معرفی کتاب 2 ـ ثبت املاک در ایران

این کتاب با توجه به قوانین و مجموعه های ثبتی از یک طرف و آموزه های عملی بر پایه ی تجارب شخصی و آموزش های اداری از طرف دیگر نقش ارزنده ای در آشنایی عملیات ثبت املاک دارد .

همانگونه که از نام این کتاب مشخص است بطور خاص به ثبت املاک می پردازد و همانطور که نویسنده در ابتدای کتاب آورده از دیگر مجموعه های تحت نظر ادارات ثبت از قبیل ثبت اسناد ، ثبت شرکت ها و اجرا به دور مانده

برای نگارنده همیشه این کتاب یکی از منابع اصلی جهت تشخیص و بررسی عملیات ثبتی می باشد و از آموزه های این کتاب در امر نمایندگی بهر ها برده ام اما با این وجود این کتاب به مانند سایر کتاب ها خالی از اشکال نیست که اینجانب با عرض پوزش از نویسنده محترم به ذکر دو مورد بسنده می کنم :

1 ـ در بخش اول کتاب نویسنده کوشیده است در جهت آشنایی خوانندگان با اصطلاحات حقوقی ثبتی مبادرت به بیان لغات ثبتی از دید علمی نماید که البته با توجه به بیان این مطالب در کتب حقوقی و نگارش آن توسط اساتید به نام این فن نوعی بیان زاید و بلااثر را در ذهن آشنای با مسایل حقوقی تداعی می کند .

2 ـ نمی توان برخی مطالب کتاب را خواند و تفاوت سلیقه نویسنده را در عرصه ی عمل با دیگر آموزه های عملی نادیده گرفت .

در نهایت این جانب خواندن این کتاب را به همکاران جوان خود و به همه ی عزیزانی که خواستار آشنایی با مسایل کاربردی ثبت املاک می باشند پیشنهاد می نمایم 

 فهرست مندرجات

پیشگفتار

منابع

بخش اول ـ کلیات

گفتار اول ـ املاک و اموال

1 ـ املاک

1 ـ 1 ـ حریم املاک

2 ـ اموال

1 ـ 2 ـ اقسام اموال

2 ـ 2 ـ حقوق اشخاص در اموال

اقسام حقوق عینی در اموال خارجی(منقول و غیر منقول)

١ ـ مالکیت

١ ـ ١ ـ ویژگی های مالکیت

٢ ـ ١ ـ مالکیت فردی و عمومی (املاکی که مالک خاص ندارند)

٣ ـ حق انتفاع

١ ـ ٣ ـ موارد حق انتفاع

اول ـ حق انتفاع به معنی خاص (حبس مطلق ـ حبس موبد ـ عمری ـ رقبی ـ سکنی)

فرق حبس مطلق و عمری

دوم ـ حق انتفاع از مباحات

سوم ـ وقف

معانی وقف

انواع وقف

تفاوت حبس و وقف

قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه

٢ ـ ٣ ـ زوال حق انتفاع

۴ ـ حق ارتفاق

١ ـ ۴ ـ فرق حق ارتفاق و انتفاع

گفتار دوم ـ اسباب تملک

١ ـ احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

الف ـ احیاء اراضی موات

لایحه قانون اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی(مصوب ٢۶ فروردین ١٣۵٩)

ب ـ حیازت مباحات

٢ ـ عقود و تعهدات

٣ ـ اخذ به شفعه

۴ ـ ارث

۵ ـ ثمن یا ربع اعیان (فرض زوجه)

بخش دوم ـ ثبت املاک در ایران معاصر

الف ـ مقدمه

ب ـ تاریخچه

فصل اول ـ شرح سازمان ثبت اسناد و املاک

١ ـ تشکیلات اداری

٢ ـ رسالت سازمان ثبت کشور

٣ ـ معنی واژه های : سازمان ، ثبت ، اسناد و املاک

۴ ـ وجه تسمیه اداره ثبت اسناد و املاک

۵ ـ ویژگی های اداره ثبت

۶ ـ هدف ثبت املاک

٧ ـ نقش اجتماعی ثبت املاک

فصل دوم ـ شیوه های مختلف ثبت املاک و قانون و مقررات مربوط

١ ـ شیوه ثبت عادی یا اختیاری

٢ ـ شیوه ثبت عمومی یا اجباری

الف ـ عملیات مقدماتی

١ ـ ماده ٩ قانون ثبت (آغاز عملیات ثبتی عمومی)

