معرفی کتاب 1 - حقوق ثبت مدخل

نویسنده محترم در پیشگفتار کتاب می نویسد:

« از آنجا که چنین تالیفی نخواهد توانست به تحلیل تفصیلی همه موضوعات این دانش (حقوق ثبت) بپردازد و ناگزیر نگاهی عمومی و گذرا به آنها در خود خواهد داشت نام «مدخلِ» حقوق ثبت را بهر آن مناسب یافتم »

در قسمت پیشینه و ریشه های تاریخی ثبت اشارات و نکات جالبی از پیشینه ثبت در تاریخ می خوانیم که از جمله آنها می توان به قانون حمورابی یا آثار بر جای مانده از تخت جمشید اشاره کرد.

در صفحه 63 کتاب جناب آقای رازانی فلسفه تشکیل هیات نظارت را چنین بیان می کند: « فرایند ثبت املاک ، هم به وسیله ی انسان های متعارفی به انجام می رسد . و اعمال انسان های متعارفی ، علی رغم همه ی تخصص ، دقت نظر و وسواس و بازرسی به هر حال خالی از اشتباه نیست . در مواردی نیز خواستار ثبت یا معترض وی اموری را به عمد تغافل می کنند . به ندرت ممکن است تطمیع یا تهدید و اعمال مشابه آنها در مامور نیز موثر افتد و امری غیر واقع در جامه ی اشتباه ، واقع نمایانده شود و بدین وسیله حقی تضییع گردد . بدیهی است که مقنن هیچ گونه تاکیدی بر ادامه اشتباه ندارد و بر عکس منادی این است که تا جایی که می شود ، بایستی به اصلاح هرگونه اشتباهی که در جریان ثبت پیش می آید پرداخت .

از این رو ماده ی شش اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک برای رسیدگی به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک تشکیل مرجعی را به نام «هیات نظارت» در مقر هر دادگاه استان را پیش بینی و تجویز کرده است»

نکته حائز اهمیت ، تفسیر و تحلیل نویسنده ی محترم از ماده 1287 ق.م است و بالاخص در تعریف ماموران رسمی . ایشان در صفحه 92 کتاب خود می نویسد : « منظور از مامور رسمی یا مامور قوای عمومی ، شخصی حقیقی است که موقتاً یا مستمراً برای انجام و اجرای خدمتی عمومی برگماشته شده باشد صرف نظر از قرارگرفتن وی در عداد ماموران رسمی دولت ـ در مقابل مفهوم ماموران قراردادی یا خرید خدمتی ـ یا قرارنگرفتنش و نیز رایگان یا در قبال مزد بودن خدمت وی . » بنابراین تحلیل تنظیم اسناد رسمی در ادارات ثبت اسناد باید توسط مستخدمین رسمی یا پیمانی صورت گیرد تا جنبه قانونی داشته باشد بنابراین مستخدمین قراردادی یا شرکتی و غیره بهر نحو صلاحیت تنظیم اینگونه اسناد را ندارند . البته با توجه به نبود نیروی انسانی مکفی در ادارات ثبت از یک سو و آشنایی مستخدمین قراردادی و شرکتی با عملیات ثبتی از سوی دیگر بهتر است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی با برگزاری آزمون تخصصی در جهت تسهیل انجام امور ثبتی مبادرت به استخدام این نیروها به صورت رسمی یا پیمانی نماید.

از دیگر ویژگی های این کتاب انتشار نمونه فرم ها و اسناد کاربردی در ثبت اسناد و املاک می باشد که برای دانشجویان حقوق که غالباً از عرصه عمل و کار ثبت دور هستند سودمند می باشد .

در پایان و به عنوان آخرین نکته باید بگویم که نویسنده فقط در محدوده ی ثبت املاک و ثبت اسناد کاوش نموده و از اجرای اسناد رسمی و ثبت شرکت ها و اختراعات دور مانده است

فهرست مندرجات

#پیشگفتار

فصل اول مقدمات و تاریخچه

1. معنای لغوی و اصطلاحی ثبت

2 . مال ، ملک و غیر منقول

3 . پیشینه و ریشه های تاربخی ثبت

4 . پیدایش ثبت نوین

5 . ثبت عینی و شخصی

6 . ثبت نوین در ایران

الف . هدف های اقتصادی

ب . هدفهای حقوقی قضایی

ج . هدف های دیگر

8 . منابع حقوق ثبت

الف . مقررات

ب . رویه ی قضایی

ج . نظریه ی علمای حقوق

فصل دوم ثبت غیر منقول

٩ . مال غیر منقول

١٠ . ضرورت پرداختن به قواعد ثبت املاک

11 . فرایند ثبت ابتدایی املاک

12 . اظهارنامه ، مدارک و مندرجات دفتر املاک

13 . آثار ثبت ملک غیر منقول در دفتر املاک

الف . احراز مالکیت

ب . ضمانت اجراهای اعتبار ثبت دفتر املاک

پ . تعارض اسناد عادی با دفتر املاک

14 . طراری فرآیند ثبت . اعتراض ، اشتباه و پیگرد جزایی

الف . اعتراض

ب . اشتباهات

پ . پیگرد جزایی

چند نکته

15 . فرایند ثبت انتقال املاک

الف . ثبت تغییرات قهری ملک

ب . ثبت تغییرات قراردادی

فصل سوم ثبت اسناد

بخش اول : مقررات عمومی اسناد رسمی

16 . دلیل و سند

17 . اسناد رسمی

18 . مامورین تنظیم سند رسمی

19 . صلاحیت ماموران

20 . رعایت مقررات قانونی

21 . علل اعتبار اسناد رسمی

22 . آثار و اوصاف عمومی اسناد رسمی

الف . اعتبار و صحت سند رسمی

ب . عدم مخالفت با قوانین

پ . اعتبار هرگونه مندرجات متن و حاشیه و ظهر سند

ت . اعتبار تاریخ سند رسمی

بخش دوم : ویژگی های اسناد رسمی ثبتی و معاملاتی

23 . اسنادی که در ادارات اسناد و املاک تنظیم می شود (اسناد ثبتی)

24 . اسنادی که در دفترخانه های اسناد رسمی تنظیم می شود (اسناد معاملاتی)

25 . توضیحی چند بر برخی از اسناد دفترخانه

الف . تغییرات حقوقی غیر منقول های ثبت شده و ثبت نشده

ب . ثبت کابین غیر منقول

پ . ثبت انتقال اجرایی عیر منقول

26 . اشکال گوناگون اسناد رسمی تنظیمی دفترخانه ها

یک . دفتر اسناد رسمی یا دفتر سردفتر

الف . دفتر جاری

ب . دفتر معاملات اتومبیل و معاملات بانکی

دو . دفتر گواهی امضا

سه . اسناد دفترخانه

منابع و مآخذ

/ 0 نظر / 309 بازدید