شرح وظایف پست‌های واحدهای ثبت اسناد و املاک کشور

عنوان پست : 1- رئیـس

شرح وظایف :

 • نظارت برحسن جریان امور واتخاذ روشهای مناسب درجهت پیشرفت صحیح وسریع کارها و رسیدگی به امور استخدامی کارکنان وارائه پیشنهادها در مورد تغییرات وانتصابات ومرخصی ومعذوریت وفوق العاده های قانونی انها به اداره کل ثبت استان و مراقبت کلی درحفظ اموال واثاثیه دولتی و پرونده های مربوطه وامانات مردم ودفاتر مربوطه
   
 • امضاء اظهار نامه های قبول وتقاضای ثبت از اشخاص حقیقی وحقوقی با رعایت دفتر توزیع اظهار نامه و بررسی گواهی مسئول بایگانی و گزارشات وصورتجلسات معاینه های محلی نماینده و نقشه بردار در صورت لزوم گزارش به ثبت استان
   
 • صدور دستور انتشار آکهی های نوبتی وتحدیدی و کنترل وامضاء آگهی ها از نظر رعایت ترتیب شماره گذاری پلاک ها وقید تاریخ انتشار و مدت اعتراض با توجه به موازین و مقررات قانونی
   
 • صدور دستور جهت تحدید حدود املاک ونظارت درتهیه ومقدمات امر از قبیل تهیه وانتشار به موقع آکگهی ها وفراهم نمودن لوازم وعوامل مورد نیاز ونظارت بر مجلد نمودن آگهی ها تحدیدی
   
 • اقدام نسبت به واخواهی به پذیرش ثبت وتحدید حدود املاک وبرطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف معترضین ثبتی ... مصوب 25/2/1373
   
 • اظهار نظر نسبت به اعتراضات خارج از موعد طبق ماده 92 و 97 اصلاحی آئین نامه وماده 16 قانون ثبت وارسال دعوت نامه جهت رسیدگی به دادگاه عمومی وتشکیل کمیسیون اداری
   
 • همکاری با مجریان طرح کاداستر
   
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت وماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی و ارسال آمار عملکرد ماهیانه مواد مذکور به ثبت استان
   
 • نظارت برثبت به موقع خلاصه معاملات
   
 • امضاء اوراق اجرائیه
   
 • کنترل عملیات تحدید حدود نمایندگان ونقشه برداران وسایر مراحل ثبت ملک
   
 • امضاء پاسخ استعلامیه های املاک جاری و امضاء صورت مجلسهای تفکیکی و اوراق بازداشتی های اجرائی و نظارت بر صدور پاسخ استعلام
   
 • نظارت بر صدور پاسخ استعلام املاک ثبت شده در ضرب الاجل مقرر از مرکز خدمات ماشینی به وسیله متصدیان
   
 • صدور دستور ثبت ملک در دفتر املاک و امضاء مستخرجه ها ( پیش نویس اسناد مالکیت )
   
 • نظارت در تهیه وارسال آمارهای 492 و 701
   
 • امضاء دفترچه های اسناد مالکیت و ذیل ثبت های دفاتر املاک وهم چنین امضاء ثبت بازداشتیها وخلاصه معاملات وتوضیحاتی که طبق اراء هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت یا احکام صادره از دادگاههادر دفتر املاک قید میشود واعمال اختیارات تفویضی از طرف هیئت نظارت نسبت به اشتباهات ثبتی
   
 • نظارت بر تهیه وامضاء گزارشهای لازم جهت طرح در هیئت نظارت
   
 • رسیدگی واظهار نظر نسبت به شکایات واختلافات در امور ثبت واداری
   
 • نظارت در حسن اجرا آئین نامه استملاک اتباع بیگانه درایران که از طرف اداره کل ثبت استان اعلام میشود.
   
 • ارشاد کلیه کارکنان در امور ثبتی واداری
   
 • امضاء کلیه مکاتباتیکه با مراجع وادارات ثبت به عمل می آید.
   
 • صدور نظریه به اعتراضات واصله نسبت به عملیات اجرائی
   
 • صدور نظریه نسبت به تصمیم اداری د رمودر افراز دراجرای قانون افراز وفروش املاک مشاع
   
 • نظارت مستمر برعملکرد دفاتر اسنادرسمی وازدواج وطلاق حوزه ثبتی تابعه وبازرسی آنها
   
 • نظارت برامور مالی وافزایش درامدهای ثبتی
   
 • امضاء بخشنامه های بازداشتی املاک و افرادممنوع المعامله وامضای ابلاغیه ها ودعوت نامه ها
   
 • نظارت درتهیه جواب صحیح نسبت به شکایات اشخاصیکه از سازمان یا اداره کل ثبت استان تهران یا سایر ادارات کل سازمان ثبت ارجاع میشود در اسرع وقت به مرجع مربوطه
   
 • نظارت دقیق و مستمر به کار ثبت خلاصه معلامات در دفاتر املاک به طوریکه خلاصه معاملات واصله از دفاتر مرتباً ورزنامه با رعایت مقررات ثبت دفاتر املاک گردد.
   
