تعیین یا تحدید حدود

 

 

لاکن با تصویب آیین نامه قانون ثبت املاک نوعی آشفتگی در بیان قانونگذار در بکارگیری این دو عبارت پدیدار شد تا آنجا که قانونگذار گاه از تعیین حدود سخن می گوید ، گاه از تحدید حدود و گاه از هر دو به عنوان مثال ؛ موادی که در آنها لفظ تحدید حدود به کار رفته یا منظور عملیات تحدید حدود بوده عبارت است از :

مواد 28 ، 45 ، 61 ، 66 الی 69 ، 72 ، 73 ، 75 ، 77 ، 81 الی 86 آیین نامه قانون ثبت املاک و از ماده 52 الی 86 که مراد قانونگذار همان عملیات تحدید حدود است. و همچنین مواد 10 و 15 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض

 موادی که در آنها لفظ تعیین حدود به کار رفته عبارت است از : 15 ، 52 ، 54 ، 56 ، 61 ، 62 ، 67 ، 70 ، 71 و  76 الی 78 و همچنین مواد 17 و 19 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض

موادی که در آنها هر دو لفظ به کار رفته عبارت است از : 54 ، 61 ، 67 ، 77 آیین نامه قانون ثبت املاک

از آنجاییکه در خصوص هیج یک از این دو عبارت تعریف مشخصی در قانون نمی بینیم این اندیشه به ذهن می آید که آیا بین تعیین حدود و تحدید حدود تفاوتی هست یا خیر؟

 

 

لازم به یادآوری است تعیین حدود مذکور با عملیات تحدید حدود شباهتها و تفاوت هایی دارد .

تفاوت ها :

الف ـ  در مورد تعیین حدود آگهی تحدیدی انتشار نمی یابد ، ( البته اخطار وقت معاینه محل و تعیین حدود و حقوق ارتفاقی اعیانی که از طرف اداره ثبت به مالک عرصه و مجاورین ابلاغ می گردد می تواند در حکم همان انتشار آگهی است زیرا نفس انتشار آگهی فراهم کردن فرصت اعتراض برای مدعیان ثبت می باشد .) لذا رعایت ملاحظات انتشارآگهی و موارد پیرامون آن در موقع تعیین حدود ضروری نمی نماید .

ب ـ آنچه را که نماینده ملاک تشخیص حدود ملک قرار می دهد اعیانی احداثی بر اساس معرفی و متصرفات متقاضی می باشد ، اما عملیات تحدید حدود با راهنمایی متقاضی ثبت و یا قائم مقام او با در نظر گرفتن حدودی که در اظهارنامه ذکر شده و با توجه به میزان مورد تصرف وی صورت می گیرد .

شباهتها :

الف ـ هدف از تحدید حدود تشخیص و تعیین حد فاصل ملک مورد تحدید نسبت به املاکی است که با آن املاک همسایگی دارد و عمل تحدید حدود به عهده نماینده و نقشه بردار است که با راهنمایی متقاضی ثبت و یا قائم مقام او با در نظر گرفتن حدودی که در اظهارنامه ذکر شده و با توجه به میزان مورد تصرف وی صورت می گیرد . بی شک هدف هر دو عملیات یکی و آن تشخیص و تعیین حد فاصل ملک مورد تحدید نسبت به مجاورین است .

ب ـ در زمان عملیات تعیین حدود به مانند تحدید حدود نماینده به اتفاق نقشه بردار ضمن رعایت مواد68 الی75 و78 الی81 آئین نامه قانون ثبت اقدام می نمایند ترتیب هر دو عملیات نیز مشابه و بدین نحو است که ابتدا اندازه و متراژ و تعریف حد شمال سپس حد شرق بعد حد جنوب و سپس حد غرب تعیین و مشخص می گردد .

ج ـ صورت جلسه تعیین حدود به مانند تحدید حدود املاک مورد تحدید بایستی با خطی خوانا وبدون قلم خوردگی و صحیح تنظیم و به امضاء مالک ( در تعیین حدود مالک عرصه ) و مجاورینی که حضور دارند برسد نماینده و نقشه بردار نیز خود آن را امضاء بنمایند.

د ـ در تعیین حدود به مانند تحدید حدود نقشه بردار علاوه بر ترسیم نقشه ملک و تعیین مساحت آن موظف است کل ملک را بر مبنای قیمت منطقه ای ارزیابی و برگ ارزیابی را نیز تنظیم و به امضاء مالک رسانیده و خود نیز آن را امضاء نموده تا همراه با نقشه ملک و صورتجلسه ضمینه پرونده گردد. پس از انجام عملیات نماینده مجددا موظف است مورد تقاضا را با مجاورین تطبیق و پیش نویس سند مالکیت پلاک را بطور جداگانه تهیه و ضمیمه پرونده نماید.

 

آخرالامر می توان اینگونه نتیجه گرفت : تعیین حدود اولین عملیاتی است که می بایست نماینده ثبت و یا کارشناسان ثبت در هر معاینه محل انجام داده و بر همین اساس و با همان هدفی که در بالا آمد بر تثبیت حدود ملک مورد نظر واقف شوند و چنانچه با تعیین حدود مطابقت حدود در محل با سوابق ثبتی محرز شد نسبت به ادامه عملیات اقدام گردد در غیر این صورت توقف عملیات صورت گرفته و به موضوع تا حصول نتیجه و مطابقت رسیدگی می شود. لاکن تحدید حدود عملیاتی است مستقل ،که در مرحله خاصی از عملیات منتج به صدور سند مالکیت از سوی قانون ثبت (موضوع مواد 14 ، 15 ، 20 ، 140 ، 144 ، 145 و 156 قانون ثبت املاک و اسناد) مقرر شده و دارای ضوابط و شرایط خاص خود می باشد . 

 

/ 0 نظر / 2005 بازدید