروز رسانی بانک اطلاعت کاداستر
   
 • تهیه نقشه های کاداستر قطعات اصلاحی – تفکیکی و تجمیعی املاک
   
 • همکاری و هماهنگی کامل در بروز زسانی و چاپ نقشه های کاداستر تهیه وبروز شده پس از کنترل نهائی
   
 • همکاری با کارشناس نقشه برداری وکاداستر در زمینه تهیه پشتیبان گیری زمانمند از بانک اطلاعاتی کاداستر
   
 • انجام سایر امور محوله از طرف مافوق در زمینه کاداستر واملاک

 

عنوان پست :27- کارشناس نقشه برداری وکاداستر

شرح وظایف :

 • اجرای مفاد دستور العمل اداره کل نقشه برداری وکاداستر برای ایجاد ویا بروز رسانی بانک اطلاعات کاداستر ضمن اجرای عملیات ثبتی مربوطه
   
 • همکاری وهماهنگی درجمع آوری - پردازش وبروز کردن بانک اطلاعات کاداستر همزمان با عملیات ثبتی املاک در اداره ثبت
   
 • انجام کلیه عملیات ثبتی مربوط به حدود املاک از قبیل تفکیک – تجمیع – اصلاح حدود و... املاک به دستورمافوق ضمن اعمال در بانک اطلاعات کاداستر
   
 • همکاری با مسئول کاداستر در زمینه کنترل ونظارت درجمع آوری – پردازش وبه روزنمودن بانک اطلاعات کاداستر همزمان با عملیات ثبتی روز حدود املاک
   
 • تطبیق نقشه های تهیه شده با نقشه های موجود ثبتی جهت تشخیص محدوده ها بخشها ونواحی ثبتی
   
 • رسدیگی به پرونده های اختلافی امور املاک به دستور مافوق
   
 • اصلاح حدود ثبتی درهنگام عدم تطبیق سند با نقشه کاداستر به دستور مافوق
   
 • رسیدگی واظهار نظر نسبت به گزارشات ارسالی در زمینه امور املاک به دستور مافوق
   
 • نظارت کامل برای اصلاح اسناد مالکیت بر مبنای آئین نامه کاداستر اداره کل املاک پس از قطعیت یافتن نقشه کاداستر استان
   
 • همکاری در کلیه زمینه های تهیه بانک اطلاعات کاداستر وهمچنین مرحله پیاده سازی وبه روز رسانی بانک اطلاعات کاداستر
   
 • رسیدگی واظهار نظر نسبت به گزارشات ارسالی واحد ثبتی مربوطه
   
 • تهیه نقشه های کاداستر قطعات اصلاحی – تفکیکی وتجمیعی املاک
   
 • همکاری و هماهنگی ونظارت کامل در به روز رسانی وچاپ نقشه های به روز تهیه شده پس از کنترل نهائی
   
 • همکاری در مدیریت بانک اطلاعاتی کاداستر
   
 • پیگیری واظهار نظر نسبت به اختلافات مربوط به املاک
   
 • تهیه پشتیبان گیری زمانمند از بانک اطلاعاتی کاداستر وتحویل آن به مافوق
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :28- مسئول نقشه برداری وکاداستر

شرح وظایف :

 • برنامه ریزی جهت حسن اجرای مفاد دستور العمل اداره کل نقشه برداری و کاداستر در زمینه ایجاد- بهره برداری و به روز رسانی بانک اطلاعاتی کاداستر ضمن اجرای عملیات ثبتی
   
 • برنامه ریزی جهت اجرای دستورات رئیس اداره ثبت درراستای تهیه نقشه وبانک اطلاعات کاداستر اعم از نقشه برداری – استخراج اطلاعات ثبتی پلاک گذاری برنقشه هاو ...
   
