مجموعه اصطلاحات ثبتی

آگهی تحدید حدود اختصاصی

املاکی که به واسطه عدم حضور مالک یا جهات دیگرتحدید عمومی نشده یا باصطلاح از تحدیدخارج شدهباشند در صورتیکه به استناد تبصره ذیل ماده15 قانون ثبت نتوان آنها راتحدید عمومی  نموددر این صورت به در خواست مستدعی ثبت یا قائم مقام قانونی او و هزینه شخصیوی با ذکرعلت می توان نسبت به آن ملک تحدید حدود اختصاصی بعمل آورد آگهی اختصاصی جنبه استثنایی دارد.

 

آگهی تحدید حدود عمومی

بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی املاکی که بهعنوانمجهول المالک از آنها قبول ثبت به عمل آمده انتشار آگهی تحدیدحدودعمومی امکانپذیر می باشد(ماده66 آئین نامه قانون ثبت) ودر تهیه پیش نویسآگهی تحدیدعمومی رعایت نکات زیر ضروری است:
پیش نویس آگهی تحدید حدود عمومیهر بخش بهترتیب شماره املاک تهیه و برای هر یک یا چند پلاک با توجه به موقعیت ومساحت آنهاروز یا روزهائی برای تحدید حدود تعیین می شود(موضوع مواد61 و62 آئین نامه قانون ثبت) وتاریخ روزتحدید و ساعت مقرر برای شروع عملیات تحدیدی باید ذیل شماره پلاکهای مربوطهقید شود. در ذیل آگهی تذکر داده می شود مجاوری که نسبت به حدود یاحقوقارتفاقی ملک مورد تحدید حقی برای خود قائل است می تواند ظرف مدت 30 روز ازتاریختحدید به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد(ماده20 قانونثبت(

 

آگهیفقدان پرونده

چنانچه پرونده  ثبتیمفقود گردید در راستای تشکیل پرونده ثبتی المثنی آگهیفقدان پرونده  که شامل مشخصات پرونده وملك ومالك می باشد در یكی از روزنامه های محلی یا كثیرالانتشار منتشر می شود

آگهی مذکور مربوط به پرونده های ثبتیاملاكی است كهدارای اظهار نامه هستند و تحدید حدود آنها به عمل آمده اعم از اینكه ثبتدفتر املاكشده و دارای سند مالكیت باشند یا نباشند

 

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدانسند مالکیت توسط متصدی دفتر املاک با ملاحظه محتویات پرونده وثبت دفتر املاک تهیه می شود در این آگهی بایستی مشخصات کامل مالک شمارهپلاک و محلوقوع ملک و نحوه مفقود شدن سند مالکیت و معاملاتی که در سند مالکیت ثبت شدهقیدگردد.  آگهی در دو نوبت به فاصله ای کهکمتر ازده روز نباشد بایستی در روزنامه چاپ شود و در آن قید گرددکه پس از انتشارنوبت دومظرف ده روز چنانچه کسی اعتراضی نداشته باشد می تواند به ثبت محل اعلام داردو یاانقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض سند المثنی صادر خواهد شد.

 

آگهی های نوبتی 

براساس ماده 59 آئین نامه قانون ثبت کلیه املاکیکهدر هر سه ماه به ثبت می رسند بایستی به ترتیب مقرر در آئین نامه در دو نوبتبهفاصله 30 روز با ذکر شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع آن دریکی ازروزنامه های محلی یا کثیرالانتشار که از طریق وزارت ارشاد اسلامی تعیین میشوندآگهی گردند تا 90 روز از تاریخ اولین انتشار به ثبت محل کتباً اعلام و رسیددریافتدارند.
در آگهی نوبتی که هر سه ماه یکبار تهیه و منتشر می شود بایدمشخصاتو نکات زیر منظور گردد
:
شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محلوقوعاملاکی که اظهار نامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهیدر ردیفمنظور گردیده اند
.
املاکی که قبلاً اظهار نامه آنها تنظیم ولی اشتباهاًدر موعدمقرر آگهی نشده اند
.
املاکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر و لاکنبواسطه اشتباه مؤثری که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آراء هیئت نظارتیا دستوراداری مستند به اختیارات تفویضی هیئت نظارت موضوع بندهای 385-386-387مجموعهبخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 منجر به تجدیدآگهی شده اند

 در مقدمه پیش نویس آگهینوبتی نام شهرستان مربوطه قید سپس مشخصات وشمارهپلاکهای ثبتی املاک هر بخشی که در سه ماهه مربوطه قبل ثبت شده اند بترتیباز کوچکبه بزرگ با ذکر مشخصات مالک یا مالکین آن قید آنگاه مشخصات ملک و مالک یامالکیناملاک موضوع بند 2 و بدنبال آن مشخصات ملک و مالک یا مالکین املاک موضوعبند 3 کهدر اجرای دستور هیئت نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی منجربه تجدیدآگهی شده اند قید می شود.
سپس در پایان آگهی زمان قبول اعتراض نسبت بهاملاکردیف 1و2 که 90 روز و املاک ردیف 3 که 30 روز بعد از تاریخ اولین انتشاراست ذکر میگردد و نیز مدلول مواد16 و17و 20 قانون ثبت در پایان آگهی درج و تاریخانتشار نوبتاول و دوم نیز برابر قانون تعیین و قید می شود.

