شرحی بر مبانی قانونی تحدید حدود (بخش اول ـ مقدمه)

تحدیدحدود درحقوق ثبت املاک همان تعریف لغوی را دارد به انضمام تشخیص و تعیین حقوق ارتفاقی و همچنین تشخیص و تعیین حدفاصل مورد تحدید با مجاورین . تحدیدحدود به وسیله مامور رسمی انجام می شود و این اقدام که در پی انتشار آگهی صورت می گیرد ، به دو صورت عمومی و اختصاصی است .

هدف از تحدید حدود تشخیص و تعیین حد فاصل ملک مورد تحدید نسبت به املاکی است که با آن املاک همسایگی دارد[1] و تحدید حدود به هدف نهایی تقاضای ثبت ملک نزدیک است و آن را صورت خارجی می بخشد .[2]

نگارنده در این مقال انجام عملیات تحدید حدود را از ابتدا تا انتها بر اساس قوانین و مقررات جاری بر پایه سه دوره زمانی تقدیم می دارد که به ترتیب عبارتند از :

1 ـ قبل از تحدید حدود

2 ـ حین تحدید حدود

3 ـ بعد از تحدید حدود

                     

نکته : تعیین یا تحدید حدود؟

البته این نکته مورد توجه حقوقدانان قرارنگرفته است به عنوان مثال جناب شهری در کتاب حقوق ثبت املاک در ذیل موارد عدم انتشار آگهی تحدیدی اجرای ماده 104 مکرر آیین نامه قانون ثبت املاک را که جهت تعیین حدود اعیانی است با تحدیدحدود یکی دانسته است .

جهت توضیح بیشتر به مقاله ای به همین عنوان و در همین وبلاگ مراجعه شود


[1]ـ حقوق ثبت (جلد اول) ـ ص 92ـ دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی ـ گنج دانش ـ 1382

[2]ـ همان ـ ص 91

/ 0 نظر / 439 بازدید