علامت تجاری

نکته :

حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی است که علامت خود را به ثبت رساند و علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است و باید وفق مقررات به ثبت برسد و مدت اعتبار آن 10 سال می باشد که قابل تمدید می باشد .

مدارک لازم :

1 سه نسخه اظهارنامه ثبت علامت تجارتی و تکمیل آن

2 در صورتیکه علامت تجارتی متضمن تصویر یا نوشته بخصوصی باشد ده قطعه از تصویر آن باید ضمیمه شود.

3 ارائه یک نسخه روزنامه رسمی که آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی در آن درج شده است .

4 یک برگ تقاضای ثبت علامت تجارتی

5 ارائه یک نسخه روزنامه رسمی که ثبت علامت تجارتی در آن درج و منتشر شده است .

6 ارائه یک برگ تصدیق ثبت علامت تجارتی

7 ارائه برگ پایان خدمت

8 ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی

روش ثبت :

1 سه برگ اظهارنامه ثبت علامت تجارتی از دایره فروش اوراق بهادار واقع در اداره ثبت خریداری نموده و تکمیل نماید .

2 ده قطعه از تصویر تهیه شده به همراه اظهارنامه تحویل اداره گردد ضمنا سه قطعه از تصاویر مذکور در محل مخصوص اظهارنامه الصاق گردد و اندازه نمونه ها نباید از ده سانتی متر از هر طرف تجاوز نماید.

3 پس از بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه جهت پرداخت حق الثبت اظهارنامه متقاضی هدایت شده و رسید آنرا به مسئول حسابداری ارائه داده و ضمن ثبت اظهارنامه در دفاتر مربوطه اظهارنامه را ممهور نموده و تحویل متقاضی می دهد پس از تحویل مدارک به اداره و ثبت آن ، برگ اول تحویل متقاضی شده و ضمن برگ ثانی در سوابق برگ سوم جهت بررسی در اختیار کارشناس قرار می گیرد کارشناس ظرف 15 روز رسیدگی نموده و پس از تعیین طبقه کالا اقدام  به پیش نویس آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی می نماید سپس یک نمونه از علامت درخواستی به آگهی الصاق شده تحویل متقاضی می شود تا جهت درج در روزنامه رسمی مراجعه نماید پس از اینکه آگهی تقاضای ثبت علامت تجراتی در روزنامه رسمی درج و منتشر گردید متقاضی 30 روز بعد از تاریخ انتشار ( با احتساب دو روز اضافه ) با در دست داشتن یک نسخه از روزنامه مذکور به اداره مراجعه نموده و ضمن تقدیم یک برگ تقاضای ثبت علامت و یک نسخه از روزنامه فوق تقاضای ثبت علامت می نماید  سپس کارشناس مربوطه پس از بررسی لازم دستور پرداخت حق الثبت را صادر و اقدام به تهیه آگهی ثبت علامت تجارتی می نماید پس از پرداخت حق الثبت اظهارنامه را مهر نموده تحویل متقاضی می دهد و متقاضی یک برگ تصدیق ثبت علامت تجارتی را که از واحد فروش اوراق خریداری نموده به اداره تحویل می دهد و آگهی ثبت علامت پس از تحریر و ثبت دفتر اندیکاتورشدن تحویل متقاضی جهت درج در روزنامه رسمی می گردد سپس با ارائه یک نسخه روزنامه رسمی به اداره توسط متقاضی مسئول اداره با وصول روزنامه تصدیق ثبت علامت تجارتی را امضاء و تحویل متقاضی می نماید و تصدیق ثبت علامت تجارتی 10 سال اعتبار دارد و حداکثر 6 ماه از انقضای اعتبار تصدیق ثبت باید اقدام به تجدید علامت نماید و در غیر اینصورت علامت ثبت اعتبارقانونی نخواهد داشت .

 

 

/ 0 نظر / 192 بازدید