روش بازداشت املاک ثبت شده و ثبت نشده و روش رفع بازداشت آنها

·   روش بازداشت املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع صلاحیت دار

1-وصول دستور بازداشت از مراجع صلاحیت دار به ثبت محل

2-دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارجاع به دفتر املاک بازداشتی بوسیله مسئول اداره

3- ارسال به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده و تحویل به دفتر املاک بازداشتی

4-بررسی و تهیه نامه بازداشت ملک بوسیله متصدی دفتر بازداشتی پس از احراز مالکیت

5- ثبت مراتب بازداشت در دفتر املاک و دفتر بازداشتی و اخبار در پیش نویس سند مالکیت و اصل سند در صورت ارائه سند و ممهور نمودن پیش نویس به مهربازداشت

6- امضاء نامه بازداشت ملک و ثبت دفتر املاک و دفتر بازداشتی توسط مسئول مربوطه

7-صدور نامه بازداشت ملک از دفتر اندیکاتور

8-ارسال نامه همراه با سند به مرجع مربوطه

·   روش بازداشت املاک جاری (ثبت نشده) از مراجع صلاحیت دار

1- وصول دستور بازداشت از مراجع صلاحیت دار به ثبت محل

2- دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارجاع به دفتر املاک بازداشتی بوسیله مسئول اداره

3- ارسال به یاگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده و تحویل بدفتر املاک بازداشتی

4- بررسی و تهیه نامه بازداشت ملک بوسیله متصدی دفتر بازداشتی پس از احراز مالکیت

5- امضاء نامه بازداشت ملک توسط مسئول اداره

6- صدور نامه بازداشت ملک از دفتر اندیکاتور

7- ارسال نامه به مرجع مربوطه

-املاکی که حسب دستور مراجع صالحه بازداشت می‌شوند اعم از اینکه دارای سند مالکیت باشد یا نباشند حسب همان مراجع از آنان رفع بازداشت می‌گردد. پس از وصول دستور رفع بازداشت که معمولا بایستی 1- ممهور به مهرمرجع تقاضاکننده باشد.2- اشاره به نامه قبلی که بموجب آن تقاضای بازداشت شده داشته باشد.3- مشخصات کامل ملک اعم از شماره تاریخ ........ در آن قید شده باشد.

·   روش رفع بازداشت املاک بازداشت شده

1- وصول دستور رفع بازداشت از مراجع صلاحیت دار به ثبت محل

2- دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارجاع به دفتر بازداشتی بوسیله مسئول اداره

3- ارسال نامه به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده و تحویل به دفتر املاک بازداشتی

4-  بررسی و تهیه نامه رفع بازداشت ملک بوسیله متصدی دفتر بازداشتی

5-ثبت مراتب رفع بازداشت در دفتر املاک و دفتر بازداشتی و قیدآن در پیش نویس سندمالکیت و اصل سند در صورت ارائه سند مالکیت و ممهور نمودن پیش نویس به مهر رفع بازداشت

6- امضاء نامه رفع بازداشت ملک و ثبت دفتر املاک و دفتر بازداشتی توسط مسئول مربوطه

7-صدور نامه رفع بازداشت ملک از دفتر اندیکاتور

8-ارسال نامه به مرجع مربوطه

9-ارسال پرونده به بایگانی و ضبط آن در ردیف مربوطه

 

 

توقیف اموال منقول و غیر منقول

منبع: روزنامه ایران

 

مقررات عمومی توقیف اموال

    مامور اجرای حکم پس از درخواست توقیف اموال باید بدون تاخیر نسبت به توقیف اموال محکوم علیه اقدام کند. فرقی نمی کند که این اموال در حوزه دادگاه صادرکننده اجرائیه باشد یا در حوزه دادگاه دیگر، زیرا اگر مال درحوزه دادگاه دیگری واقع شده باشد توقیف آن را از قسمت اجرای آن دادگاه می توان درخواست کرد. باید توجه داشت که از اموال محکوم علیه به اندازه ای توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد. ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت چنانچه مال، غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می شود.

    اگر مالی ازمحکوم علیه توقیف شده باشد آیا می تواند به جای مال توقیف شده مال دیگری را معرفی کند

    هرگاه مالی از محکوم علیه توقیف شده باشد، او حق دارد یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. همچنین محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بکند. تصمیم قسمت اجرا نسبت به درخواست تبدیل حسب مورد از سوی محکوم له یا محکوم علیه قابل اعتراض بوده و دادگاه صادر کننده اجرائیه به این اعتراض رسیدگی می کند. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

    آیا پس از توقیف مال ، محکوم علیه می تواند آن را به دیگری بفروشد

    هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است و هرگونه قرارداد ویا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به زیان محکوم له تنظیم شود بی اعتبار بوده و تنها درصورتی قابل قبول خواهد بود که محکوم له کتباً نسبت به این گونه قرارداد ها و تعهدات رضایت دهد. درهر صورت نقل و انتقال مال توقیف شده باطل و بلااثر است. البته محکوم علیه می تواند با نظارت دایره اجرا مال توقیف شده را بفروشد به شرط آنکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم له توقیف شده باشد، حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.

