روش اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضایی صالحه

1-     وصول تقاضای ذینفع همراه با اصل یا رونوشت مصدق حکم قطعی افراز.

2-     دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور تعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی توسط مسئول اداره.

3-     ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارسال سابقه به بایگانی.

4-     مراجعه متقاضی در روز تعیین شده و پیوست پرونده وسیله بایگانی و ارسال نزد مسئول اداره جهت تعیین نماینده و نقشه‌بردار.

5-     تعیین نماینده و نقشه‌بردار جهت عزیمت به محل.

6-     عزیمت نماینده و نقشه‌بردار همراه متقاضی به محل جهت تطبیق و معاینه محل و تعیین حد فاصل با تهیه پرینت اولیه نقشه کاداستر از محل وقوع ملک.

7-     معرفی ملک وسیله متقاضی و تشخیص حدود وسیله نماینده و برداشت و کنترل نقشه و ارزیابی وسیله نقشه بردار.

8-     ترسیم نقشه و تنظیم برگ ارزیابی بوسیله نقشه بردار و تهیه صورتجلسه افراز و پیش نویس سند مالکیت بوسیله نماینده 

9-     ارائه گزارش انجام کار همراه با نقشه و برگ ارزیابی و صورت جلسه افراز و پیش نویس سند مالکیت بوسیله نماینده و نقشه بردار

10-بررسی صورتجلسه افراز و دستور به واحد کاداستر جهت بروزرسانی نقشه کاداسترو  ثبت آن در دفاتر املاک و امضاء پیش نویس اسناد مالکیت و دستور ثبت برگ ارزیابی در دفتر اندیکاتور

11-  گواهی دفتر املاک بازداشتی و مراجعه به واحدهای فناوری و کاداستر

12-  ارسال پرونده به حسابداری جهت اخذ هزینه افراز و بهاء سند مالکیت و حقوق ثبتی در صورت تعلق

13-  پرداخت هزینه افراز و حقوق ثبتی متعلقه سهم متقاضی و بهاء سند مالکیت بوسیله متقاضی

14-  ارسال پرونده به دفتر املاک جهت چاپ سند مالکیت

15-  امضاء ثبت دفاتر املاک و سند مالکیت تحریر شده بوسیله مسئول اداره

16-  ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر تسلیم سند و الصاق هولوگرام یا برچسب امنیتی و تسلیم آن به متقاضی در قبال اخذ رسید پس از احراز هویت

/ 0 نظر / 175 بازدید