 • برنامه ریزی جهت کنترل و نظارت درجمع آوری – پردازش و به روز نمودن بانک اطلاعاتی کاداستر همزمان با عملیات ثبتی به مرحله پیاده سازی کاداستر
   
 • نظارت برحسن تطبیق نقشه های کاداستر با نقشه های ثبتی موجود و تشخیص محدوده بخشها ونواحی ثبتی
   
 • رسیدگی به پرونده های اختلافی امور املاک به دستور رئیس ثبت
   
 • نظارت بر حسن اصلاح حدود ثبتی در هنگام عدم تطبیق سند با نقشه کاداستر با دستور مافوق
   
 • برنامه ریزی درجهت اصلاح اسناد مالکیت بر مبنای آئین نامه کاداستر پس از قطعیت یافتن نقشه های کاداستر استان
   
 • ایجادهماهنگی با قسمت های ثبتی تهیه نقشه در اداره ثبت
   
 • برنامه ریزی جهت تهیه پشتیبان زمانمند از بانک اطلاعاتی کاداستر طبق دستور العمل اداره کل نقشه برداری وکاداستر وارسال ان برای کارشناس مسئول کاداستر استان از طریق رئیس اداره
   
 • برنامه ریزی واجرای عملیات ثبتی مربوط به حدود اعم از تفکیک - - تجمیع – اصلاح حد ... املاک ضمن اعمال در بانک اطلاعاتی کاداستر
   
 • برنامه ریزی ونظارت برانجام پردازشهای لازم روی نقشه ها وبانک اطلاعات کاداستر حین تغییرات درمرحله پیاده سازی
   
 • نظارت کامل در به روز رسانی و چاپ نقشه های به روز تهیه شده پس از کنترل نهائی
   
 • کنترل کیفیت کار در قسمت های وابسته به مجموعه عملیات مربوط به سیستمهای اطلاعات جغرافیائی
   
 • برنامه ریزی جهت اجرای سایر موارد محوله از طرف مافوق در زمینه انجام کاداستر واملاک

عنوان پست : 29- تکنسین نقشه برداری وارزیاب

شرح وظایف :

 • تهیه نقشه املاک یا قید مقیاس و طول وابعاد ومساحت
   
 • پیاده کردن نقشه املاک
   
 • رسیدگی واظهار نظر نسبت به موارد اختلاف حدود وتعارض وتهیه نقشه محل متنازع فیه
   
 • تهیه نقشه های تحدیدی – تفکیکی – افرازی واجرای ماده 45 آیین نامه قانون ثبت
   
 • تعیین نقشه منابع طبیعی با محدوده ثبتی دراجرای مواد 13 و 39 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی
   
 • ارزیابی املاک وقطعات داخل و خارج از حوزه استحفاظی شهرها وروستاها با توجه به دفترچه ارزش منطقه ای وارزش ماملاتی روز حسب مورد
   
 • همکاری با مراجع قضائی و دادگاهها ونهاد ها ی ذیصلاح در امر تهیه نقشه وپیاده کردن آن
   
 • همکاری با گروه کاداستر وتبعیت از نقشه های کاداستر در امر تهیه شده و پیاده کردن آن
   
 • شرکت در کمیسیون اداره دارائی به منظور تعیین بها املاک
   
 • انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :30- کاردن نقشه برداری وارزیاب

شرح وظایف :

 • نظارت برکار تکنسین ها در مورد نقشه برداری وارزیابی املاک حسب دستور مافوق
   
 • تهیه نقشه املاک یا قید مقیاس و طول وابعاد ومساحت
   
 • پیاده کردن نقشه املاک
   
 • رسیدگی واظهار نظر نسبت به موارد اختلاف حدود وتعارض وتهیه نقشه محل متنازع فیه
   
 • تهیه نقشه های تحدیدی – تفکیکی – افرازی واجرای ماده 45 آیین نامه قانون ثبت
   
 • تعیین نقشه منابع طبیعی با محدوده ثبتی دراجرای مواد 13 و 39 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی
   
 • ارزیابی املاک وقطعات داخل و خارج از حوزه استحفاظی شهرها وروستاها با توجه به دفترچه ارزش منطقه ای وارزش ماملاتی روز حسب مورد
   
 • همکاری با مراجع قضائی و دادگاهها ونهاد ها ی ذیصلاح در امر تهیه نقشه وپیاده کردن آن
   
 • همکاری با گروه کاداستر وتبعیت از نقشه های کاداستر در امر تهیه شده و پیاده کردن آن
   
 • شرکت در کمیسیون اداره دارائی به منظور تعیین بها املاک
   

انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع میگردد.