 • نظارت به کار ارزیاب الف : نسبت به تشخیص ارزش معاملاتی املاک که ارزیاب صحیحاً وبراساس دفترچه ارزش معاملاتی دارائی از استان مربوطه تعیین قیمت نموده باشد و رئیس ثبت ماهانه چند مورد کنترل نمایند .ب : نسبت به قیمت هائیکه تا کنون ارزش معاملاتی آن تعیین نشده برطبق مقررات ماده 18 آئین نامه اصلاحی 8/11/80 ارزیابی میگردد.
   
 • راهنمائی وارائه طریق قانونی نسبت به مشکلاتی که دفاتراسنادرسمی در امور مربوط به املاک و اسناد با ان مواجه بوده واستعلام مینمایند با رعایت قسمت آخر بند 18 ماده آئین نامه رسیدگی به اسناد مالکیت معارض وهیئت نظارت وگزارش اشتباهات وتخلفاتیکه دفاتر اسنادرسمی مرتکب میشوندبا وصول خلاصه معامله ویا رونوشت سند رسمی و یا بر اثر وصول شکایات از اشخاص و غیره با قید فوریت به اداره کل ثبت استان تهران
   
 • نظارت درتهیه وارسال آمار های مختلف به دفتر کل تشکیلات واداره کل ثبت استان
   
 • همکاری وتشریک مساعی با سایر سازمانهای ذیربط در امورات ثبتی
   
 • ارائه پیشنهادات لازم در مورد اصلاح وبازنگری در مقررات جاری برحسب ضرورت ها
   
 • اعلام فوری تخلفات کارکنان در امور مربوطه به اداره کل ثبت استان
   
 • کسب تکلیف وگزارش درمورد مشکلات ثبتی خارج از مواردیکه قانوناً بایستی جریان به هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت از طریق ثبت استان ویا اداره کل امور املاک گزارش گردد با اداره کل ثبت استان واجرا دستور های صادره در حدود قوانین ومقررات موجود
   
 • تشکیل جلسات هفتگی ویا ماهیانه وتعیین دستور مذاکرات به منظور طرح مسائل ومشکلات وبحث و تبادل نظر وایجاد تدابیر لازم وتعیین راه حل های مناسب با توجه به مقررات قانونی
   
 • اجرای سیاست کلی سازمان ثبت درحوزه تحت تصدی خود.

 

عنوان پست :2- معاون

شرح وظایف :

 • همکاری ومعاضدت با رئیس واحد ثبتی در انجام امور واحد تحت تصدی
   
 • نظارت برحسن جریان امور
   
 • راهنمائی وارشاد متصدیان امور در انجام وظایف محوله وتقسیم کار بین آنها
   
 • رسیدگی به پرونده ها ی املاک ثبت شده وصدور دستور ثبت اسناد مالکیت طبق ماده 22 قانون ثبت در صورت داشتن اجازه امضاء از سازمان ثبت
   
 • امضاء دفاتر املاک پس از ثبت خلاصه معامله درآنهادرصورت داشتن اجازه امضاء از سازمان ثبت
   
 • کنترل وامضاء صورتمجلس تفکیکی جهت ارسال به دفاتر اسنادرسمی به اطلاع رئیس ناحیه
   
 • کنترل وامضاء پاسخ استعلامات املاک ثبت شده وجاری به اطلاع رئیس ناحیه
   
 • اظهار نظر نسبت به گزارشهای نمایندگان درباره اشتباهات واختلافات حاصله در املاک
   
 • رسیدگی واقدام نسبت به بازداشت ورفع بازداشت املاک وامضاء دفاتر مربوطه در صورت داشتن اجازه از مرکز
   
 • نظارت دراعلام جریان ثبتی به قسمت اجراثبت در مورد اجرائیه های صادره به منظور طی مراحل انجام کارپرونده های اجرائی
   
 • نظارت دراعلام جریان ثبتی املاک به دادگاهها ومراجع قضائی واداری ونظارت بر امر ثبت خلاصه معاملات ثبت دردفاتر املاک .
   
 • رسیدگی به آگهی های فقدان سند مالکیت واعلام مراتب به دفاتر اسنادرسمی وامضاء سند مالکیت المثنی پس از طی تشریفات قانونی با داشتن اجازه امضاء اسناد مالکیت واقدام نسبت به تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب 8/11/80 نسبت به درخواست ورثه
   
 • مطالعه وبررسی گزارشهای تهیه شده توسط کارکنان تحت سرپرستی و تطبیق آن با قوانین ومقررات موضوعه وصدور دستور لازم ویا اظهار نظر نسبت به آن وارسال گزارش نزد رئدیس ناحیه
   
 • امضاء پلمپ اسناد مالکیت ویا ضمیمه نمودن دفترچه انتقالات سند مالکیت اولیه
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع میگرد

 

عنوان پست :3- مسئول دفاتر املاک

شرح وظایف :

