‌مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با ثبت اسناد و املاک (5) ـ آپارتمان

 

 

‌قانون تملک آپارتمانها

مصوب 1343.12.16

 

ماده 2 - قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل‌پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده‌نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت‌معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

 

ماده 3 - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به‌هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

 

‌ماده 5 - انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا‌پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می‌شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.

 

آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان ها

مصوب 08/02/1347

 

ماده 2 ـ علاوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ ها و پارک های متعلقه برای مالکیت قسمت های اختصاصی نیز باید به طور مجزا سند مالکیت صادر شود ، مشخصات کامل قسمت اختصاصی از لحاظ حدود ، طبقه ، شماره ، مساحت قسمت های وابسته ، ارزش و غیره باید در سند قید گردد .

 

‌قانون الحاق ماده 10 مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها

مصوب 1351.11.2

 

ماده واحده - یک ماده به عنوان ماده 10 مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها مصوب سال 1343 اضافه می‌شود.

 

ماده 10 مکرر - در صورت امتناع مالک از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک نظر مدیر یا هیأت مدیران در این مورد با ذکر مبلغ قابل پرداخت و‌صورت ریز آن وسیله اظهارنامه ابلاغ می‌شود.

‌هرگاه مالک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم خود را نپردازد و گواهی تقدیم دادخواست موضوع تبصره 2 این ماده را نیز به مدیر یا هیأت‌مدیران تسلیم ننماید پس از انقضای مدت مذکور اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول آن اجراییه صادر خواهد‌کرد.

عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت.

‌تبصره 1 - رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه‌های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده باید‌ضمیمه تقاضانامه صدور اجراییه مدیر یا هیأت مدیران گردد.

‌تبصره 2 - نظر مدیر یا هیأت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در دادگاه بخش محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است.

دادگاه بخش خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد.
‌احکام دادگاه مزبور در صورتی که محکوم به در هر مورد از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند قطعی است و زائد بر آن فقط قابل پژوهش می‌باشد.


‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 1351.8.16 در جلسه روز دوشنبه دوم بهمن ماه یک هزار و‌سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

 

‌لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده 10 مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها

مصوب 59.3.17

 

‌ماده واحده - ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها مصوب 1351 و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 3 به آن افزوده‌می‌گردد:

 

‌ماده 1 مکرر - در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک از طرف مدیر یا هیأت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر‌مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود.

هر گاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیأت مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه‌به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ - تهویه مطبوع - آب گرم - برق - گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا‌استفاده‌کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق‌اظهارنامه ابلاغ شده اجراییه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا‌هیأت‌مدیران موظف می‌باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام‌نمایند.

 

‌قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها

‌تاریخ تصویب 1376.3.11

 

ماده 3- مواد زیر به عنوان مواد (12)، (13)، (14) و (15) به قانون ملحق می‌شود:

 

‌ماده 12- دفاتر اسناد رسمی موظف می‌باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب‌هزینه‌های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل‌الیه را به پرداخت بدهی‌های معوق مالک نسبت به هزینه‌های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.

/ 0 نظر / 112 بازدید