 

 

عنوان پست :31- نقشه برداری وارزیاب

شرح وظایف :

 • کنترل نقشه های افرازی از طرف دادگاه با موقعیت محل و مندرجات اسناد مالکیت به منظور صدور اسناد مالکیت مفروز
   
 • انجام ماموریت های محوله از طرف ثبت استان یا سازمان ثبت
   
 • تنظیم وکلاسمان و نگهداری مدارک فنی
   
 • ارزیابی املاک در مواقعی که ازطرف رئیس واحد ارجاع میگردد.
   
 • ارزیابی عرصه واعیان املاک و مستغلات به تفکیک
   
 • تهیه وامضای گزارش ارزیابی با ذکرقیمت تعیین شده برای ملک مورد ارزیابی وتسلیم آنها جهت ضبط در پرونده
   
 • تهیه آمارهای ارزیابی ماهیانه از املاک ومستغلات و باغات وقنوات
   
 • همکاری با مجریان طرح کاداستر
   
 • تهیه نقشه املاک دراجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت ونقشه های مربوط به اجرای مواد 13 و 39 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع
   
 • تشریک مساعی وهمکاری با سایر نهادهای دلوتی ومراجع قضائی در امورات ثبتی با دستورمافوق
   
 • شرکت در جلسات کمیسیون متشکله با حضور نمایندگان دارائی و شهرداری جهت تقویم املاک وتعیین قسمت وارزیابی آنها
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف مربوط که ازطرف مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :32- نماینده ومسئول پاسخ به استعلامات جاری و تهیه آگهی های ثبتی

شرح وظایف :

 • توزیع اظهار نامه وپلاک کوبی املاکی که به ثبت عمومی گذارده میشود وتعیین شماره اصلی وفرعی وبخش مربوطه وتنظیم دفتر اظهار نامه وتکمیل اظهار نامه ثبتی
   
 • تحقیق وبازدید محلی برای قبوض تقاضای ثبت اشخاص واحراز تصرفات مالکانه آنها و تطبیق موارد تقاضای ثبت با مجاورین به منظور احتراز از تعارض وتداخل
   
 • انجام عملیات تحدید حدود املاک به معیت نقشه برداروارائه حدود ملک مورد تحدید برای نقشه برداری به همراهی مالک معاینات وبازدید محلی املاک در موارد لازم وتنظیم صورتمجلس اصلاحی در صورتیکه تغییراتی در محدوده سند مالکیت اولیه به وجود آمده باشد.
   
 • تهیه گزارشهای لازم در مواردی که بین مالکین از نظر تداخل حدود یکدیگر اختلاف حاصل گردد به رئیس ناحیه
   
 • تطبیق محدوده اسناد مالکیت املاک موردتفکیک یا افراز با محل و رعایت این نکته که قطعات تفکیک شده داخل در محدوده سند مالکیت میباشد.
   
 • تهیه پیش نویس سند مالکیت پس از انجام مراحل مقدماتی به منظور صدور سند مالکیت با در نظر گرفتن جمیع مقررات وقوانین مربوط
   
 • تهیه پیش نویس گزارشها به دستور رئیس ناحیه برای مقدمات مربوط به منظور حل اختلافات ملکی از لحاظ تداخل و یا تعارض
   
 • تهیه پیش نویس پاسخ استعلامیه های املاک جاری
   
 • تفکیک املاک به معیت نقشه بردار ثبت و تعیین حدود هریک از قطعات تفکیکی وهمچنین حدود مساحت باقیمانده تنظیم صورتمجلس وامضاء آن به اتفاق مالک یا مقام قانونی او و نقشه بردار
   
 • تهیه پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت جهت درج در روزنامه ناشر آگهی با توجه به مدارک ارائه شده
   
 • رسیدگی به شکایات اشخاص وتهیه پیش نویس پاسخ آنها
   
 • تجمیع حدود املاک مورد تقاضا با معاینه محلی وتطبیق حدود با املاک مجاور واحراز اینکه ملک دیگری یا شارع عام ضمن عمل تجمیع جز محدوده مورد تجمیع نگردد.
   
