توضیحات ذیل پیش نویس

 

 

و عملیات تحدید حدود اختصاصی به موجب صورت مجلس ـــــــــــــــــــ انجام گرفته

 

و عملیات تحدید حدود برابر گواهی بایگانی به عمل آمده

 

و برای صدور سند مالکیت پس از گواهی بایگانی مبنی بر صحت انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی و همچنین عدم وجود اوراق خارجی و ضبط نشده و فهرست منگنه نمودن پرونده و پیاده نمودن در نقشه کلی و ارزیابی و عدم بازداشتی و تسویه حساب ایرادی به نظر اینجانب ندارد و بسته به نظرریاست محترم دارد. نماینده اقدام کننده : . . .

 

اجرای ماده 45

 

سند مالکیت ششدانگ پلاک ـــــــــــ فرعی از ـــــــــــ درصفحه ـــــــــــ دفتر ـــــــــــ ذیل شماره ـــــــــــ   بنام مالک فوق ـــــــــــ  ثبت صادروتسلیم گردیده است که ایشان به موجب درخواست 4588 ـ 30/1/1390 تقاضای اصلاح پلاک مذکور را نموده است سپس دراجرای ماده 45 آیین نامه قانون ثبت املاک  نسبت به تصرفات مالک متن صورت مجلس اصلاحی به شماره           صادرگردیده است که با حدود فوق الذکر مطابقت دارد  ضمنا نماینده شهرداری در محل حضور نداشت و برای صدور سند مالکیت پس از گواهی بایگانی  مبنی بر عدم وصول واخواهی و پیاده نمودن در نقشه کلی و ارزیابی و تسویه حساب و عدم بازداشت ایرادی ندارد ،ضمناسند مالکیت اولیه ابطال خواهد شد   نماینده اقدام کننده : . . .

 

اجرای ماده 104 مکرر (سند مالکیت اعیانی)

 

ششدانگ زمین مزروعی موقوفه به شماره پلاک ـــــــــــ واقع در . . .بخش ـــــــــــ یزد در صفحه ـــــــــــ دفتر ـــــــــــ ذیل ـــــــــــ به نام اداره کل اوقاف و امورخیریه استان . . .سابقه ثبت دارد که در اجرای ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت املاک آقای . . .به موجب درخواست 26532 ـ 17/6/1390 تقاضای صدرو سند مالکیت اعیانی احداثی از پلاک مرقوم را نموده است که به موجب سند اجاره نامه 184722 ـ 2/8/1390 دفترخانه 8 یزد یک قطعه زمین موقوفه واقع در مریم آباد از موقوفه مسجد گودال شهریار به نامبرده اخیرالذکر به طرفیت متولی موقوفه مذکور (اداره اوقاف و امورخیریه. . .) با حق مالکیت اعیانی احداثی مستقر گردیده است در ادامه به موجب نامه شماره 26574/110/1 ـ 17/6/1390 وقت معاینه محل و تعیین حدود و حقوق ارتفاقی اعیانی به مالک عرصه و مجاورین اخطار گردید که در وقت مقرر صورت مجلس معاینه محل به شماره 35499 ـ 17/8/1390 توسط نماینده و نقشه بردار وقت تنظیم و به امضای مالک عرصه و نماینده اوقاف رسیده است و با سپری شدن موعد قانونی مقرر در ماده 104 مکرر برای صدور سند مالکیت اعیانی پس از گواهی بایگانی مبنی برعدم وجود اوراق خارجی و ضبط نشده و فهرست منگنه نمودن پرونده و پیاده نمودن در نقشه کلی و ارزیابی و گواهی دفتر بازداشتی و تسویه حساب به نظر اینجانب ایرادی ندارد و بسته به نظرریاست محترم دارد. نماینده اقدام کننده : . . .

 

اجرای بند 313 مجموعه بخش نامه های ثبتی یا تجمیع

 

مالک ششدانگ اسناد مالکیت پلاک های ـــــــــــ فرعی و ـــــــــــ واقع در بخش 5 یزد که به ترتیب در صفحات ـــــــــــ و ـــــــــــ دفاتر ـــــــــــ و ـــــــــــ ذیل ـــــــــــ و ـــــــــــ که به نام ـــــــــــ سابقه ثبت دارد به موجب درخواست 38370 ـ 8/9/1390 تقاضای تجمیع دو پلاک فوق الذکر را نموده است لذا حسب دستور ذیل درخواست مرقوم و در اجرای بند 313 مجموعه بخش نامه های ثبتی صورت مجلس تجمیعی به شماره ـــــــــــــــــــــ تنظیم گردیده است و برای صدور سند مالکیت بعد از گواهی بایگانی مبنی برعدم وجود اوراق خارجی و ضبط نشده و فهرست منگنه نمودن پرونده و پیاده نمودن در نقشه کلی و ارزیابی و گواهی دفتر بازداشتی و تسویه حساب ایرادی به نظر اینجانب ایرادی ندارد و به موجب بند 313 مجموعه بخش نامه ها ی ثبتی بسته به نظرریاست محترم دارد. نماینده اقدام کننده : . . .

