دفتر چیست ؟

در ماده یک این نظام نامه می خوانیم : « اداره مرکزی کل ثبت مرکب است :

1 ـ دفتر

 2 ـ کارگزینی

 3 ـ امور ثبت املاک

 4 ـ امور ثبت اسناد

 5 ـ حسابداری و کارپردازی

 6 ـ بازرسی» بلافاصله پس از آن در ماده دو همان نظام نامه شرح وظایف دفتر آورده شده است .

« ماده 2 ـ تکالیف دفتر عبارت است از :

 1 ـ دریافت کلیه نامه هائی که به اداره کل ثبت واصل می شود و توزیع آنها به ادارات مربوطه

2 ـ دریافت و پاکنویس کلیه رونوشت های تلگرافات و نامه هائی که در ادارات تابعه ثبت کل تهیه شده و به امضا رسانیدن و فرستادن آن به مقصد

3 ـ کشف تلگراف رسیده و فرستاده وتهیه مفتاح رمز جهت دوایر ثبت

4 ـ فرستادن آگهی های مقدماتی به جراید مربوطه و به مجله رسمی

5 ـ فرستادن آگهی های حراج مورد ماده 84 نظام نامه به جراید و فرستادن پاسخ به دوایر ثبت

6 ـ فرستادن عرض حال های رسیده راجع به محاکمات مالیه و فرستادن پاسخ به دوایر ثبت »

امروزه واژه دفتر جایگزین واژه دبیرخانه کنونی شده که وظایف آن مشمول آئین نامه های جدید بوده و بی شک در برخی از موارد از نظام نامه فوق تبعیت کرده است

/ 0 نظر / 112 بازدید