 • همکاری ومعاضدت بارئیس واحد ثبتی درانجام امور واحد تحت تصدی
   
 • نظارت برحسن جریان امور
   
 • راهنمائی وارشاد متصدیان امور در انجام وظایف محوله وتقسیم کار بین آنها
   
 • رسیدگی به پرونده های املاک ثبت شده وصدور دستور ثبت اسناد مالکیت طبق ماده 22 قانون ثبت در صورت داشتن اجازه امضاء از سازمان ثبت
   
 • امضاء دفاتر املاک پس از ثبت خلاصه معامله درانها در صورت داشتن اجازه امضاء از سازمان ثبت
   
 • کنترل وامضاء صورتمجلس تفکیکی جهت ارسال به دفاتر اسنادرسمی به اطلاع رئیس ناحیه
   
 • کنترل وامضاء پاسخ استعاملات املاک ثبت شده وجاری با اطلاع رئیس ناحیه
   
 • اظهار نظر نسبت به گزارشهای نمایندگان درباره اشتباهات واختلافات حاصله در املاک
   
 • رسیدگی واقدام نسبت به بازداشت ورفع بازداشت املاک وامضاء دفاتر مربوط در صورت داشتن اجازه از مرکز
   
 • نظارت دراعلام جریان ثبتی به قسمت اجرا درمورد اجرائیه های صادره به منظور طی مراحل انجام کار پرونده های اجرائی
   
 • نظارت دراعلام جریان ثبتی املاک به دادگاههای ومراجع قضائی واداری ونظارت بر امر ثبت خلاصه معاملات ثبت در دفاتراملاک
   
 • رسیدگی به آگهی های فقدان سند مالکیت واعلام مراتب به دفاتر اسنادرسمی وامضاء سند مالکیت المثنی پس از طی تشریفات قانونی با داشتن اجازه امضاء اسناد مالکیت واقدام نسبت به تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب 8/11/80 نسبت به درخواست ورثه
   
 • مطالعه و بررسی گزارشهای تهیه شده توسط کارکنان تحت سرپرستی وتطبیق آن با قوانین ومقررات موضوعه وصدور دستور لازم ویا اظهار نظر نسبت به آن وارسال گزارش نزد رئیس ناحیه
   
 • امضاء پلمپ اسناد مالکیت ویا ضمیمه نمودن دفترچه انتقالات سند مالکیت اولیه
   
 • نظارت بر حسن جریان امور دفتر املاک وتقسیم کار بین متصدیان دفتر املاک
   
 • رسیدگی به پرونده های ثبتی و دستور اقدام نسبت به پیش نویس اسناد مالکیت که دستور ثبت آنها صادره شده در دفتراملاک
   
 • رسیدگی وامضاء ثبت انتقالات قطعی ورهنی واطلاعنامه های فسخی در دفاتر املاک بر طبق اجازه سازمان ثبت
   
 • کنترل وامضاء پیش نویس اسناد مالکیت ( در صورت داشتن اجازه امضاء )
   
 • دستور اقدام نسبت به بازداشت ورفع بازداشت املاک وامضاء دفاتر مربوط با توجه به مستندات قانونی در صورت داشتن اجازه امضاء
   
 • گزارش اشتباهات ثبت دفتر املاک وتحریر اسناد مالکیت صادره جهت کسب تکلیف به رئیس واحد ثبتی
   
 • امضاء مکاتبات در زمینه املاک ثبت شده با دفترخانه ومراجع د یگر
   
 • اخذ سند مالکیت سفید و ملزومات از کارپردازی وتحویل آن به متصدیان دفتر املاک با رعایت دستور بند 312 مجموعه بخشنامه های ثبتی
   
 • اخذ دفاتر املاک سفید از کارپردازی که به امضاء نماینده دادستان رسیده باشد.
   
 • تهیه رونوشت از روی دفاتر املاک دراجرای دستور مواد 212 و 225 و 105 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79
   
 • تنظیم و امضاء فرم مخصوص به الصاق دفترچه ستون انتقالات به سند مالکیت و پلمپ اسناد مالکیت و اسناد مالکیت المثنی
   
 • نظارت دقیق در امر ثبت خلاصه معاملات از طرف متصدیان دفاتر املاک وهمچنین ضبط خلاصه معاملات در پرونده ومراقبت درحفظ وبایگانی آنها
   
 • امضاء پاسخ استعلامیه های دفاتر اسنادرسمی ( با کسب مجوز از رئیس اداره )
   
 • امضاء و صدور پاسخ جریان ثبتی املاک به دادگاهها ومراجع قضائی واداری ( با مجوز رئیس اداره )
   
 • اعلام جریان ثبتی املاک ثبت شده به شعب اجرا وثبت شرکتهای اداره متبوعه وهیات های حل اختلاف
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :4 - مسئول دفتربازداشتی وپاسخ به استعلامات

شرح وظایف :

 • نظارت بر کار متصدی دفتر بازداشتی به منظور حسن جریان کار ودادن اطلاعات دقیق از موضوع بازداشتی و رفع بازداشتی به دستگاه کامپیوتر ( رایانه )
   
 • صدور دستور ثبت مراتب بازداشت املاکی که به استناد نامه های صادره از دادگاه ها با مراجع صالحه ویا دستور العمل های اداری بایستی مراتب بازداشت آنها در دفاتر مربوطه ثبت گردد ورعایت تقدیم و تاخر نامه های بازداشتی در ثبت دفتر
   
 • صدور دستور ثبت مراتب رفع بازداشت املاک در دفاتر مربوطه وقید ازاد بودن ملک از جهت صدور سند مالکیت
   
 • کنترل وامضاء پیش نویس پاسخ استعلامیه ها و پرسش های دفاتر اسنادرسمی در مورد بازداشت املاک ویا سایر موارد.
   