 • تهیه پیش نویس پاسخ به نامه های دوایر اجرا ودیگر مراجع
   
 • تنظیم صورتمجالس مربوط به اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت واجرای مواد 13 و 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع
   
 • همکاری وتشریک مساعی با سایر نهادهای دولتی ومراجع قضائی درامورات ثبتی با دستور مافوق
   
 • همکاری با مجریان طرح کاداستر
   
 • پاسخ به استعلامات املاک جاری ( ثبت نشده ) به دفاتر اسنادرسمی با شرح کامل جریان املاک اعم از اینکه به نام چه کسی و درچه تاریخی پذیرش ثبت بعمل آمده آیا آگهی های نوبتی وتحدیدی صحیحاً منتشر و یا دارای اعتراض به اصل وحدود دارد یاخیر ومسبوق به رهن وبازداشت ومصادره وقف میباشد یا خیر ؟ با ذکر نام آخرین مالک یا مالکیت وسهام آنها
   
 • پاسخ به استعلامات املاک جاری به درخواست مقامات قضائی ودادگاهها ومراجع ذیصلاح که حق استعلام از جریان املاک دارند مثل شهرداریها واجرای ثبت وهیات حل اختلاف ونهادها ووزارت خانه های دولتی که قصد تملک دارند.
   
 • تهیه پیش نویس متن آگهی های ثبتی ( نوبتی و تحدیدی )
   
 • کنترل نهایی متن آگهی های منتشره در روزنامه واعلام فوری آن به روزنامه در صورت به روز اشتباه در چاپ از نظر تاریخ ومتن آگهی
   
 • تائید صحت انتشار آگهی های ثبتی مذکور و قید متن کامل آنها با شماره روزنامه در حاشیه پیش نویس سند مالکیت
   
 • مجلد کردن وتهیه دفتر مخصوص آگهی های منتشره در روزنامه ها ونصب اتیکت مربوط به هر سال
   
 • همکاری با سایر واحدهای ثبتی سراسر کشور در مورد پیدا کردن آگهی های نوبتی و تحدیدی سالهای قبل وارسال رونوشت آن ها به واحد های ثبتی
   
 • حفظ ونگهداری مجلدات و دفاترمذکور در محفظه ها
   
 • رایانه ای کردن متن آگهی های منتشره با مشخصات کامل آنها در صورت وجود امکانات رایانه ای در غیر این صورت ثبت آگهی های نوبتی وتحدیدی دردفتر ثبت آگهی ها

 

عنوان پست :33-نماینده

شرح وظایف :

 • تهیه پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت جهت درج در روزنامه ناشر آگهی با توجه به مدارک ارائه شده
   
 • رسیدگی به شکایات اشخاص وتهیه پیش نویس پاسخ آنها
   
 • تجمیع حدود املاک مورد تقاضا با معاینه محلی وتطبیق حدود با املاک مجاور واحراز اینکه ملک دیگری یا شارع عام ضمن عمل تجمیع جز محدوده مورد تجمیع نگردد.
   
 • تهیه پیش نویس پاسخ به نامه های دوایر اجرا ودیگر مراجع
   
 • تنظیم صورتمجالس مربوط به اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت واجرای مواد 13 و 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع
   
 • همکاری وتشریک مساعی با سایر نهادهای دولتی ومراجع قضائی درامورات ثبتی با دستور مافوق
   
 • همکاری با مجریان طرح کاداستر
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :34- بایگان ومتصدی وامور دفتری

شرح وظایف :

