روش صدور اجرائیه از دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

1-   وصول اوراق اجرائیه ممهور به مهر اجرا شود و ضمائم آن از طریق دفترخانه مربوطه به اداره.

2-   ثبت در دفتر اندیکاتور و اوپراتور و دفتر عملیات اجرائی و تعیین کلاسه توسط متصدی مربوطه.

3-  دستور ارسال اوراق اجرائیه جهت ابلاغ توسط مسئول مربوطه و تسلیم آن به مامور ابلاغ یا ارسال به مراجع قانونی مربوطه حسب مورد جهت ابلاغ.

4-   صدور اجرائیه از دفتر و تسلیم اوراق اجرائیه به مامور ابلاغ یا ارسال به مراجع قانونی حسب مورد جهت ابلاغ.

5-   ارسال یک برگ اجرائیه و ضمائم به بایگانی اجراء توسط متصدی دفتر جهت تشکیل پرونده.

6-   تشکیل پرونده به وسیله بایگانی و ضبط آن تا برگشت اجرائیه ابلاغ شده.

7-   برگشت اوراق اجرائیه ابلاغ شده به بایگانی اجراء جهت پیوست نمودن به پرونده.

8-   پیوست نمودن اوراق اجرائیه به پرونده به وسیله بایگانی و تسلیم آن به متصدی مربوطه.

9-   بررسی و تایید صحت ابلاغ اجرائیه توسط متصدی و مسئول مربوطه.

10-   اخطار اعلام تاریخ ابلاغ اجرائیه به بستانکار جهت تعیین نحوه وصول طلب در خصوص اسناد ذمه بوسیله متصدی مربوطه.

11-   ثبت در دفتر اوقات جهت انقضاء مدت قانونی بوسیله متصدی مربوطه(در مورد اسناد رهنی و شرطی).

12-   امضاء اخطار به وسیله مسئول مربوطه.

13-   صدور اخطار از دفتر اندیکاتور بوسیله متصدی دفتر ارسال پرونده به بایگانی

/ 0 نظر / 184 بازدید