    اگر مالی که توقیف آن درخواست می شود در مقابل طلب دیگری قبلاً توقیف شده باشد، می توان آن را توقیف کرد

    چنانچه مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرای احکام به درخواست محکوم له، توقیف مازاد ارزش مال مزبور را به اداره ثبت با مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد و در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خودبه خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. بنابراین در پاسخ به سؤال بالاهنگامی جواب مثبت است که مال مورد تقاضا دارای ارزش بیشتری نسبت به توقیفی که قبلاً به عمل آمده داشته باشد.

    نکته ای که باید در اینجا به آن توجه کرد آن است که درخصوص این گونه اموال محکوم له می تواند تمام بدهی و هزینه های مربوطه را که به موجب آن مال به نفع دیگری قبلاً توقیف شده، درصندوق ثبت یا دادگستری بپردازد و تقاضای توقیف کل مال را به نفع خود کند که در این صورت از توقیف های قبلی رفع اثر شده و مال بابت طلب او توقیف می شود.

    آیا عدم حضور محکوم علیه مانع توقیف اموال می شود

    عدم حضور محکوم علیه یا محکوم له مانع از توقیف مال نمی شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.

    نحوه توقیف اموال منقول

    درمورد توقیف اموال منقول توجه به نکات زیر ضروری است:

    * اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد درصورتی توقیف می شود که دلایل کافی برای تعلق این اموال به محکوم علیه در دسترس باشد.

    * اگر مال منقول در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم علیه باشد و آن شخص نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشد و یا آن که شخص متصرف(شخص ثالث) آن مال را متعلق به دیگری معرفی کند به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد. البته اگر خلاف ادعای متصرف ثابت شود او مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.

    * از اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه مشترک بین آنان محسوب می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

    * اگر مال منقول معرفی شده در جایی قرارگرفته باشد که در آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری شود، مامور اجرا با حضور مامورین انتظامی اقدام لازم را برای بازکردن در و توقیف مال معمول می دارد و در مورد بازکردن محلی که کسی در آن نیست با حضور نماینده دادستان در بازخواهد شد.

    * مامور اجرا قبل از توقیف اموال منقول باید صورتی که مشتمل بر اوصاف کامل اموال ازقبیل نوع، عدد، وزن، اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم کند. همچنین باید در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته شود.

    * هنگامی که شخص ثالث نسبت به مال منقولی که می خواهد توقیف شود مدعی حقی است مامور اجرا مشخصات و خلاصه اظهارات او را قید می کند.

    * اموال منقول حین توقیف ارزیابی می شود. قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه با توافق یکدیگر تعیین می کنند و هرگاه با یکدیگر به توافق نرسند و یا اینکه اصولاً حین توقیف حاضر نباشند قیمت اموال توسط ارزیاب تعیین می شود.

    * تعیین ارزیاب با توافق طرفین است و در صورت عدم توافق و یا عدم حضور محکوم علیه مامور اجرا از میان کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناسان رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب را معین می کند و هرگاه هنگام توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین می کند برای توقیف مال ملاک عمل است. درحالت اخیر مامور اجرا نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال به قید فوریت عمل خواهد کرد.

    * نظریه ارزیاب بلافاصله به طرفین ابلاغ می شود و هریک می توانند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به آن اعتراض کنند. دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود به اعتراض رسیدگی می کند.

    * دستمزد ارزیاب به وسیله مامور اجرا معین شده که پرداخت آن به عهده محکوم علیه است.

    * اموال منقول توقف شده درهمان جا که هست حفظ می شود مگر آنکه نقل اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد. اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی که حافظ نامیده می شود سپرده خواهد شد.

    حافظ نسبت به این اموال امین محسوب می شود و حق ندارد از آن اموال به نفع خود استفاده کند و یا آن را به کسی بدهد.

    هرگاه مال منقول متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالثی (اعم از حقیقی و حقوقی) باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطار متضمن رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ می شود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ می شود.

    * شخص ثالث پس از ابلاغ مذکور نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و باید طبق دستور مدیر اجرا عمل کند و در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود.

/ 1 نظر / 4007 بازدید
فرهاد

با سلام يك سوال داشتم ممنون ميشم اگر راهنمايي ام كنيد؛ راستش ما از شخصي بميزان 18 ميليون تومان طلبكار هستيم ، بتازگي پي برديم كه شخص مورد نظر داراي يك ملك نسقي ميباشد ميخواستم ببينم باتوجه به اينكه شما فرموديد كه قابل باز داشت ميباشد ، آيا ميتوانيم از طريق ثبت اسناد اين ملك را به مزايده بگذاريم و طلب خود را وصول كنيم ؟؟؟