حدود و مشخصات ثبتی طولانی ترین قنات جهان

 

جعفری مورخ قرن نهم در کتاب خود به عنوان تاریخ یزد در خصوص آب زارچ می نگارد : اندکی شوری دارد و چون سرد می شود خوش طعم و گوارنده است

قنات زارچ به شماره 9 واقع در بخش[1] 9 یزد به مدار پانزده شبانه روز که هر شبانه روز عبارت از یکصد و چهل جره[2] و هر جره به شش سهم تقسیم و هر سهم مطابق اصطلاح محلی عبارت از یک دانگ مورد ثبت می باشد .

قنات مورد ثبت دارای سه رشته ، اول رشته شور که مبداء آن در سه کیلومتری سمت شمالی مزرعه ملاباشی[3] بخش پنج واقع است

دوم رشته ابراهیم خویدکی که مبداء آن در فاصله چهار کیلومتری رشته اولی واقع است و پس از سیر در اراضی موات[4]  تا برزن[5] برینهای شهر یزد دو رشته مزبور یکدیگر را تلاقی و ممزوجا از آنجا در صحرای تحت الارضی از محلهای پشت خانعلی[6] و امیرچقماق[7] و کلیمی ها[8] و مسجد جامع و جوی مشهور به شاه کمال الدین و برزن کشکنو[9] و از آنجا پس از گردانیدن طاحونه[10] و زیر در خانه 1996[11] بخش سه یزد با رشته سوم ، مشهور به شرین که مبدا آن مقابل مزرعه سید میرزا بخش پنج واقع است که از اراضی موات و رحمت آباد[12] و نجف آباد[13] و مهدی آباد[14] و کاروانسرای قصاب ها[15] در شهر یزد و محله های خلف خانعلی  و امیرچقماق و خیابان پهلوی[16] و میدان وقت الساعه و لرد[17] فهادان[18] و سپس در امتداد شارع و برزن کشکنو عبور می نماید . یکدیگر را تلاقی و سپس سه رشته فوق ممزوجا از خانه های 1998[19] و 2002[20] و 2037[21] و 2038[22] سیر و از آنجا خندق مقابل زیارت گاه سید گل سرخ[23] و مزارع نرسو آباد[24] و کسنویه[25] و علی آباد[26] و محمودآباد[27] و برابر مزرعه بائر صدری و مقابل طاحونه نصرت آباد و اراضی موات عبور و در باغ شماره 8 سرچشمه زارچ بخش 9 ظاهر و به مصرف شرب می رسد.

 

 

حقوق ارتفاقی : طاحونه شماره 1994[28] بخش سه یزد معروف به وزیر از دو رشته شور و ابراهیم خویدکی در گردش است .

 
 
 
 
 آمرزیده باد جانی که در راه خلق جان کند 
 
 
 
 

 

 

[1]ـ بخش ثبتی یزد

[2] ـ واحد آب 66 جره معادل یک طاق = 11 دقیقه آب

[3]  ـ محله ای در یزد

[4]  ـ عموما به زمین های دولتی گفته می شود

[5] ـ  محله ، کوی و برزن

[6] ـ محله ای در یزد

[7] ـ میدانی در یزد

[8] ـ محله ای در یزد

[9] ـ محله ای در یزد

[10]  ـ آسیاب

[11] ـ پلاک ثبتی واقع در محله کوشکنو یزد

[12] ـ محله ای در یزد

[13] ـ محله ای در یزد

[14] ـ محله ای در یزد

[15] ـ محله ای در یزد

[16] ـ خیابان امام فعلی یزد

[17] ـ خارج ، بیرون

[18] ـ محله ای در یزد

[19] ـ پلاک ثبتی واقع در محله کوشکنو یزد

[20] ـ پلاک ثبتی واقع در محله کوشکنو یزد

[21] ـ پلاک ثبتی واقع در محله کوشکنو یزد

[22] ـ پلاک ثبتی واقع در محله کوشکنو یزد

[23]  ـ زیارتگاهی در محله سیدگل سرخ یزد

[24] ـ محله ای در یزد

[25] ـ محله ای در یزد

[26] ـ محله ای در یزد

[27] ـ محله ای در یزد

[28] ـ پلاک ثبتی واقع در محله کوشکنو یزد طاحونه دایر به آب قنات زارچ

/ 0 نظر / 114 بازدید