روش قبول درخواست ثبت

1-دریافت تقاضانامه ثبت از متقاضی

2-دستور ثبت تقاضانامه در دفتر اندیکاتور و تعیین وقت بازدید و معاینه محلی بوسیله مسئول اداره و ابلاغ آن به متقاضی

3-ثبت و ارسال سوابق به بایگانی جهت تشکیل پرونده و گواهی مجهول بودن ملک و عدم سابقه ثبت آن

4-تعیین نماینده و نقشه‌بردار بوسیله مسئول اداره در روز معاینه محل و تعیین وقت مراجعه بعدی جهت اخذ نتیجه و پرداخت حقوق دولتی

5 ـ مراجعه متقاضی به واحد کاداستر جهت تهیه پرینت اولیه نقشه کاداستر از محل وقوع ملک

6-عزیمت نماینده و نقشه بردار به محل برای تحقیقات محلی و احراز تصرف مالکانه و تنظیم صورتمجلس احراز تصرف بوسیله نماینده و ترسیم نقشه ملک توسط نقشه بردار و تنظیم اظهارنامه ثبت ملک با قید بهاء به قیمت منطقه‌ای و امضاء آن بوسیله مامور تنظیم و متقاضی ثبت متناسب با وضعیت پرونده و مساحت ملک

7-ارائه گزارش عملکرد توسط نماینده و نقشه‌بردار به مسئول اداره منضم به صورتمجلس احراز تصرف و سایر مدارک و اظهارنامه

8-رسیدگی به صورتجلسه احراز تصرف و اتخاذ تصمیم بوسیله مسئول اداره

9-امضاء اظهارنامه و ثبت آن در دفتر کد 304 بوسیله مسئول اداره و دستور ثبت آن در دفتر اندیکاتور

10-اخذ حقوق دولتی متعلقه بوسیله حسابداری

11-ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر آمار و اخبار مورد ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه و قراردادن رونده در ردیف آگهی‌های نوبتی و اعلام وقت مراجعه بعدی (که بعد از پایان انقضا زمان واخواهی آگهی نوبتی خواهد بود) به متقاضی وسیله مسئول بایگانی.

 

تذکر- در انجام هر یک از مراحل یاد شده فوق چنانچه قانونا نیاز به استعلام از مراجع ذیصلاح باشد وفق مقررات انجام شود.

- املاکی که به واسطه عدم حضور مالک یا جهات دیگر در اجرای ماده 14 قانون ثبت (تحدید عمومی) تحدید نشده یا به اصطلاح از تحدید خارج شده باشد در صورتی که به استناد تبصره ماده 15 قانون ثبت نتوان آن را تحدید نمود در اینصورت به درخواست مستدعی ثبت یا قائم مقام قانونی او و هزینه شخص وی با ذکر علت می‌توان نسبت به آن ملک تحدید اختصاصی به عمل آورد.

/ 0 نظر / 163 بازدید