 • گواهی ذیل پیش نویس اسناد مالکیت ( مستخرجه ) مشعر بر عدم بازداشت ملک ویا بند ( ز )
   
 • صدور دستور ثبت مراتب بند ( ز) بودن املاک وبه استناد احکام با نامه های هیئت سه نفری
   
 • کنترل وامضاء پیش نویس نامه هائی که جهت تائید سند مالکیت به بازپرسی ها برای ضمانت وقبول وثیقه ارسال میشود.
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که ازطرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

عنوان پست :5- متصدی دفاتر املاک

شرح وظایف :

 • تهیه پیش نویس اسناد مالکیت ثبت شده وثبت پیش نویس اسناد مالکیت اعم از ثبت شده وجاری در دفاتراملاک پس از صدور دستور ثبت و تحریر اسناد مالکیت
   
 • کنترل مستخرجه های که آماده ثبت در دفتراملاک شده اند و گزارش نواقص احتمالی واشکالاتی که از نظر ثبت در دفتر ممکن است وجود داشته باشد.
   
 • توجه به مساحت اصلی ملک در موقع انتقال قسمتی از ملک وکنترل خروجی های قبلی وقید خروجی در دفتر املاک
   
 • کنترل و پیش نویس استعلامیه ها که نیاز به تطبیق با دفتر املاک دارند وتائید مالکیت متقاضی
   
 • تطبیق پاسخ تهیه شده به عنوان دایره اجرا یا مراجع دیگر با ثبت دفتر املاک
   
 • رسیدگی به خلاصه معاملات واصله وفسخ نامه ها از دفترخانه ها و مکاتبه با دفاتر برای رفع نواقص احتمالی و ثبت انها در دفاتر املاک با رعایت مقررات
   
 • ثبت موارد بازداشت ملک در دفتر املاک با رعایت مقررات
   
 • ثبت موارد بازداشت ملک دردفتر املاک با توجه به مالکیت افراد
   
 • کنترل ورسیدگی به فسخ نامه های واصله از دفترخانه ها در مورد معاملات انجام شده وثبت آنها در دفاتر املاک
   
 • تهیه پیش نویس مکاتبات با دفاتر رسمی برای تکمیل ثبت دفاتر املاک وهمچنین ثبت دادنامه های افرازی و حصر وراثت ومالکیت های موروثی با رعایت قوانین
   
 • استخراج اسامی ومقدار مالکیت مالکین از دفتراملاک طبق دستور مافوق
   
 • گواهی مالکیت متقاضی فقدان سند مالکیت در مواردی که برای صدور بخشنامه به دفاتر اسنادرسمی و کامپیوتر لازم است .
   
 • رسیدگی به اشتباهاتی که درجریان صدور اسناد مالکیت حاصل شده وقید توضیحات لازم برای رفع این اشتباهات مربوط به دفاتر املاک ودفترچه مالکیت به دستور رئیس ثبت
   
 • رفع بازداشت در دفتر املاک وامضاء وتائید پیش نویس که متصدی بازداشتی در اعلام موضوع به مراجع قضائی واجرائی واداری تهیه نموده است .
   
 • گواهی لازم درخصوص مالکیت افراد و وضعیت ملک برای دادگاهها وسایر مراجع ذیصلاح پس از ارجاع رئیس یا معاون ثبت
   
 • آمار ماهیانه دفتر املاک
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که ازطرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :6- متصدی دفتراملاک و وصول و توزیع خلاصه معاملات و فسخ نامه ها

شرح وظایف :

 • تهیه پیش نویس اسناد مالکیت ثبت شده وثبت پیش نویس اسناد مالکیت اعم از ثبت شده وجاری در دفاتراملاک پس از صدور دستور ثبت و تحریر اسناد مالکیت
   
 • کنترل مستخرجه های که آماده ثبت در دفتراملاک شده اند و گزارش نواقص احتمالی واشکالاتی که از نظر ثبت در دفتر ممکن است وجود داشته باشد.
   