 

اجرای ماده 117 آیین نامه و بند 330 مجموعه بخش نامه ها

 

سند مالکیت ششدانگ زمین پلاک ـــــــــــ فرعی از ـــــــــــ اصلی واقع در بخش ـــــــــــ یزد در صفحات ـــــــــــ و ـــــــــــ و ـــــــــــ دفتر ـــــــــــ ذیل  ـــــــــــ به نام مالک فوق الذکر ثبت ، صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب درخواست 32453 ـ  27/7/1390 مالک تقاضای تغییر نوع ملک از زمین محصور به خانه مسکونی را نموده است که در راستای اجرای ماده 117 آیین نامه قانون ثبت املاک و بند 330 مجموعه بخش نامه های ثبتی صورت مجلس ـــــــــــ تنظیم و برابر دستور فوق آن نسبت به ادامه عملیات اقدام گردید و برای صدور سند مالکیت پس از گواهی بایگانی  مبنی بر عدم وصول واخواهی و پیاده نمودن در نقشه کلی و ارزیابی و تسویه حساب و عدم بازداشت به نظر اینجانب ایرادی ندارد و بسته به نظر ریاست محترم دارد ، نماینده اقدام کننده : . . .

 

تعیین متراژ

 

ششدانگ پلاک ـــــــــــ درصفحه ـــــــــــ دفتر ـــــــــــ ذیل شماره ـــــــــــ بنام مالک فوق ـــــــــــ ثبت گردیده است سپس به موجب صورت مجلس ـــــــــــــــــــــــ از موقعیت ملک بازدید و تعیین متراژ و مساحت گردید و برابر دستور ــــــــــــــــــ ظهر همان صورت مجلس نسبت به ادامه عملیات اقدام شد و برای صدور سند مالکیت پس از گواهی بایگانی  مبنی بر عدم وصول واخواهی و پیاده نمودن در نقشه کلی و ارزیابی و تسویه حساب و عدم بازداشت به نظر اینجانب ایرادی ندارد و بسته به نظر ریاست محترم دارد ، نماینده اقدام کننده : . . .

 

تفکیک

 

سند مالکیت ششدانگ پلاک ـــــــــــ فرعی از ـــــــــــ فرعی از ـــــــــــ که درصفحه ـــــــــــ دفتر ـــــــــــ ذیل شماره ـــــــــــ به نام مالک فوق ـــــــــــ ثبت صادروتسلیم گردیده است .در ادامه ایشان برابر ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک و به موجب درخواست 43247 ـ 11/10/1390 تقاضای تفکیک پلاک مذکور را نموده است سپس دراجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و بند 383 مجموعه بخشنامه های ثبتی نسبت به تصرفات مالک صورت مجلس تفکیکی به شماره ـــــــــــ تنظیم گردیده است که با حدود فوق الذکر مطابقت دارد  و برای صدور سند مالکیت پس از گواهی بایگانی  مبنی بر عدم وصول واخواهی و اوراق خارجی و پیاده نمودن در نقشه کلی و ارزیابی و تسویه حساب و عدم بازداشت به نظر اینجانب ایرادی ندارد و بسته به نظر ریاست محترم می باشد متصدی دفتر املاک :

 

 

تعیین باقیمانده

 

قسمتی از ششدانگ پلاک ـــــــــــ فرعی از ـــــــــــ اصلی به میزان ـــــــــــ سهم مشاع از ـــــــــــ سهم ششدانگ درصفحه ـــــــــــ دفتر ـــــــــــ ذیل شماره ـــــــــــ بنام مالک فوق ثبت گردیده است در ادامه حسب درخواست 7992 ـ 14/2/1390 مالک مشاعی  پلاک مرقوم مبنی بر تعیین حدود باقیمانده به موجب صورت مجلس تعیین باقیمانده به شماره ـــــــــــــــــــــــ از موقعیت ملک بازدید شد و مشخص گردید دو پلاک 909 فرعی و 910 فرعی به موجب آرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت از کل پلاک خارج و آخرین قطعه در تصرف متقاضیان می باشد که برابر دستور ــــــــــــــــــ ظهر همان صورت مجلس نسبت به ادامه عملیات اقدام شد و برای صدور سند مالکیت پس از گواهی بایگانی  مبنی بر عدم وصول واخواهی و پیاده نمودن در نقشه کلی و ارزیابی و تسویه حساب و عدم بازداشت به نظر اینجانب ایرادی ندارد و بسته به نظر ریاست محترم دارد ، نماینده اقدام کننده : . . .

/ 0 نظر / 91 بازدید