موسسه

 

موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند .

1 موسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع  و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد اینگونه موسسات  را موسسات غیر انتفاعی می نامند که کلیه فعالیت های اجتماعی از قبیل انجمن های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجـاب         سیاسی و موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در قالب این گونه موسسات می باشند.

2 موسساتی  که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد اینگونه موسسات ، موسسات غیر تجاری می نامند که شامل فعالیتهایی از قبیل آموزشگاههای علمی و فنی و کلاس های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گازرسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه های فوق در قالب موسسات غیر تجارتی می باشد .

مدارک لازم برای ثبت

1 اخذ دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از واحد فروش اوراق ثبت شرکتها و تنظیم آن

2 تنظیم دو جلد اساسنامه و ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه شرکاء امضاء شود .

3 تنظیم صورتجلسه مجمع موسسن دو نسخه

4 فتوکپی شناسنامه و کارت ملی تمام شرکاء برابر اصل شده

5 اخذ مجوز در رابطه با موضوع شرکت با توجه به نظر کارشناس مربوطه ( ضمنا در رابطه با موسسات غیر انتفاعی باید از پلیس امنیت و اطلاعات نیروی انتظامی مجوز اخذ نمایند

6 اصل برگ تعیین نام

تذکر :

حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است .

2 قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز است .

روش  و مراحل ثبت :

1 پس از تعیین نام و اخذ مدارک فوق و تکمیل آنها مدارک به اداره ثبت شرکتها تحویل که توسط کارشناس مربوطه بررسی می شودو در صورتیکه که نقصی نداشته باشد  پیش نویس آگهی تاسیس تهیه و بعد از پرداخت حق الثبت در دفتر ثبت شده و توسط نماینده موسسه امضاء می شود سپس یک سری از مدارک پلمپ شده که امضاء و مهر شده و تحویل نماینده موسسه گردید و از آگهی تاسیس چهار سری کپی تهیه شده یک نسخه ممهور شده و یک نسخه در پرونده بایگانی شده و یک نسخه با پرداخت هزینه آگهی روزنامه رسمی جهت انتشار در روزنامه ارسال می گردد و یک نسخه جهت انتشار در رزونامه کثیرالانتشار  تحویل نماینده موسسه میگردد.

 

 

/ 0 نظر / 117 بازدید