٢ ـ پلاک کوبی و توزیع اظهارنامه

1 ـ 2 ـ حفظ موقوفات در شماره گذاری

2 ـ 2 ـ نحوه شماره گذاری

3 ـ 2 ـ ملک از قلم افتاده و تعیین شماره فرعی (ماده 9 و 106 آئین نامه)

3 ـ اظهارنامه ثبتی

1 ـ 3 ـ مندرجات اظهارنامه

2 ـ 3 ـ مقررات اظهارنامه

3 ـ 3 ـ تکمیل اظهارنامه ناقص

4 ـ 3 ـ دفتر توزیع اظهارنامه

ب ـ قبول ثبت و صور مختلف آن

اول ـ قبول ثبت به طریق عمومی (ماده 11 قانون ثبت)

دوم ـ ثبت مجهول المالک

الف ـ شناخت مجهول المالک در حقوق ثبت

ماده 12 قانون ثبت مصوب سال 1310

ماده 139 مصوب سال 1310

ماده 51 آیین نامه سال 1317

ب ـ قانون ثبت املاک مجهول المالک (ماده 12 قانون ثبت اصلاحی سال 1322)

ج ـ مقررات ثبت مجهول المالک

1 ـ تصرف به عنوان مالکیت

2 ـ بنچاق

3 ـ قباله جات

4 ـ استشهادیه

د ـ روش قبول درخواست ثبت مجهول المالک

1 ـ د ـ مجموعه آموزشی سیستم عملیات ثبت

2 ـ د ـ روش قبول ثبت (حسب سیستم عملیات ثبتی) کد1 ـ 01

سوم ـ درخواست ثبت مالکیتهای خاص و مقررات مربوط به موضوعمواد 27 و 32 قانون ثبت و غیره

1 ـ قبول ثبت از اتباع بیگانه

2 ـ ثبت ملک مورد صلح محاباتی

3 ـ قبول ثبت از اشخاص اداری و حقوقی

4 ـ ثبت املاک با شرط خیار

5 ـ ثبت املاک مسبوق به دعوی

6 ـ ثبت متقاضیان بلاتصرف و مسبوق به سابقه تصرف

7 ـ ثبت ملک متوفای بلاوارث به نام دولت

8 ـ ثبت آثار ملی

9 ـ ثبت اراضی مستحدث ساحلی

10 ـ ثبت املاک در مناطق عشایری (مصوب 5 اسفند 1344)

11 ـ ثبت متروکات شهرداری و وزارت نیرو

12 ـ ثبت موقوفات

13 ـ ثبت ملک به نام ارتش طبق دادنامه قطعی

14 ـ قبول درخواست ثبت معادن و اراضی شامل معدن

15 ـ نحوه ثبت اموال غیر منقول بر اساس حکم دادگاه

16 ـ تقاضای ثبت موضوع دادنامه دادگاه (املاک واگذاری)

توضیح بندهای 278 و 279 مجموعه بخشنامه های ثبتی

17 ـ ثبت ثمن یا ربع اعیانی

فصل سوم ـ اصولی در درخواست ثبت

اصل اول ـ اصولی که باید هنگام قبول ثبت رعایت شوند

اصل دوم ـ شناخت املاکی که نیاز به تقاضای ثبت ندارند

اصل سوم ـ در منع قبول ثبت

اصل چهارم ـ ثبت هائی که نیاز به آگهی نوبتی ندرند

فصل چهارم ـ ادعا و اختلافات احتمالی در پذیرفتن ثبت

الف ـ اختلاف در اشاعه و افراز

ب ـ اختلاف در حین تقاضای ثبت

ج ـ ادعای بعد از قبول تقاضای ثبت

فصل پنجم ـ آگهیهای نوبتی

1 ـ آگهی و هدف از انتشار آن

2 ـ جراید درج آگهیها

3 ـ کیفیت آگهیهای نوبتی

4 ـ زمان انتشار آگهیهای نوبتی

5 ـ اقدامات لازم در جهت آگهیهای ثبتی

6 ـ اشتباهات موثر و غیر موثر در آگهیهای نوبتی

7 ـ ارتباط آگهی با موضوع انتقال در اثناء عملیات مقدماتی

بخش سوم ـ تحدید حدود

مقدمه

فصل اول ـ تحدید عمومی (ماده 14 قانون ثبت)

