نحوه انجام انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی

   ١- قبول درخواست متقاضی مبنی بر تقاضای تحدید اختصاصی به هزینه       شخص او.

2- دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور از طرف مسئول اداره وارجاع به بایگانی.

3- ثبت در دفتر اندیکاتور و ارسال به بایگانی.

4- بررسی پرونده توسط بایگانی و ارسال به حسابداری جهت پرداخت هزینه‌های قانونی در صورت امکان تحدید.

5- اخذ هزینه‌های قانونی در شعبه حسابداری.

6- اعاده پرونده به بایگانی و تهیه پیش نویس آگهی توسط مسئول بایگانی و اعلام وقت تحدیدی به متقاضی.

7- بررسی و امضا آگهی توسط مسئول اداره و صدور آن.

8- ارسال آگهی به اداره ارشاد اسلامی محل جهت درج در یکی از روزنامه‌های محلی یا کثیرالانتشار تعیین شده.

9- وصول آگهی درج شده در روزنامه وتطبیق آن با پیش نویس آگهی تحدیدی و گواهی صحت و سقم آن وسیله مسئول بایگانی.

10- ارسال یک نسخه از آگهی‌ها به ادارت ذیربط و انتشار در معابر عمومی.

11-وصول گزارش الصاق آگهی تحدیدی در محل و اماکن عمومی و ثبت در دفتر اندیکاتور.

12-ارسال سوابق آگهی به بایگانی جهت ضبط در پرونده و ادامه عملیات بعدی.

13- مراجعه متقاضی در روز تحدید به ثبت محل و صدور ابلاغ ماموریت نماینده و نقشه بردار.

14- عزیمت نماینده و نقشه بردار به محل جهت انجام عملیات تحدیدی به همراه پرینت اولیه نقشه کاداستر.

15- تنظیم صورت مجلس تحدید حدود وسیله نماینده و ترسیم نقشه و تنظیم برگ ارزیابی وسیله نقشه‌بردار و ارزیاب همزمان و پیاده نمودن موقعیت ملک در نقشه کاداستر.

16- بررسی و تطبیق با مجاورین و تهیه پیش نویس سند مالکیت مورد تحدید وسیله نماینده.

17- گزارش انجام عملیات تحدید به رئیس اداره.

18-دستور ثبت صورت جلسه تحدید در دفتر اندیکاتور وسیله مسئول اداره و ثبت آن در دفتر اندیکاتور.

19-تحویل پرونده به بایگانی جهت ضبط تا انقضا زمان واخواهی و مراجعه مالک

/ 0 نظر / 436 بازدید