کارت بازرگانی

1 سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که از قسمت فروش اوراق بهادار مستقر در اداره ثبت تهیه و تکمیل می شود .

2 ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی

3 یک برگ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ( در صورتیکه  متقاضی شخص حقیقی باشد ) .

4 در صورتیکه متقاضی شخص حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی تاسیس با آگهی آخرین تغییرات

5 فیش پرداختی حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی

6 در صورتیکه امور توسط وکیل متقاضی انجام  می شود اصل یا فتوکپی برابر اصل شده وکالت نامه

 

پس از تهیه مدارک فوق الذکر به واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی واقعدر دایره ثبت شرکتهای مستقر در اداره ثبت اسناد واملاک مراجعه و مسئول مربوطه پس از ثبت اظهارنامه و مهر و امضاء آن یک نسخه از اظهارنامه جهت بایگانی در سوابق ضبط و دو نسخه دیگر تحویل متقاضی شده تا به اداره بازرگانی مراجعه نماید .

تذکر : کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند .

هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد .

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و صدور کارت بازرگانی و عضویت جهت ارائه به اداره بازرگانی

1 تکمیل دو برگ فرم عضویت

2 دو برگ اظهارنامه ثبت نام که توسط اداره ثبت شرکتها تنظیم گردیده

3 اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها

4 یک برگ فتوکپی تقاضانامه ثبت شرکتها با مسئولیت محدود یا یک برگ فتوکپی اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص

5  - دو برگ روزنامه رسمی آگهی تاسیس و تغییرات شرکت

6 یک برگ کپی اساسنامه

7 اصل و فتوکپی گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل

8 دو سری کامل فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل

9 چهار قطعه عکس 4*6

10 یک برگ کپی کارت پایان خدمت

11 تکمیل دو برگ فر م مشخصات بازرگانی

12 اصل گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت

13 یک برگ فرم تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضای مدیرعامل توسط دفاتر اسناد رسمی

14 یک سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مالکیت ششدانگ و یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار

15 دو برگ اصل و کپی فیش پرداختی

/ 0 نظر / 78 بازدید