1 ـ آگهی تحدید و مقررات مربوط

2 ـ اشتباه در آگهی تحدیدی

3 ـ مقررات و نحوه تعیین حدود

4 ـ مندرجات صورت مجلس تحدید حدود (ماده72آئین نامه قانون ثبت)

فصل دوم ـ تحدید حدود اختصاص

1 ـ مقررات تحدید اختصاصی

2 ـ روش تعیین حدود اختصاصی

فصل سوم ـ امور متفرقه

1 ـ تحدید حدود بدون انتشار آگهی

2 ـ موردی که نیاز به تحدید حدود نیست

3 ـ تکلیف نماینده محدد بعد از عمل تحدید حدود

بخش چهارم ـ اعتراض

1 ـ شرح اعتراض

2 ـ اعتراض و شیوه اقدام

3 ـ اعاده دارسی در رابطه با اعتراض و خوداری از صدور سند مالکیت

4 ـ کسانی که حق اعتراض به حدود دارند

تبصره ماده 20 قانون ثبت (اعتراض به حدود و انلاک شهری)

قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبت

تبعات اعتراض

1 ـ انتقال ملک مورد اعتراض

2 ـ فوت ـ حجر ـ جنون معترض

3 ـ ادعا بعد از انقضاء مدت اعتراض(ماده 24 قانون ثبت)بخش پنجم ـ ثبت ملک در دفتر املاک

فصل اول ـ ملک جاری و دفتر املاک

مقدمه

1 ـ دفتر املاک

1 ـ 1 ـ اهمیت دفتر املاک

2 ـ دفتر نماینده املاک

3 ـ سند مالکیت

4 ـ متمم سند مالکیت

5 ـ ارزیابی

6 ـ مقررات و نحوه اقدام

فصل دوم ـ دستورهای خاص در باب ثبت املاک

1 ـ تکمیل اظهارنامه

2 ـ عدم دسترسی به آگهی های نوبتی

3 ـ موضوع حقابه

4 ـ منع صدور سند مالکیت بدون مساحت

فصل سوم ـ نتیجه حقوقی ثبت ملک در دفتر املاک (ماده 22)

شرح ماده 22 قانون ثبت

فصل چهارم ـ مقررات ثبت مالکیتهای خاص در دفتر املاک

1 ـ ثبت و صدور سند مالکیت به نام ورثه ، وصی ، موصی له

2 ـ صدور سند مالکیت موقوفات

3 ـ ثبت و صدور سند مالکیت به استناد حکم تملیک

4 ـ صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی

1 ـ 4 ـ شرح مواد 142 الی 145 قانون ثبت

5 ـ صدور سند مالکیت انتقالات اجرائی

6 ـ صدور سند مالکیت مورد وثیقه به نام دولت حسب درخواست دادسراها

7 ـ ثبت و صدور سند مالکیت قنوات

8 ـ صدور سند مالکیت منابع ملی

9 ـ صدور اسناد مالکیت به نام دولت بر اساس قانون زمین شهری

10 ـ صدور سند مالکیت اراضی موات خارج از محدوده شهری

11 ـ مواد 147 و 148 و صدور سند مالکیت به اعتبار آنها

1 ـ 11 ـ سیر وجودی مواد 147 و 148

2 ـ 11 ـ نکات تشریحی ماده قانونی 147 به عنوان ماده یک قانون اصلاحی

3 ـ 11 ـ مقررات مقدماتی قانون اصلاحی سال 1370

اشتباه و تعارض قانونی در موارد مذکور

/ 1 نظر / 613 بازدید
مهدی حکیمیان

وحید,ادرس سایت روزنامه رسمی کشور هم در قسمت پیوندها بزار وحید[تلفن]