 • تشکیل پروندهای اجرائی
   
 • فهرست ومنگنه وبرگ شماری و ضبط اوراق در پرونده ها
   
 • پیوست نمودن نامه های واصله به پرونده های مربوطه وسپردن آن جهت اقدام به ممیزین
   
 • ضبط اوراق وقبوض واجرائیه های ابلاغ شده مربوط به پرونده ها
   
 • تنظیم دفتر اوقات و ارسال پرونده ها در موعد مقرر جهت اقدام
   
 • مرتب نمودن پرونده های مختومه در آخر هر ماه خارج نمودن آن از ردیف جاری
   
 • زدن مهر مختومه بر روی پرونده های مختومه شده ومجزا نمودن آنها از پرونده های جاری و ضبط در محل دیگر
   
 • تهیه آمار پرونده های مختومه وجاری
   
 • ثبت خلاصه مشخصات نامه های وارده وصادره در دفتر اندیکاتور
   
 • ثبت موضوع و شماره نامه های وارده وصادره دردفتر اندیکس
   
 • بازبینی ضمائم نامه های وارده و صادره وتفکیک وتوزیع آنها برای ارجاع به اقدام کننده
   
 • تهیه پیش نویس نامه های اداری
   
 • تعقیب اقدامات در واحدهای مختلف
   
 • ثبت احکام ونامه های صادره در دفاتر اخذ رسید وکنترل رسیدهای صادره از ادارات مربوطه
   
 • اقدام لازم نسبت به دریافت وارسال بسته های مربوط به ثبت استان
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :35- متصدی حفظ ونگهداری اسناد ومدارک

شرح وظایف :

 • تحویل گرفتن اظهار نامه های ثبتی وصورتجلسات تحدید حدود از نمایندگان مربوط واساسنامه و اوراق اجرائی در پرونده های بت شرکتهاواجرائی از متقاضیان ودفاتر
   
 • تعیین شماره پلاک اعم از فرعی ویا اصلی برای املاک مورد تقاضای ثبت مستند به دفتر توزیع اظهار نامه وارائه آنها به نماینده مربوط جهت درج در اظهار نامه
   
 • ثبت مشخصات اظهار نامه های پذیرفته شده در دفتر آمار وثبت اظهار نامه های ثبتی برای هر پلاک اصلی
   
 • درج متن آگهی های نوبتی وتحدیدی در اظهار نامه های ثبتی و صورتجلسات تحدید حدود و پرونده های ثبتی مربوطه
   
 • ثبت آگهی های نوبتی و تحدیدی در دفتر ثبت آگهی ها
   
 • گواهی موردی صحت انتظار آگهی های نوبتی وتحدیدی در املاک وسایر آگهی های ثبتی اعم از اجرائی و ثبت شرکتها در پیش نویس اسناد مالکیت در دست اقدام وپرونده های مربوطه
   
 • جمع آوری و ردیف نمودن آگهی های نوبتی وتحدیدی واقدام جهت مجلد نمودن آنها وسایر آگهی ها
   
 • جمع آوری مدارک جهت تشکیل پرونده های المثنی از دفاتراسنادرسمی ومراجع قضائی وغیره
   
 • تهیه کارت جایگزین جهت کلیه پرونده ها وثبت مشخصات پرونده ها هنگام ارسال به مراجع مختلف
   
 • فهرست ومنگنه نمودن اوراق و پرونده ها وهمچنین شمارش اوراق ولاک ومهر نمودن پرونده ها جهت ارسال به مراجع مربوط
   
 • ثبت مشخصات پرونده های ارسال در کارتها ودفاتر مربوطه
   
 • تهیه رونوشت تصویر از کلیه اوراق ومستندات موجود در پرونده های ثبتی اعم از پرونده های ثبتی و اجرائی و ثبت شرکتها و غیره وگواهی برابر با اصل نمودن آنها جهت ارائه به اشخاص یامراجع حسب تقاضای آنها مستند به دستور مسئول مربوطه
   
 • گواهی عدم وجود اوراق خارجی ضمیمه نشده در پرونده هنگام صدور سند مالکیت یا انتقال اسناد اجرائی یا ثبت تغییرات شرکتها و موسسات یا ختم پرونده اجرائی
   
