فهرست کتابهای موجود در بازار نشر با عناوین مربوط به حقوق ثبت

١ ـ ثبت املاک در ایران ، علی حقیقت ، گنج دانش ، دوم 78

 

٢ ـحقوق اموال ، دکتر لنگرودی ، گنج دانش                             

 

٣ ـ حقوق ثبت (ج1) ثبت املاک ، دکتر لنگرودی ، گنج دانش 

 

۴ ـ حقوق ثبت : نمونه اسناد ، غلامرضا حجتی اشرفی ، گنج دانش 

 

۵ ـ مجموعه قوانین اجاره ،‌ غلامرضا حجتی اشرفی ، گنج دانش 

 

۶ ـ مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری و شورای اسلامی ، غلامرضا حجتی اشرفی ، گنج دانش 

 

٧ ـ مجموعه محشی از بخشنامه های ثبتی ، حمید آذرپور و غلامرضا حجتی اشرفی ، گنج دانش

 

٨ ـ ضبط و مصادره اموال ، حمید محمدی ، گنج دانش

 

٩ ـ حقوق ثبت اسناد و املاک ـ غلامرضا شهری ، انتشارات جهاددانشگاهی

 

١٠ ـ نحوه عملی تنظیم و نگارش حقوق ثبت ، منصور اباذری فومشی ، خرسندی ،  دوم 85

 

١١ ـ قانون ثبت اسناد و املاک در نظم حقوقی کنونی  ، منصور اباذری فومشی ، خرسندی  

 

١٢ ـ نحوه عملی تنظیم و نگارش عقد وقف ، منصور اباذری فومشی ، خرسندی

 

١٣ ـ نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع عقد صلح  ، منصور اباذری فومشی ، خرسندی

 

١۴ ـ نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع عقد و رهن  ، منصور اباذری فومشی ، خرسندی

 

١۵ ـ قوانین و مقررات ناظر بر حفظ کاربری اراضی و باغ ها  ، احمد باختر ، خرسندی

 

١۶ ـ نحوه عملی تقسیم ارث و ترکه متوفی  ، منصور اباذری فومشی ، خرسندی

 

١٧ ـ مجموعه محشی از قانون ثبت اسناد و املاک  ، منصور اباذری فومشی ، خرسندی

 

١٨ ـ مجموعه قوانین و مقررات اوقاف ، روح اله فروزش ، خرسندی

 

١٩ ـ قانون ثبت اسناد و املاک در رویه قضایی ، احمد باختر ، خرسندی

 

٢٠ ـ مجموعه سوالات طبقه بندی شده (موضوعی) حقوق ثبت  ، مجد  ، 88

 

٢١ ـ مجموعه آزمونهای حقوق ثبت ، طرح نوین

 

/ 0 نظر / 666 بازدید