روش اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت

الف- چنانچه کل ملک قبل از درخواست ثبت در اثر موارد یاد شده از بین برود پس از اطلاع واصله که به یک یاز طرق فوق الذکر صورت می‌پذیرد بایستی پس از رسیدگی موضوع و معاینه محل توسط نماینده و نقش بردار واحراز واقعیت مراتب از بین رفتن ملک در دفتر توزیع اظهارنامه قید شود.

ب- چنانچه ملک ثبت و آگهی‌های نوبتی و تحدیدی آن منتشر و تحدید حدود هم شده باشد ولی سند مالکیت نسبت به آن صادر نشده باشد پس از معاینه محل و تنظیم صورت مجلس مراتب از بین رفتن ملک در اظهارنامه و صورت جلسه تحدیدی قید و به امضا نماینده و نقشه‌بردار و مسئول اداره می‌رسد.

ج- چنانچه ملک ثبت دفلتر املاک هم شده باشد پس از انجام معاینه محل و تنظیم صورت جلسه لازم مراتب از بین رفتن ملک در ستون ملاحظات دفتر املاک نیز قید و سند مالکیت هم در صورت ارایه اخذ و باطل و ضمیمه پرونده می‌شود.

د- در صورتی که قسمتی از ملک در اثر اصلاحات از بین برود و ملک هم ثبت شده و تحدید حدود آن هم به عمل آمده باشد اعم از اینکه نسبت به آن سند مالکیت صادر شده یا نشده باشد متقاضی هم تقاضا نماید بدین ترتیب بایستی اقدام گردد:

1-     درخواست کتبی متقاضی.

2-دستور ثبت در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره و ارجاع به نماینده و نقشه‌بردار و تعیین وقت معاینه محلی و اعلام به شهرداری جهت معرفی نماینده و حضور آن در روز مقرر در مورد املاک شهری و مراجع دیگر در خصوص املاک خارج شهر. عدم حضور نمایندگاه شهرداری یامراجع دیگر مانع از ادامه عملیات نخواهد بود.

3-ثبت در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده.

4-ضمیمه نمودن پرونده توسط بایگانی و ارسال نزد نماینده و نقشه‌بردار.

5-عزیمت نماینده و نقشه‌بردار به محل در وقت تعیین شده با اتفاق نماینده مراجع مربوطهو تهیه پرینت اولیه نقشه کاداستر از محل وقوع ملک.

6-بررسی نماینده در محل و برداشت کروکی وضع موجود بوسیله نقشه‌بردار و انعکاس تغییرات بر روی پرینت اولیه و  اعلام وقت مراجعه بعدی.

7-ترسیم نقشه وسیله نقشه‌بردار و تهیه صورت جلسه اصلاحی و پیش‌نویس سند مالکیت توسط نماینده در صورتی که ملک دارای سند مالکیت باشد.

8-ارائه گزارش نماینده همراه با نقشه و صورت جلسه اصلاحی و پیش نویس سند توسط نماینده.

9-بررسی ودستور به کاداستر جهت بروزرسانی نقشه های کاداستر و ثبت گزارش نماینده در دفتر اندیکاتور و امضا پیش‌نویس و ارجاع به دفتر املاک جهت اقدام بعدی.

10-ثبت گزارش نماینده در دفتر اندیکاتور.

11-ارسال پرونده به دفتر املاک جهت توضیح مراتب در دفتر املاک و ثبت پیش‌نویس سند مالکیت و چاپ سند وابطال سند مالکیت اولیه.

12-گواهی دفتر املاک بازداشتی.

13-مراجعه متقاضی جهت پرداخت بها سند مالکیت.

14-پرداخت بها سند مالکیت.

15-امضا پیش‌نویس و سند مالکیت وسیله مسئول مربوطه.

16-ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت سند در دفتر تسلیم سند و الصاق هولوگرام یا برچسب امنیتیو تحویل آن به متقاضی در قبال اخذ رسید پس از احراز هویت مالک.

تذکر: در صورتی‌ که ملک تحدید شده و زمان واخواهی آن بلامعارض سپری شده باشد و سند مالکیت نسبت به آن صادر نشده باشد مراتب صورتجلسه اصلاحی در برگ تحدید حدود قید و به امضا متقاضی می‌رسد

/ 0 نظر / 3109 بازدید