به موجب ماده 16 قانون ثبت هرکس می توانداعتراضی نسبت به ثبت ملک مورد نظر داشته باشد ظرف 90 روز از تاریخ نشراولین آگهینوبتی مراتب را کتباً به ثبت محل مر بوطه اعلام و رسید در یافت نماید.

 

اجاره

عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند. (ماده 466 از قانون مدني)اجاره اشخاص: در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي‌‌نمايد مستاجر و كسي كه مورد اجاره واقع مي‌شود اجير و مال‌الاجاره اجرت ناميده مي‌شود. (ماده 512 از قانون مدني)

منظور از اجاره مذكوره در اين ماده (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 10/3/1339) آن است كه تصرف متصرف به عنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم از اين كه نسبت به مورد تصرف سند رسمي يا غيررسمي تنظيم شده يا تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او باشد.

 

 

اراضی آیش

 

 به اراضی می گویند که :

 

 اولا زمینی که بالفعل مالک دارد ثانیا مزروعی است ثالثا مالک برای مدتی معلوم و محدود از آبادی آن چشم پوشیده باشد . 

 

 

اراضی بایر

 

 به اراضی می گویند که : اولا مالک بالفعل داشته باشند هر چند مالک فعلی آن مشخص نباشد . ثانیا مشغول به کشت و زرع آبادی از هر قبیل اعم از بنا و قنات و اشجار و غیره نباشد. ثالثا مالک برای مدتی نا معلوم و نامحدود از آبادی آن چشم پوشیده باشد . رابعا از اراضی بستر رودخانه و انهار عمومی و حریم آنها نباشد

 

غالبا زمین بایر را به حساب زمین موات می گذارند .

 

 

 

اراضي دولتي

اراضي دولتي اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از: الف) اراضي موات، ب) اراضي كه به نحوي از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهول المالك و غيره، ج) اراضي متعلق به دولت كه دراختيار اشخاص حقيقي و حقوقي يا مؤسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده يا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند 10 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

 

اراضي شهري

اراضي شهري ‌زمين‌هايي است‌كه در‌محدوده قانوني و‌حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته است. (ماده 2 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)

 

 

اراضی متروکه

 

 به اراضی می گویند که : اولا سابقه مالکیت خصوصی مسلم داشته باشد ثانیا فعلا مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد ثالثا مالک سابق از مالکیت آن چشم پوشیده باشد

 

 

اراضی موات

زمين‌هاي غيرآبادي است كه سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است. (بند 3 واژه‌نامه از لايه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)

اراضي موات شهري زمين‌هايي است كه سابقه عمران و احيا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)

 

 به اراضی می گویند که : اولا سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد یعنی مجهول باشد ثانیا مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد ثالثا بالفعل مالک نداشته باشد

 

 

ارتفاق

حقي است براي شخص در ملك ديگري. (ماده 93 از قانون مدني)

 

استعلام املاك

استعلام ورقه بهادار و متحد الشكلی است که به وسیلهدولت چاپ و منتشر میشود و سفید آن از طرف ادارات ثبت در قبال اخذ بهاء به دفاتر اسناد رسمیتحویل میگردد. دفاتر اسناد رسمی مكلف هستند هنگام انجامهرگونهمعامله نسبت به املاك  قبلاً جریان ثبتی آنها را از اداره ثبت محل وقوعملكاستعلام نمایند هم چنین پاره ای از دستگاههای اجرائی ذیربط و یا مراجعقضائی صالحهنیز در مواقع ضروری و لازم مجاز به استعلام جریان ثبتی املاك جاری هستند

 اعتبار پاسخ استعلامیه هائی كه محل وقوع  دفترخانه و اداره ثبتدر یك شهر است یك ماه و دوایر شعب تابعه همان حوزه چهل و پنج روزاست.(بند 28مجموعهبخشنامه های ثبتی)
 برای هر ملك یا یك صفحه دفتر املاك یكاستعلامیهتنظیم می شود و قید چند شماره ملك روی یك استعلام جایز نیست.(بند31 مجموعهبخشنامههای ثبتی)

 

اسباب تملک

تملك حاصل مي‌شود: 1- به احيا اراضي موات و حيازت اشياء مباحه، 2- به وسيله عقود و تعهدات، 3- به وسيله اخذ بشفعه، 4- به ارث، (ماده 140 از قانون مدني)

 

اسناد مالکیت صادره دراجرای قانون اصلاحات ارضی

اسناد مالکیتی که دراجرای مقررات اصلاحات ارضی وبر طبق مواد 142و144 قانون ثبت به نام زارعین صاحب نسق صادر مي گردد .

 

اسناد مالکیت صادره دراجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت

مطابق با ماده 147 اصلاحی قانون ثبت واصلاحات بعدی آن برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاک وباغات واراضی کشاورزی ونسق های زراعی که به صورت "عادی" منتقل شده وبه لحاظ موانع قانونی با صدور توافق طرفین به دستور رئيس ثبت ودر غیر اینصورت با صدور رای توسط هیات حل اختلاف سند مالکیت به نام متقاضی صادر می گردد.

 

اسناد مالکیت صادره دراجرای ماده 148 اصلاحی قانون ثبت

مطابق با ماده 148 اصلاحی قانون ثبت چنانچه املاک مورد تقاضا متعلق به دولت یا شهرداری وموقوفه باشد موضوع در هیات حل اختلاف مطرح شده وسند مالکیت به نام متقاضی صادر مي گردد.

 

 

اسناد مالکیت صادره مطابق با ماده 133 قانون

/ 0 نظر / 82 بازدید