 • توجه به مساحت اصلی ملک در موقع انتقال قسمتی از ملک وکنترل خروجی های قبلی وقید خروجی در دفتر املاک
   
 • کنترل و پیش نویس استعلامیه ها که نیاز به تطبیق با دفتر املاک دارند وتائید مالکیت متقاضی
   
 • تطبیق پاسخ تهیه شده به عنوان دایره اجرا یا مراجع دیگر با ثبت دفتر املاک
   
 • رسیدگی به خلاصه معاملات واصله وفسخ نامه ها از دفترخانه ها و مکاتبه با دفاتر برای رفع نواقص احتمالی و ثبت انها در دفاتر املاک با رعایت مقررات
   
 • ثبت موارد بازداشت ملک دردفتر املاک با توجه به مالکیت افراد
   
 • کنترل ورسیدگی به فسخ نامه های واصله از دفترخانه ها در مورد معاملات انجام شده وثبت آنها در دفاتر املاک
   
 • تهیه پیش نویس مکاتبات با دفاتر رسمی برای تکمیل ثبت دفاتر املاک وهمچنین ثبت دادنامه های افرازی و حصر وراثت ومالکیت های موروثی با رعایت قوانین
   
 • استخراج اسامی ومقدار مالکیت مالکین از دفتراملاک طبق دستور مافوق
   
 • گواهی مالکیت متقاضی فقدان سند مالکیت در مواردی که برای صدور بخشنامه به دفاتر اسنادرسمی و کامپیوتر لازم است .
   
 • رسیدگی به اشتباهاتی که درجریان صدور اسناد مالکیت حاصل شده وقید توضیحات لازم برای رفع این اشتباهات مربوط به دفاتر املاک ودفترچه مالکیت به دستور رئیس ثبت
   
 • ثبت رفع بازداشت در دفتر املاک وامضاء وتائید پیش نویس که متصدی بازداشتی دراعلام موضوع به مراجع قضائی واجرائی واداری تهیه نموده است .
   
 • گواهی لازم درخصوص مالکیت افراد و وضعیت ملک برای دادگاهها وسایر مراجع ذیصلاح پس از ارجاع رئیس یا معاون ثبت
   
 • تهیه آمار ماهانه دفتراملاک
   
 • دریافت خلاصه معاملات اعم از قطعی ورهنی ووثیقه وفسخ نامه ها وتقسیم نامه ها و اجازه نامه ها و وصیت نامه ها وسایر اسناد تنظیمی که توسط مامورین دفاتر اسنادرسمی به اداره ثبت ارسال میگردد در قبال امضاء و قید تاریخ ونام ومشخصات مربوطه
   
 • درج وثبت خلاصه معاملات فوق الذکر در دفتر مخصوص با قید مشخصات اسناد وتاریخ وصول وردیف مربوطه
   
 • طبقه بندی وبخش بندی خلاصه معاملات مذکور به تعداد بخشهای مربوطه
   
 • توزیع وپخش فوری خلاصه معاملات به متصدیان هریک از بخشها جهت ثبت به موقع انها در دفتر املاک با قید تاریخ تحویل وامضاء متصدیان امر
   
 • ارائه آمار ماهیانه خلاصه معاملات وصول به مسئول مربوطه
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحخد که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :7- متصدی دفتر بازداشتی وپاسخ به استعلامات

 • ثبت مراتب بازداشت املاک به استناد نامه های صادره از دادگاه ها یا مراجع صالحه دردفاتر مربوطه
   
 • ثبت مراتب رفع بازداشت املاک به استناد نامه های صادره از دادگاه ها یا مراجع صالحه در دفاتر مربوطه
   
 • گواهی عدم بازداشت و بند ( ز) پیش نویس پاسخ استعلامیه ها جهت ارسال به دفترخانه ها
   
 • گواهی عدم بازداشت وبند (ز) مستخرجه های سند مالکیت جهت ثبت در دفتر املاک
   
 • ثبت مراتب بند (ز) بودن املاک به استناد احکام یا نامه های هیئت سه نفری
   
 • تهیه پیش نویس نامه هائی که جهت تائید سند مالکیت به بازپرسی ها برای ضمانت وقبول وثیقه ارسال میشود.
   
 • اعلام فوری جریان بازداشت ورفع بازداشت به قسمت کامپیوتر
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :8- متصدی دفتر بازداشتی

شرح وظایف :

 • ثبت مراتب بازداشت املاک به استناد نامه های صادره از دادگاه ها یا مراجع صالحه دردفاتر مربوطه
   
 • ثبت مراتب رفع بازداشت املاک به استناد نامه های صادره از دادگاه ها یا مراجع صالحه در دفاتر مربوطه
   
 • گواهی عدم بازداشت و بند ( ز) پیش نویس پاسخ استعلامیه ها جهت ارسال به دفترخانه ها
   
 • گواهی عدم بازداشت وبند (ز) مستخرجه های سند مالکیت جهت ثبت در دفتر املاک
   
 • ثبت مراتب بند (ز) بودن املاک به استناد احکام یا نامه های هیئت سه نفری
   
 • تهیه پیش نویس نامه هائی که جهت تائید سند مالکیت به بازپرسی ها برای ضمانت وقبول وثیقه ارسال میشود.
   