 • تعیین شماره فرعی برای قطعات تفکیکی وافرازی ودرج در دفتر تعیین پلاک فرعی
   
 • تشخیص اسنادو نامه ها واوراق واحکام صادره از دادگاهها و هیات های رسیدگی و غیره به منظور ضبط در پرونده های مربوطه
   
 • تطبیق واحراز هویت مالکین ومراجعین با سوابق مربوطه هنگام تسلیم گواهی ها وصدور پاسخ استعلامات واسناد مالکیت وسایر اوراق مربوط به ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها
   
 • تفکیک پرونده های مختومه از پرونده های جاری و نگهداری پرونده های مختومه و ثبت مشخصات آنها در دفتر مختومه
   
 • نگهداری چک های مورد اجرائیه در گاوصندوق اجرا و تصویر از آنها و ضبط در پرونده های مربوطه
   
 • تشکیل پرونده های جانشین در مورد پرونده های انتقالی شرکتها و موسسات
   
 • تشکیل پروندهای جانشین درمورد پروندهای انتقالی شرکتها وموسسات
   
 • کنترل پلمپ دفاتر از لحاظ رعایت ضوابط مربوط
   
 • حفظ ونگهداری اسناد ومدارک و پرونده های خاص و مورد اختلاف از ردیف مربوطه جهت ارائه به موقع به مراجع ذیصلاح
   
 • بررسی وضبط پاسخ نامه ها وگزارشها ودستورالعمل های صادره وآراء هیات نظارت هیات حل اختلاف وشورای عالی ثبت براساس موضوعات مطروحه
   
 • انجام مکاتبات لازم برای رفع نواقص وتکمیل سوابق پرونده متشکله
   
 • انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :36- بایگان و متصدی امور آگهی ها

شرح وظایف :

 • ثبت کلیه آگهی های ثبتی در دفتر اختصاص آگهی ها با ذکر مشخصات وقید شماره ردیف در دفتر و در پیش نویس آگهی ها
   
 • تهیه پیش نویس نامه برای ارسال آگهی ها جهت چاپ وانتشار
   
 • تهیه دفاتر ثبت آگهی ها به تفکیک موضوعات وثبت آگهی های واصله دردفتر موضوعی
   
 • ثبت آگهی های منتشر شده در دفاتر مربوطه با ذکر مشخصات میزان حق الدرج وشماره قبض و تاریخ انتشار
   
 • دریافت چند نسخه از روزنامه های حاوی آگهی از ناشر وارسال آنها برای واحدهای مربوطه ونگهداری در سوابق امر
   
 • تهیه وتنظیم آمار واطلاعات لازم ازوضع انتشار آگهی ها
   
 • رعایت کلیه مقررات وضوابط مربوط به انتشار مطالب وآگهی ها وسیاست های شورای مطبوعات و انتشارات کشور
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که ازطرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :37- بایگان

شرح وظایف :

 • تشکیل پروندهای اجرائی
   
 • فهرست ومنگنه وبرگ شماری و ضبط اوراق در پرونده ها
   
 • پیوست نمودن نامه های واصله به پرونده های مربوطه وسپردن آن جهت اقدام به ممیزین
   
 • ضبط اوراق وقبوض واجرائیه های ابلاغ شده مربوط به پرونده ها
   
 • تنظیم دفتر اوقات و ارسال پرونده ها در موعد مقرر جهت اقدام
   
 • مرتب نمودن پرونده های مختومه در آخر هر ماه خارج نمودن آن از ردیف جاری
   
 • زدن مهر مختومه بر روی پرونده های مختومه شده ومجزا نمودن آنها از پرونده های جاری و ضبط در محل دیگر
   
 • تهیه آمار پرونده های مختومه وجاری
   
 • انجام سایر اموری که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :38- مسئول امور دفتری

شرح وظایف :

 • تقسیم وارجاع کار به متصدیان مربوطه
   
 • مراقبت درحسن جریان کارهای دفتر
   
 • نظارت در توزیع نامه های ارجاعی وارده بین دوایر برحسب موضوع
   
 • نظارت بر نحوه کار کارکنان دفتر وراهنمائی وارشاد آنان درانجام وظائف محوله وایجاد سرعت عمل و هماهنگی لازم
   
