وظایف و اختیارات مشاورین

- مشاور مسئول حسن اداره امور ، حفظ و نگهداری دفاتر و اوراق ، اسناد ، مدارک و مهر مربوطه می باشد . - مشاور مکلف است در جهت ارتقاء دانش فنی و حقوقی در دوره های آموزشی که با همکاری و نظارت سازمان ثبت در نظر گرفته شده است شرکت نماید . - مشاور باید پروانه کسب و تعرفه حق الزحمه خدمات خود که در اجرای ماده 51 قانون نظام صنفی توسط اتحادیه ابلاغ می شود را در محل کار خود به طوری که قابل دید باشد الصاق نماید . - مشاور موظف است قراردادها را در اوراق مخصوصی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین و تأیید گردیده تنظیم نماید . - مشاور موظف است به هنگام تنظیم قرارداد هویت ، مالکیت و سمت متعاملین و یا طرفین  قرارداد را احراز نماید .

- مشاور مکلف است یک نسخه از قرارداد تنظیمی را در بایگانی مربوطه نگهداری کند . قرارداد به تعداد متعاملین با یک نسخه اضافه تنظیم می شود . متعاملین می توانند در صورت نیاز از اصل قرارداد رونوشت یا تصویر برابر اصل اخذ نمایند .

- مشاور باید مفاد قرارداد های تنظیمی را در دفتر ثبت قراردادها که به صورت پلمپ و برگ شماری شده و توسط اتحادیه صنف مزبور در اختیار وی قرار می گیرد ثبت و همزمان عقد قرارداد به امضای کلیه اشخاصی که قرارداد را امضاء نموده اند برساند.

- قرارداد باید خوانا ، بدون قلم خوردگی ، با جوهر ثابت و در چارچوب طرح قرارداد تیپ اعلامی از سوی سازمان ثبت اسناد ، و ابلاغی از سوی هیأت عالی نظارت تنظیم گردد .

- مشاور موظف است برای تنظیم قراردادها از نظرات کارشناس فنی یا حقوقی حسب مورد استفاده نموده و قرارداد تنظیمی را به امضای آنان برساند .

- در مورد واحدهای تأسیس شده ، الزام به استفاده از نظرات کارشناس فنی یا حقوقی حسب مورد و امضاء قراردادها از سوی آنان ، خواهند بود

- مشاور نباید قراردادی که مخالف قوانین و نظامات دولتی باشد تنظیم و ثبت نماید .

/ 0 نظر / 434 بازدید