 • دادن اطلاعات دقیق از موضوع بازداشت ورفع بازداشتی به رایانه ( کامپیوتر )
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :9- دبیر هیات

شرح وظایف :

 • انجام کارهای مقدماتی و تنظیم دفاتر وسایر امور مربوطه به اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت
   
 • ایجاد هماهنگی لازم بین اعضاء هیات درجهت تشکیل جلسات
   
 • پیگیری لازم درخصوص تمدید مهلت اعتبار ابلاغ عضو قاضی هیات در صورتیکه مدت دار باشد.
   
 • پیگیری لازم درخصوص تهیه ابزار وامکانات ومطبوعات لازم برای تشکیل جلسات هیات
   
 • کنترل پرونده های تشکیل شده واعمال تدابیر لازم برای توزیع آن بین سایر هیات ها ( در صورتیکه بیش از یک هیات دراداره ثبت دایر باشد ) با هماهنگی و نظر رئیس ثبت محل
   
 • بررسی پرونده ها از جهت تکمیل مدارک برای شروع رسیدگی
   
 • تعیین نوبت رسیدگی وثبت آن در دفتر اوقات
   
 • استعلام جریان ثبتی ملک مورد تقاضا از واحد ثبتی مربوطه
   
 • تهیه دعوت نامه وارسال آن برای متقاضی جهت حضور در جلسه رسیدگی هیات حل اختلاف
   
 • همکاری با اعضاء هیات در جهت تنظیم صورتجلسات لازم تحقیقات مقدماتی از متقاضی وعنداللزوم سایر مدعوین
   
 • همکاری با اعضاء هیات درجهت تهیه قرار ارجاع پرونده به کارشناسان منتخب هیات
   
 • پیگیری امور ارجاعی به کارشناسان وجدیت درمطالبه گزارش کارشناسی از آنان
   
 • مقدمات لازم جهت طرح گزارش کارشناسان درهیات وطرح آن در هیات
   
 • ارائه توضیحات لازم در جلسات هیات درخصوص گردش کار پرونده وایجاد زمینه لازم برای صدور رای یا قرار
   
 • ثبت آراء صادره در دفاتر مربوطه طبق آئین نامه وضوابط
   
 • تهیه دعوت نامه های موضوع ماده 21 آئین نامه مربوطه
   
 • تهیه پیش نویس کلیه مکاتباتی که با مراجع مختلف درجریان رسیدگی به پرونده ضروری تشخیص داده میشود.
   
 • ارسال لیست آراء ویا قرارهای صادره وضمائم آن به ثبت محل جهت اقدامات بعدی
   
 • ضبط سوابق امر در دبیرخانه هیات بعد از ارسال آراء به ثبت محل ونگهداری پرونده های مربوطه
   
 • صدور گواهی لازم مبنی بر تائید انجام کار کارشناسان برای هیات به منظور صدور دستور پرداخت دستمزد کارشناسی کارشناسان توسط اعضاء هیات
   
 • تهیه هرگونه آمارهای ماهیانه مربوطه مستقر در واحد ثبتی در جهت انجام امور
   
 • هماهنگی با سایر هیاتهای حل اختلاف
   
 • نظارت برامضاء آراء ودفاتر ثبت آراء و تکمیل بودن آنها توسط اعضاء هیات حل اختلاف
   
 • انجام سایر اموریکه طبق مقررات به عهده وی گذاشته شده ویا عندالاقتضاء از طرف مقامات مافوق اداری یا اعضاء هیات حل اختلاف بعدی ارجاع میشود.

 

عنوان پست :10- پیشخدمت

شرح وظایف :

 • انجام کارهای سرپائی از قبیل دریافت پرونده ها و نامه ها ویادداشتهای اداری ورساندن آن بیم افراد واحد مربوطه و یا سایر قسمتها
   
 • تنظیف وگردگیری لوازم ووسایل اطاق کار در ساعات خدمت اداری
   
 • انجام دستورات کارکنان وتهیه لوازم ونیاز مندیهای اداری شخصی آنان درحدود مقررات
   
 • بستن وباز کردن درها وپنجره ها ی اطاق وروشن وخاموش کردن کولر وشوفاژ وبخاری
   
 • نگهداری ونظافت لوازم ووسایل آبدارخانه وتهیه چای وقهوه برای کارکنان
   

انجام سایر امور مربوطه که ازطرف مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :11- ماشین نویس

شرح وظایف :

 • تایپ کردن نامه ها ویادداشتهای ساده اداری از روی پیش نویس های خطی
   
 • تایپ کردن از روی بخشنامه ها ،یادداشتها ، گزارشها، مقامات ونامه های چاپی
   
 • تایپ نمودن احکام ولیست حقوق ، سند هزینه ، حواله وسایر اسناد
   
 • تایپ کردن جدول از روی پیش نویسهای خطی یا اوراق چاپی با رعایت جدول بندی واصول مربوط به نامه نگاری
   
 • مقابله مطالب تایپ شده با نسخه اصلی وتصحیح آنها در صورت لزوم
   
 • انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :12- نامه رسان وپیشخدمت

شرح وظایف :