 • نظارت در تهیه فتوکپی یا رونوشت اسناد و مدارک مورد لزوم
   
 • نظارت در تحویل پیش نویس های رسیده از مسئولین مربوط و توزیع آنها بین ماشین نویس ها جهت تایپ
   
 • نظارت کامل در مقابه نامه های تایپ شده توسط متصدیان مربوطه
   
 • نظارت در صدور وارسال نامه ها با ادارات ومراجع مربوطه
   
 • تهیه وتنظیم دفتر مخصوص به منظور ثبت نامه های وارده محرمانه وشماره نمودن وصدور آنها
   
 • بایگانی کلیه نامه های محرمانه وحفاظتی در محل مخصوص
   
 • تهیه پیش نویس نامه های مهم اداری
   
 • طرح مسائل مربوط به مقامات مافوق ورفع مشکلات در صورت لزوم
   
 • انجام مکاتبات لازم
   
 • پاسخگوئی به مراجعین
   
 • تهیه گزارشات لازم
   
 • انجام سایر اموری که ازطرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست : 39-متصدی حفظ ونگهداری اسنادومدارک

شرح وظایف :

 • تهیه پیش نویس آگهی های نوبتی و تحدید عمومی واختصاصی وآگهی های موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
   
 • قبول اعتراضات واصله نسبت به اصل وتحدید حدود املاک ونیز اعتراضات مربوط به آگهی های موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و تشخیص وگواهی وصول آنها در بقاء مهلت یا خارج از مهلت وصدور قبض رسید اعتراض برای اعتراضات واصله در مهلت قانونی وتحویل یک نسخه آن به معترض وارسال نسخه ثانی به مراجع قضائی مربوطه
   
 • تطبیق آگهی های نوبتی و تحدیدی وآگهی های موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت وسایر آگهی های ثبتی منتشره در روزنامه با پیش نویس مربوطه در پرونده ثبتی وگزارش موارد اشتباه به مسئولین مربوطه
   
 • دستور ثبت آگهی های نوبتی و تحدید وماده 147 اصلاحی قانون ثبت در دفاتر مربوطه وامضاء ذیل دفاتر مربوطه ودستور مجلد نمودن آگهی ها
   
 • پیگیری درخصوص دستیابی به سوابق آگهی های منتشره قبل در صورتیکه در زمان رسیدگی پرونده آگهی درپرونده ملاحظه نگردد از طریق مراجعه و مکاتبه با مراجع مربوطه
   
 • کنترل تاریخ انجام تحدیدحدود ها اعم از عمومی واختصاصی با تاریخ تعیین شده برای آنها در روزنامه
   
 • کنترل صورتجلسات تحدید حدود از نظر امضاء نماینده ونقشه بردار ومالک یا قائم مقام قانونی وی و دستور ثبت صورتجلسات تحدیدی در دفتر اندیکاتور
   
 • کنترل اظهار نامه های ثبتی از نظر تکمیل ستونهای مختلف آن اعم از مشخصات ملک ومشخصات مالک یا مالکین وحدود اظهاری ومستندات قبول ثبت
   
 • ثبت اخطاریه های واصله از مراجع قضائی در دفتر اوقات به منظور ارسال به موقع پرونده های مورد مطالبه به مراجع قضائی
   
 • کنترل وامضاء کلیه پاسخهای استعلامات واصله از طریق دفاتر اسنادرسمی وسایر مراجع قانونی در مورد املاک جاری
   
 • بررسی ومطالعه نامه ها شکوائیه – بخشنامه ها و دستور العمل های صادره واستخراج موضوعات مطروحه وکلاسه بندی پرونده ها براساس موضوعات
   
 • بررسی وتحلیل آراء مشابه هیات های نظارت وشورای عالی ثبت واستخراج نظرات همسو تهیه مقامات ارائه راهکارها براساس تصمیمات بعدی
   
