روش تجمیع حدود املاکی که دارای سند مالکیت می باشند

1-     قبول تقاضای متقاضی همراه با اصل اسناد مالکیت مربوطه

2-     دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ثبت آن در دفتر

3-     ارجاع به نماینده جهت رسیدگی و اظهارنظر

4-     بررسی و اظهارنظر در خصوص تجمیع اعم از بازداشتی و رهن و غیره

5-     برگشت پرونده نزد مسئول اداره و اتخاذ تصمیم و تعیین روز معاینه محلی و ابلاغ آن به متقاضی در صورت امکان تجمیع

6-     ارسال تقاضا و مدارک به بایگانی جهت ضبط در پرونده تا روز معاینه محلی

7-     مراجعه متقاضی در روز مقرر و ارسال پرونده نزد مسئول اداره برای تعیین نماینده و نقشه بردار جهت اعزام به محل

8-     عزیمت نماینده و نقشه بردار به محلبا تهیه پرینت اولیه نقشه کاداستر از محل وقوع ملک جهت تهیه صورت مجلس تجمیعی و ترسیم نقشه آن

9-   بررسی و تطبیق حدود املاک مورد اقدام با محل بوسیله نماینده و برداشت نقشه املاک مورد تجمیع بوسیله نقشه‌بردار و اعلام وقت مراجعه بعدی

10-ترسیم نقشه تجمیعی بوسیله نقشه بردار و تنظیم صورتجلسه تجمیعی و تهیه پیش نویس سند مالکیت جدید بوسیله نماینده و امضاء صورتجلسه و نقشه بوسیله نماینده و نقشه بردار و مالک

11-  رسیدگی به صورت جلسه تجمیعی و دستور ابطال اسناد مالکیت اولیه و صدور سند مالکیت تجمیعی بوسیله مسئول اداره

12 ـ دستور به واحد کاداستر جهت بروزرسانی نقشه های کاداستر و ثبت در دفتر اندیکاتور

12-  بررسی و گواهی دفتر املاک بازداشتی از نظر عدم بازداشتی

13-  بررسی و امضاء پیش نویس سند مالکیت وسیله مسئول مربوطه

14-  ثبت حدود تجمیعی در دفتر املاک و ابطال اسناد مالکیت اولیه و تحریر سند مالکیت جدید و مراجعه به واحدهای فناوری و کاداستر

15 ـ مراجعه به دفتر املاک جهت چاپ سند

16-  ارسال پرونده به بایگانی تا مراجعه مالک

17-  مراجعه متقاضی و ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء سند مالکیت

18-  پرداخت بهاء سند مالکیت بوسیله متقاضی

19-  ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر تسلیم سند  و  الصاق هولوگرام یا برچسب امنیتیو تسلیم به متقاضی در قبال اخذ رسید

و همچنین رجوع شود به مطلب

بخشنامه 23511/91 ـ 29/1/1391

 

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان در همین وبلاگ

 

/ 0 نظر / 334 بازدید