 • توزیع بخشنامه ها ودستورالعمل های اداری و یا نشریه های داخلی بین ادارات وواحدهای تابعه سازمان و اخذ رسید از مسئولین آنها در دفتر ارسال مراسلات
   
 • ابلاغ احکام رسمی یا اخطاریه های اداری به کارمندان واحد یا واحدهای تابعه در سازمان یا اخذ رسید از آنها در دفتر ارسال مراسلات
   
 • رسانیدن نامه ها واخطاریه های اداری واحد های سازمان به سایر سازمانها و موسسات یا اشخاص وشرکتها وتحویل آن با اخذ رسید
   
 • اعاده دستور العملها وبخشنامه ها ومکاتبات ونشریه های تحویل نشده با ذکر عدم تحویل
   
 • انجام امور پستی واحدهای سازمان اعم از تحویل نامه های ارسالی به پست یا اخذ نامه های رسیده از پست خانه
   
 • تهیه گزارشات ضروری در مورد اشکالات کار جهت مسئول مربوطه وانجام گواهی لازم در مورد ابلاغ یا عدم ابلاغ نامه ها یا اخطاریه های اداری
   
 • انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع میگردد.
   
 • انجام کارهای سرپائی از قبیل دریافت پرونده ها و نامه ها ویادداشتهای اداری ورساندن آن بیم افراد واحد مربوطه و یا سایر قسمتها
   
 • تنظیف وگردگیری لوازم ووسایل اطاق کار در ساعات خدمت اداری
   
 • انجام دستورات کارکنان وتهیه لوازم ونیاز مندیهای اداری شخصی آنان درحدود مقررات
   
 • بستن وباز کردن درها وپنجره ها ی اطاق وروشن وخاموش کردن کولر وشوفاژ وبخاری
   
 • نگهداری ونظافت لوازم ووسایل آبدارخانه وتهیه چای وقهوه برای کارکنان

 

عنوان پست :13- سرایدار

شرح وظایف :

 • سکونت دائمی در ساختمان سازمان ثبت
   
 • کمک به انجام کارهای نگهبانی – پیشخدماتی – باغبانی – نامه رسانی وسایر کارهای مشابه آن درساعات اداری
   
 • حصول اطمینان از بسته بودن کلیه پنجره ها – درها – شیرهای آب وخاموش بودن لامپها اضافی در پایان ساعات اداری
   
 • ممانعت از ورود وخروج غیر مجاز کلیه افراد ووسائط نقلیه ونظایر آن در ساعات غیر اداری به ساختمان
   
 • مراقبت ومطلع نمودن مسئولان امر به منظور پیش گیری حوادث ناشی از خرابی برق – لوله آب وخرابیهای ساختمانی و یا اموال ووسایل اداری وماشین آلات تحت کنترل
   
 • دادن اطلاع فوری ووقع اتفاقات وحوادث نگهبانی نظیر سرقت وآتش سوزی وخرابی به سوالات مربوطه ومامورین انتظامی وانجام اقدامات احتیاطی اولیه
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست :14- نامه رسان

شرح وظایف :

 • توزیع بخشنامه ها ودستورالعمل های اداری و یا نشریه های داخلی بین ادارات وواحدهای تابعه سازمان و اخذ رسید از مسئولین آنها در دفتر ارسال مراسلات
   
 • ابلاغ احکام رسمی یا اخطاریه های اداری به کارمندان واحد یا واحدهای تابعه در سازمان یا اخذ رسید از آنها در دفتر ارسال مراسلات
   
 • رسانیدن نامه ها واخطاریه های اداری واحد های سازمان به سایر سازمانها و موسسات یا اشخاص وشرکتها وتحویل آن با اخذ رسید
   
 • اعاده دستور العملها وبخشنامه ها ومکاتبات ونشریه های تحویل نشده با ذکر عدم تحویل
   
 • انجام امور پستی واحدهای سازمان اعم از تحویل نامه های ارسالی به پست یا اخذ نامه های رسیده از پست خانه
   
 • تهیه گزارشات ضروری در مورد اشکالات کار جهت مسئول مربوطه وانجام گواهی لازم در مورد ابلاغ یا عدم ابلاغ نامه ها یا اخطاریه های اداری
   
 • انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع میگردد.

 

عنوان پست : 15- مامورابلاغ واجرا

شرح وظایف :

 • دریافت اخطاریه ها – اوراق اجرائیه – بازداشت نامه اظهار نامه از متصدی مربوطه وابلاغ آن به اشخاص تعیین شده دراوراق واخذ امضاء از گیرنده در ذیل برگ ثانی و تسلیم برگ اولیه به امضاء کننده طبق ماده 15 آئین نامه اجرا
   
 • دریافت کیفرخواست وآراء دادگاه اداری وانتظامی سردفتران وابلاغ آن به اشخاص مربوطه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی
   
 • برگشت نسخه های ابلاغ شده اوراق قانونی مذکور به متصدی مربوطه پس از گواهی وامضاء
   
 • ابلاغ اجرائیه یا سایر اوراق قانونی به کسان وخادمین بدهکار یا مخاطب طبق ماده فوق
   
 • درصورت استنکاف مدیون یا مخاطب از دریافت اوراق قانونی مراتب استنکاف کتباً دراوراق قید میشود.
   