 • انجام مکاتبات لازم برای رفع نواقص وتکمیل سوابق پرونده های متشکله
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که ازطرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :40- مسئول بایگانی

شرح وظایف :

 • سرپرستی ونظارت برامور بایگانی و حسن انجام کار بایگانها
   
 • تهیه پیش نویس آگهی های نوبتی وتحدیدی عمومی واختصاصی وآگهی های منتشره در ارتباط با آراء هیات حل اختلاف مواد 147 و 148
   
 • قبول اعتراضات رسید نسبت به اصل وحدود املاک وصدور قبض رسید اعتراض وتحویل یک نسخه آن به معترضین واقدام برطبق ماده 86 آئین نامه اصلاحی قانون ثبت
   
 • درج متن آگهی های نوبتی وتحدیدی دراظهار نامه و پوشه پرونده های ثبتی وملاحظات پیش نویس اسنادمالکیت
   
 • گواهی صحت انتشار آگهی های نوبتی وتحدیدی وآراء هیات حل اختلاف در پیش نویس های سند مالکیت
   
 • حفظ وردیف نمودن آگهی های نوبتی وتحدیدی آراء هیات و دستور مجلد نمودن آنها و ثبت آنها در دفتر آگهی ها
   
 • مراجعه به ردیف آگهی ها و در صورت لزوم مراجعه به کتابخانه های ملی ومجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی و به دست آوردن متن آگهی ها وتعدادنوبت آنها وشماره وتاریخ روزنامه ها
   
 • گزارش به رئیس ثبت در مورد آگهی هائی که اشتباهاً منتشرشده با موارد اشتباه
   
 • کنترل مواردذیل در صورت مجلس تحدید حدود ودر صورت کامل بودن دستور ثبت آنها در دفتر اندیکاتور
   
 • تطبیق تاریخ تحدید با آگهی منتشر شده گواهی تطبیق با مجاورین ازطرف نماینده محدد- تکمیل بودن صورتمجلس از نظر امضاء نماینده ونقشه بردار ومالک – قید شماره های مجاورین در صورتمجلس تحدید حدود و ثبت صورتمجلس در دفتر اندیکاتور
   
 • کنترل موارد ذیل در اظهار نامه هائیکه تقاضای ثبت شده – قید نام ونام خانوادگی ونام پدر و شماره شناسنامه ومحل صدور مالک یا مالکین
   
 • قید سهام هریک از مالکین به طور دقیق – گواهی بایگان مربوطه مبنی بر عدم تقاضای ثبت مورد درخواست در گذشته
   
 • قید تعداد مورد درخواست اعم از دانگ – سهم و مساحت وامضاء نماینده – متقاضی ورئیس ثبت
   
 • تهیه فهرست املاکی که درخواست ثبت شده وبا آگهی های نوبتی آنها اشتباهاً منتشر شده وبایستی آگهی آنها تجدید شود برای انتشار آگهی نوبتی
   
 • نظارت دقیق درامر ضبط کلیه اوراق خصوصاً انتقالات و بررسی در مورد وصول حقوق دولتی املاک جاری که مورد معامله واقع میشود و در صورت لزوم تهیه تهیه پیش نویس نامه برای دفتر اسنادرسمی مربوطه در این مورد ووصول بقایای ثبتی و ارسال رونوشت جهت اطلاع واقدام لازم به اداره کل ثبت استان
   
 • نظارت بر فهرست ومنگنه وبرگ شماری اوراق پرونده
   
 • رعایت نکات ایمنی از حیث اطفاء حریق وسیم کشی برق وگاز بایگانی و کنترل نور ورطوبت به منظور جلوگیری از پوسیدگی اوراق پرونده
   
 • نظارت بر مجلد نمودن آگهی های ثبتی
   
 • مراقبت از دفاتر توزیع اظهار نامه ثبتی وپرونده های ثبتی ودفاتر آگهی ها وسایر مجلات دیگر
   
 • کنترل کارت جایگزین پرونده های ارجاعی به سایر متصدیان و قیدمشخصات آنها
   

انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.Bottom of Form

 

چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()