 • انجام سایر امور به ابلاغ اوراق طبق قوانین ومقررات مربوطه
   
 • تنظیم گزارش از انجام عملیات جهت مقام مافوق وکسب دستور در صورت لزوم
   
 • مراجعه جهت بازداشت اموال بدهکاران با حضور نمایندگان قانونی طبق دستور صادره از ادارات اجرا
   
 • صورت برداری لازم از اموال بازداشتی وتهیه صورتمجلس وامضاء ذیل آن با قید مبلغ ارزیابی شده ومشخصات کامل اموال
   
 • سپردن اموال بازداشتی به حافظ یا امین طیق آئین نامه اجرا
   
 • شرکت در جلسات مزایده وحراج اموال منقول وفروش اموال با حضور اشخاص قانونی طبق مقررات
   
 • انجام تشریفات لازم جهت تامین حق طلبکاران طبق مقررات
   
 • وصول حقوق دولتی از بدهکاران طبق دستورهای صادره وتودیع فوری آن به بانک ودریافت فیش صادره وتقدیم گزارش به متصدی مربوطه
   
 • الصاق آگهی های پشت سفیدمزایده وحراج در معابر عمومی و مال مورد مزایده وابلاغ آگهی های مزایده وحراج به بستانکار – بدهکار – حافظ
   
 • انجام دستور های تخلیه ( مورد معامله – مورد مزایده – حراج – مورد اجرا وغیره ) و تحویل مورد تخلیه به اشخاص ذینفع وسپردن اموال موجود در محل مورد تخلیه به امین طبق آئین نامه اجرا
   
 • تودیع وجوه وصولی بابت اصل ونیم عشر وحق حراج به صندوق بانک ملی وقید آن در صورتمجلس تنظیمی
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مافوق ارجاع میشود.

 

عنوان پست : 16- ممیز اجرا ومتصدی حراج

شرح وظایف :

 • ثبت کیفیت ونوع مشخصات کامل اموال منقول وغیر منقول درکارت مخصوص
   
 • تنظیم آگهی الصاقی جهت الصاف درمرکز حراج – محل ملک واماکن عمومی
   
 • تنظیم دفتر اوقات جهت نوبت حراج
   
 • ارسال آگهی برای چاپ اوراق به صاحبخانه
   
 • شرکت در جلسه حراج و تنظیم صورتجلسات
   
 • انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.
   
 • رسیدگی به جریان امور اجرائی و رسیدگی به اجرا بیمه های صادره وامضاء آنها
   
 • رسیدگی به نحوه ابلاغ اجرائیه
   
 • تهیه پیش نویس اخطار لازم به بستانکار به منظور اعلام نحوه وصول طلب ورسیدگی به صحت ابلاغ اخطاریه
   
 • تهیه پیش نویس دستور وصول حقوق دیوانی ازطریق مامورین اجرا ویا مامورین انتظامی
   
 • تهیه پیش نویس دستور بازداشت اموال منقول و غیر منقول بدهکاران به مامور اجرا ودوایر ثبت املاک وارزیابی آنها با نظر کارشناس
   
 • تهیه پیش نویس اخطار تجدید ارزیابی
   
 • تهیه پیش نویس آگهی مزایده وابلاغ اجرا ئیه
   
 • تهیه پیش نویس دستور تخلیه مورد اجاره ویا مورد معامله به مامورین اجرا و
/ 2 نظر / 7859 بازدید
محمدرضا

سلام جناب آقای خسروی، از وبلاگ پربارتون دیدن کردم؛ عالیست. اگه امکان داشته باشه چندتا سوال دارم لطفا پاسخ بفرمایید. باتشکر 1. حقوق کارمند ثبت صفرکیلومتر در پست دفتراملاک حدودا چقدره؟ 2. مباحث تئوری حقوقی از قبیل قواعد عمومی قراردادها و عقود معین، مباحث مربوط به حقوق ثبت مانند ق.ث، ق اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ق.ا.ا.م، امور حسبی در پست کارشناس ثبت تا چه اندازه کاربرد داره؟ به عبارتی آیا میشه گفت که طرز کار ثبتی صرفا براساس تجربه و حالت اداری داره طوری که مطالب حقوقی در کار اجرایی آنچنان دخیل نیست؟ 3. چه کتب و حوزه های حقوقی برای پیشبرد و توفیق در کار ثبتی از اهمیت برخوردارند؟ لطفا با ذکر مولف محترم 4. حقوق دریافتی کارمند ثبت با سابقۀ 5 سال و مدرک ارشد تقریبا چقدر هست؟ ببخشید سوالات زیاد شد. پیشابیش ممنون از اظهارنظرتون

محمدرضا

سپاس از بیان خوبتون. متاسفانه پاسختون به صورت کامل دریافت نشد و پیغام از شماره شماره 3 به بعد ناقصه.